ชุมชนไทยในแอล.เอ.ชุมชนไทยในแอล.เอ. 22 ธันวาคม 2555
ที่ 02/18/2012 18 ธันวาคม 2555
เรื่อง รายงานผลการจัดงานครบรอบ 41 ม.รามคำแหง
เรียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของชุมชนไทยฯ

ตามที่ชาวลูกพ่อขุน(อดีตศิษย์เก่า ม.รามคำแหง) และศิษย์ปัจจุบัน นักศึกษา ม.รามคำแหงสาขาวิทยบริการต่างประเทศ ณ นครลอสแอลเจลิสได้ร่วมกันจัดงานพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสนุกสนานร้องเพลงการกุศลหาทุนมอบให้เด็กขาดแคลนปัจจัยการศึกษาผ่านทางมหาวิทยาลัยฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 41 ปี ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ ห้องอาหารไทยคิทเช่นเมืองเบอร์แบงค์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555 โดยได้เชิญท่านอธิการบดี ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์และคณะมาร่วมงานในครั้งนี้ งานได้รับความสำเร็จด้วยดี มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 60 คนประกอบด้วยศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และประชาชนโดยทั่วไป และได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น 505 เหรียญ ได้มอบให้ รศ. รำไพ ศิริมนกุล รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศและคณบดีสาขาวิทยบริการต่างประเทศแล้ว จึงขอขอบคุณมายังศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยรามคำแหงและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมายังท่านบรรณาธิการฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง


ขอแสดงความนับถือ
นายสมชาย ไทยทัน
ฝ่ายประสานงานจัดงานครบรอบ 41 ปี ม.รามคำแหง
Thaiclub05@yahoo.com