ข่าวกงสุล
ข่าวกงสุล 23 กุมภาพันธ์ 2562

ผลการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

ตามที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นพำนัก ในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 28 มกราคม–19 กุมพาพันธ์ 2562 โดยเปิดศูนย์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรประจำที่เลือกตั้งที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อให้ข้อมูล–ตอบคำถาม เปิดรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ และดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ รายการโทรทัศน์-วิทยุ

ของไทยในเขตอาณาฯ รวมทั้ง เปิดจุดรับลงทะเบียนในพื้นที่และสถานที่ต่าง ๆ เช่น วัดไทยลอสแองเจลิส วัดป่าธรรมชาติ วัดวอชิงตันพุทธวนาราม (เมืองออเบิร์น มลรัฐวอชิงตัน) วัดมงคลรัตนาราม (เมืองเบิร์กเล่ย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย) วัดพุทธานุสรณ์ (เมืองฟรีมอนท์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย) และตลาดขายส่งสินค้าไทย LAX-C นั้น

หลังจากที่ระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ ได้ปิดรับการลงทะเบียน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ กับสถานกงสุลใหญ่ฯ ทั้งสิ้น 5,668 คน คิดเป็นร้อยละ 37.76 ของจำนวนผู้ขอใช้สิทธิฯ ในสหรัฐฯ (จำนวน 15,010 คน) และ ร้อยละ 4.74 ของจำนวนผู้ขอใช้สิทธิฯ ในทั่วโลก (จำนวน 119,184 คน) ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ มียอดผู้ลงทะเบียนฯ สูงสุดเป็นอันดับ 5 ของจำนวนผู้ลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะประกาศข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ ช่องทางในการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของที่เลือกตั้งสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นต้น ให้ทราบต่อไป โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้จากเว็บไซต์ (www.thaiconsulatela.org) เฟสบุ๊ก (Royal Thai Consulate-General, Los Angeles) ทวิตเตอร์ (ThaiCGLA) อินสตาแกรม (thaiconsulatela) และเพิ่มเพื่อนจาก LINE ID ที่ @thaiconsulatela

หรือสอบถามข้อมูลได้โดยตรงที่หมายเลขสายด่วนเลือกตั้ง (323) 327-6156 และ (323) 327-6189


การให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมืองเพิร์ลซิตี้ มลรัฐฮาวาย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเชิญคนไทยในมลรัฐฮาวายและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับบริการกงสุลสัญจร ณ เมืองเพิร์ลซิตี้ มลรัฐฮาวาย กำหนดการ วันเสาร์ที่ 9 - วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 – 17.00 น.

ณ วัดพุทธจักมงคลวราราม เมืองเพิร์ลซิตี้ มลรัฐฮาวาย 872-A Second Street, Pearl City, HI 96782 โทรศัพท์ (808) 682-4943

บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) การทำหนังสือเดินทาง (passport) (2) การทำบัตรประจำตัวประชาชน (3) งานนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ เช่น การรับรองลายมือชื่อ การทำหนังสือมอบอำนาจ การขอสูติบัตรไทย เป็นต้น และ (๔) การให้คำปรึกษาด้านกงสุล

ผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางควรทำนัดหมาย เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ว่าท่านสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางได้หรือไม่ (เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดินทางไป) ระบบนัดหมายจะเปิดบริการตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนครบจำนวนที่จะให้บริการได้ ท่านสามารถทำนัดหมายได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- ระบบนัดหมายออนไลน์ที่ www.thaiconsulatela.org (กดเลือกแบนเนอร์ “นัดหมายทำหนังสือเดินทางที่ กงสุลสัญจร” ด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์ และกดเลือกสถานที่และวันเวลาที่ต้องการ)

- โทรศัพท์ 323 – 962 - 9574 อีเมล์ passport@thaiconsulatela.org

ในกรณีที่ท่านมิได้ทำนัดหมายล่วงหน้า ท่านสามารถเดินทางไปทำหนังสือเดินทาง (walk-in) ณ วัดพุทธจักรมงคลวรารามได้ แต่อาจใช้เวลารอลำดับการให้บริการทำหนังสือเดินทาง ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนผู้นัดหมายทำหนังสือเดินทางล่วงหน้าที่มีการสำรองไว้แล้ว และความสมบูรณ์ของเอกสารที่ท่านต้องเตรียมมาประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง

สำหรับบริการอื่น ๆ ทุกประเภท เช่น การทำบัตรประจำตัวประชาชน นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ ไม่ต้อง ทำนัดหมาย ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน นิติกรณ์ และงานทะเบียนราษฎร์ได้ที่เว็บไซต์ www.thaiconsulatela.org หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ 323 – 962 – 9574

รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook (Royal Thai Consulate – General, Los Angeles) Twitter (ThaiCGLA) และ Line (@thaiconsulatela)