ชุมชนไทยในแอล.เอ.ชุมชนไทยในแอล.เอ. 9 สิงหาคม 2557

เมื่อวันที่ 11 - 12 ก.ค. 57 นายเจษฎา กตเวทิน กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานเปิดการอบรมความรู้ด้านสุขภาพจิตและกฎหมายสำหรับชุมชนไทย โดยได้รับเกียรติจากนายธงชัย ชาสวัสดิ์ อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมทั้งแพทย์จากกรมสุขภาพจิตและอัยการจากสำนักงานอัยการสูงสุด มาให้ความรู้และพูดคุยกับผู้เข้า ร่วมการอบรม จำนวน 42 คน

เมื่อวันที่ 14-15 ก.ค. 57 คณะอบรมด้านสุขภาพจิต และกฎหมายสำหรับชุมชนไทย ได้เดินทางไปให้การอบรมดังกล่าวแก่ชุมชนไทยที่วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมองท์ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 41 คน

ทั้งนี้ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศและสถานกงสุลใหญ่ฯ เห็นชอบให้มีการจัดฝึกอบรมด้านสุขภาพจิต เป็นประจำทุกปีด้วย