ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 27 ตุลาคม 2561

สรุปผลการสัมมนาเรื่อง กฎหมายยกเว้นการสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพนวดและกฎหมายการจ้างงานที่ควรรู้ วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

1. กฎหมายการจ้างงานที่ควรรู้ (ผู้บรรยาย : นาย Jonathan Michael Panossian ทนายความที่ปรึกษาสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา / ล่าม : นางลีนา ดีสมเลิศ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมนวดไทยฯ)

- กฎหมายการจ้างงานในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะเรื่องการเสียภาษีในฐานะลูกจ้าง (employee) ตามแบบฟอร์ม W-2 และการเสียภาษีในฐานะผู้รับจ้างอิสระ (independent contractor) ตามแบบฟอร์ม 1099

- ลูกจ้างมีสิทธิตามกฎหมายที่จะต้องได้รับ ๑) ค่าแรงขั้นต่ำ ๒) ค่าล่วงเวลา ๓) ประกันภัยการชดเชยของผู้ทำงาน (Worker’s Compensation Insurance) ๔) การพักระหว่างทำงาน ๕) การพักรับประทานอาหาร ๖) การพักให้นมบุตร ๗) ประกันภัยการทุพลภาพชั่วคราว ๘) สลิปเงินเดือน ๙) การลาป่วยโดยได้รับค่าจ้าง และ ๑๐) ความคุ้มครองตามกฎหมายเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติและการแก้แค้นจากนายจ้าง

- กฎหมายแรงงานมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (CA Labor Code 3357) ระบุว่า ทุกคนมีสถานะเป็นลูกจ้าง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีสถานะอื่น โดยจะต้องตอบคำถาม ABC Test (ซึ่งเป็นผลมาจากคำตัดสินของศาลฎีกา ในคดีบริษัท Dynamex เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๑) หากมีคุณสมบัติครบทุกข้อ จึงจะถือว่าเป็นผู้รับจ้างอิสระ

- คุณสมบัติตามคำถาม ABC Test ได้แก่ A. ผู้ทำงานมีอิสระในการทำงาน โดยไม่ถูกควบคุมและสั่งการจากผู้ว่าจ้าง B. งานที่ผู้ทำงานทำจะต้องอยู่นอกเหนือจากธุรกิจปกติของผู้ว่าจ้าง และ C. ผู้ทำงานรับจ้างทำงานในลักษณะนี้ให้กับผู้ว่าจ้างรายอื่น ๆ ด้วย

- ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า พนักงานนวดที่ทำงานอยู่ในร้านนวดและสปาเป็นลูกจ้าง ไม่ใช่ผู้รับจ้างอิสระ (เนื่องจากไม่เข้าข่ายข้อ B )

- อย่างไรก็ดี ต้องติดตามต่อไปว่า ภายหลังการเลือกตั้งผู้ว่าการมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) จะมีการแก้ไขกฎหมาย CA Labor Code 3357 หรือไม่ อย่างไร เนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ sharing economy และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ อาทิ Uber Lyft DoorDash PostMates ฯลฯ

2. กฎหมายยกเว้นการสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพนวด (ผู้บรรยาย : นาย Ahmos Netanel ประธานกรรมการบริหาร California Massage Therapist Council – CAMTC และนาย Joe Bob Smith ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการศึกษา CAMTC / ล่าม : นายคิด ฉัตรประภาชัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมนวดไทยฯ)

- ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป กฎหมาย Senate Bill 1480 (SB-1480) ระบุว่า ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน (เช่น อายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ เรียนครบ ๕๐๐ ชั่วโมงจากโรงเรียนสอนนวดที่ได้รับการรับรองจาก CAMTC ฯลฯ) สามารถสมัครขอรับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพนวดจาก CAMTC ได้ โดยไม่ต้องสอบข้อสอบประเมินความสามารถด้านการนวด (massage and bodywork competency assessment examination เช่น MBLEx) โดยมีผลบังคับใช้ ๒ ปี ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ – ๑ มกราคม ๒๕๖๔

- ขณะนี้ ทางเลือกของผู้สมัคร ได้แก่ ๑) ยื่นใบสมัครและสอบ MBLEx ตามปกติ ซึ่งมีข้อดี คือ สามารถย้ายไปทำงานที่มลรัฐอื่นได้ (หากมลรัฐนั้นมีกฎหมายกำหนดให้ต้องผ่านการสอบก่อน) ๒) ยื่นใบสมัครก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ โดย CAMTC จะพิจารณาหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ และ ๓) ยื่นใบสมัครหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ โดย CAMTC จะพิจารณาตามลำดับต่อไป ทั้งนี้ การพิจารณาน่าจะใช้เวลาไม่เกิน ๑ เดือน

- นอกจากนี้ กฎหมายยังผ่อนปรนให้ CAMTC ยอมรับชั่วโมงเรียน หากเป็นการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นก่อนวันที่โรงเรียนนวดแห่งนั้นจะถูกยกเลิกใบรับรองจาก CAMTC (ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนนวดที่ได้รับการรับรองจาก CAMTC ได้ที่เว็บไซต์

https://www.camtc.org/schools.aspx

- ผู้บรรยายเชื่อว่า วัตถุประสงค์ของกฎหมาย SB-1480 ที่ยกเว้นไม่ต้องสอบ MBLEx เป็นเวลา ๒ ปีนั้น เพื่อให้เวลาแก่โรงเรียนนวดได้ปรับตัวและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของ CAMTC ต่อไป โดยไม่น่าจะมีผลย้อนหลังสำหรับผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพนวดไปแล้วในช่วงนั้น อย่างไรก็ดี ต้องติดตามต่อไปว่า หลังจากวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ วุฒิสภามลรัฐแคลิฟอร์เนียจะแก้ไขกฎหมายดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร


ชุมชนไทยในสหรัฐฯ ประกาศตั้ง Thai American Samakkee Coaltion เป็นองค์กรของชุมชนไทยในระดับชาติ

เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๑ ณ เมืองซานดิเอโก้ นางสาวบุศรา กาญจนาลัย อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก และนาย Brian Maienschein, California Assemblymember (District 77) ได้กล่าวเปิด Samakkee Summit 2018 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 โดยThai and Southeast Asian Association of California (TSAAC) และ America's Thai Chamber of Commerce (ATCC) เป็นผู้จัดงานในปีนี้ ในหัวข้อ Empowering Thai American Entrepreneursip ซึ่งมีวิทยากรมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ ด้านการประกอบธุรกิจ ความสมดุลชีวิตกับการทำงาน และกฎหมายคนเข้าเมือง ที่สำคัญ โดยในปีนี้มีผู้นำชุมชนไทยทั่วสหรัฐฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า ๓๐๐ คน

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เสนอแนวทางให้การประชุมสามัคคีซัมมิทจัดตั้งองค์กรระดับชาติที่เตรียมการกันไว้แล้ว ให้เน้นวัตถุประสงค์สำคัญสามประการคือ

๑.ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เป็นรูปธรรมแก่คนไทย เช่น คนทำงานมีเงินเดือนในวิชาชีพต่าง ๆ ผู้ที่ด้อยโอกาสในธุรกิจร้านอาหารและร้านนวดไทยที่มีอยู่จำนวนมาก

๒.เน้นการมีส่วนร่วมจากคนทุกรุ่น โดยเฉพาะคนรุ่นไทยรุ่นสองและสาม เพราะเป็นอนาคตของชุมชนไทย และ

๓.เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของคนไทยในสหรัฐฯ ต่อรัฐบาลไทย รัฐบาลสหรัฐฯ และภาคประชาสังคมองค์กรเอกชนต่าง ๆ ที่สำคัญทั้งในระดับชาติ มลรัฐและท้องถิ่น

หลังจากการสัมมนาและการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้นำชุมชนไทยอเมริกันที่เข้าร่วมงานแล้ว ที่ประชุมได้หารือกันและเห็นชอบการจัดตั้ง Thai American Samakkee Coalition ซึ่งเป็นสมาคมไทย-อเมริกันระดับประเทศ และจะเป็นผู้แทน ช่วยเหลือส่งเสริมผลประโยชน์ และเป็นเครือข่ายติดต่อระหว่างสมาคมชมรมต่าง ๆ และคนไทยในสหรัฐฯ โดยให้เชิญกลุ่มคนไทยรุ่นอาวุโสที่มีเวลา ประสบการณ์และทรัพยากรให้สนับสนุนองค์กรนี้ ซึ่งจะได้ดำเนินการต่อไป

โดยมีผู้รับตำแหน่งบริหารงานดังนี้

President: Archawee (Anny) Dhamavasi

President-Elect: Ian Asvakovith

Treasurer: Som-usa (Mod) O’Connell

Secretary: Teresa Chung (Ladda Thaiphiromsamakkee)

Westetn Regional Director: Walaipan (Wendy) Kesthong

Central Regional Director :Tiffany Sriaroon Genovesi

Northeastern Regional Director: Justin Ruaysamran

Southern Regional Director: Chintana (Vann) Ketsongkhram

National Director: Christ Sukhaphadhana

At-Large Director : Tammy Sumontha และ Jee Suthamwanthanee

ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ Thai American Samakkee Coalition โดยแสกน QR Code : Official Line