ข่าวจากกงสุลข่าวจากกงสุล 15 ตุลาคม 2559

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสจัดสมุดลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ โดยเปิดให้ลงนามได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๓-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสและตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป จะเปิดให้ลงนาม ณ บริเวณชั้น ๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

ในขณะนี้ รัฐบาลอยู่ในระหว่างการเตรียมงานพระบรมศพให้สมพระเกียรติยศและสมกับความ จงรักภักดีของประชาชนชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ โดยรัฐบาลจะแจ้งให้ ทราบเป็นระยะ รัฐบาลขอเชิญชวนให้ประชาชนคนไทยแต่งกายถวายความอาลัยเป็นเวลาหนึ่งปี สถานที่ราชการลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา ๓๐ วัน ทุกภาคส่วนควรพิจารณางดจัดงานรื่นเริงต่าง ๆ เป็นเวลา ๓๐ วัน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับชุมชนไทยจะจัดงานบาเพ็ญทางศาสนา ๓ ศาสนา เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. ณ วัดไทยลอสแอนเจลิส


เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ นางกนิษฐา ศรีคง นายกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐฯ ได้จัดงานสัมมนา เรื่อง “ทำอย่างไรเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐเข้าตรวจร้านนวด” โดยมีนายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานเปิดการสัมมนา มีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วยนายคิด ฉัตประภาชัย ที่ปรึกษาอาวุโสของ นาง Michelle Steel, Orange County Supervisor ประธานสภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย คณะกรรมการสมาคมฯ และผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ ๑๐๐ คน ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของร้านนวดและพนักงานใน ร้านนวดจากนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียงในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย

สมาคมฯ ได้เชิญนาย Jeffery Jackson ทนายความด้านธุรกิจมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการรับมือกับหน่วยงานภาครัฐฯ เช่น กรมตำรวจ (Sheriff) กรมแรงงาน (Employment Development Department - EDD) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (United States Citizenship and Immigration Services - USCIS) กรมสาธารณสุข (Department of Public Health) กรมอัคคีภัย (Los Angeles Fire Department) และกรมควบคุมอาคาร (Department of Building and Safety) ซึ่งที่ประชุมได้หารือเรื่องแนวทางในการรับมือกับหน่วยงานภาครัฐแจ้ง ให้ทราบถึง แนวปฏิบัติ และมาตรการในการป้องกัน ซึ่งในภาพรวมคือการแนะนำให้ผู้ประกอบการร้านปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของรัฐ

สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการและผู้ประกอบวิชาชีพนวดไทยสปาไทยและเป็นศูนย์ประสานงานในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ ให้ธุรกิจนวดไทยสปาไทยมีความเข้มแข็งและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบการและผู้ประกอบวิชาชีพ นวดไทยสปาไทย สถานกงสุลใหญ่ฯ สนับสนุนสมาคมฯ ในการให้คำปรึกษา/ข้อเสนอแนะในการดำเนินธุรกิจและเข้าพบหารือกับผู้นำของภาครัฐทุกระดับร่วมกับสมาคมฯ ในกรณีที่ร้านต่าง ๆ ไม่ได้รับความเป็นธรรมต่อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง