ข่าวจากกงสุลข่าวจากกงสุล 16 กรกฎาคม 2559

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พล.ต.อ. สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะฯ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานขึ้นที่บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ โดยได้เชิญผู้แทนจากองค์กร เอกชนต่าง ๆ ในนครลอสแอนเจลิสที่เป็นเครือข่ายให้ความช่วยเหลือคนไทยและเสริมสร้างสวัสดิการของชุมชนไทยในสหรัฐฯ เข้าร่วม ประกอบด้วยศูนย์พัฒนาสุขภาพของชุมชนไทย (Thai Health and Information Services) ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai Community Development Center) สมาคมนักกฎหมาย Asian American Advancing Justice, Center for Pacific Asian Family และ Women, Infants and Children Food and Nutrition Services

ในโอกาสดังกล่าว ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ได้หารือกับกงสุลใหญ่ฯ และผู้แทนองค์กรเอกชน เรื่อง (๑) การสนับสนุนด้านงบประมาณแก่องค์กรเอกชน (๒) แนวทางในการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัคร/นักศึกษาในสหรัฐฯเพื่อช่วยเหลือคนไทยในทุกด้านโดยเฉพาะการเป็นสื่อกลางด้านภาษา (๓) การให้การสนับสนุนองค์กรเอกชน โดยอาจพิจารณาจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ (๔) การจัดทำ MOU ระหว่างสามฝ่ายเพื่อยกระดับความร่วมมือแบบครบวงจร


ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดให้มีการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อทูลเกล้าถวายฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยพระพุทธรูปจะจัดสร้างด้วยเนื้อทองคำบริสุทธิ์ ๙๙.๙๙ เปอร์เซ็นต์ จำนวน ๒๐ กิโลกรัม สูง ๓๘ เซนติเมตร และแท่นฐาน ๘ เหลี่ยม สร้างด้วยทองคำขาวน้ำหนักประมาณ ๕ กิโลกรัม

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอเรียนเชิญท่านและสมาชิกสมาคม/ชมรม/สื่อมวลชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

โดยสามารถดำเนินการดังนี้

๑. โอนเงินผ่านทาง ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงการคลัง บัญชีออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี ๐๖๘-๐-๑๗๑๒๐-๗ ชื่อบัญชี “การจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙” โดยตรง

๒. ส่งเงินสมทบให้สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อรวบรวมส่งมอบผ่านกระทรวงการต่างประเทศ โดยเขียนเช็คสั่งจ่าย “ROYAL THAI CONSULATE GENERAL” และหมายเหตุว่า “จัดสร้างพระพุทธรูป” ภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางวิยะดา ใหม่ซ้อน หมายเลขโทรศัพท์ (๓๒๓) ๙๖๒ ๙๕๗๔ ต่อ ๒๑๔ และนายณัฐพงศ์ แช่มชื่น ต่อ ๒๐๕


เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๙ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ไปให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดมงคลรัตนาราม เมืองเบิร์คเลย์ รัฐแคลิฟอร์เนียแก่ชุมชนไทยในนครซานฟรานซิสโกและเขตเบย์แอเรีย โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้บริการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรประชาชน นิติกรณ์ และงานทะเบียนราษฎร์ และให้คำปรึกษาด้านงานกงสุลอื่น ๆ โดยมีประชาชนไปรับบริการรวม ๓๗๔ ราย โดยแยกเป็นรายประเภท ดังนี้

ขอหนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์ ๒๑๗ ราย

บัตรประจำตัวประชาชน ๙๒ ราย

งานนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ ๒๔ ราย

ให้คำหนังสือสำคัญประจำตัว (C.I.) ๑ ราย

ปรึกษาด้านงานกงสุลอื่น ๆ ๔๐ ราย

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดมงคลรัตนาราม และชุมชนไทยในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือและ การสนับสนุนเป็นอย่างดี ส่งผลให้การให้บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการบริการ

อนึ่ง สถานกงสุลใหญ่ฯ มีกำหนดการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรในรัฐต่าง ๆ ในเขตอาณาตลอดปี ๒๕๕๙ โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและนัดหมายทำหนังสือเดินทางล่วงหน้าตามวันเวลาที่กำหนดได้ที่เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ (www.thaiconsulatela.org) Facebook (Royal Thai Consulate – General Los Angeles และ Twitter (ThaiCGLA) หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ ๓๒๓ – ๙๖๒๙๕๗๔ ทั้งนี้ การทำ บัตรประชาชนชนและนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ไม่ต้องทำนัดหมายล่วงหน้า


สถานกงสุลใหญ่ฯ มีกำหนดจะจัดบริการกงสุลสัญจรเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการคนไทยให้ครอบคลุมและทั่วถึงในรัฐต่าง ๆ ในเขตอาณา โดยมีรายละเอียดสถานที่และวันเวลาที่ให้บริการ ดังนี้

เมืองสปาร์ค รัฐเนวาดา วัดพุทธประทีป รีโน ที่อยู่ 1100 12th Street, Sparks, Nevada 89431 โทรศัพท์ 775 – 2332696 และ 415 – 5659650 วันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๒๗ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

เมืองซีแอตเติ้ล รัฐวอชิงตัน Thai Festival 2016 ที่อยู่ North Seattle College (NSC) 9600 College Way N, Seattle, WA 98103 (North Parking ใกล้กับ NSC Childcare Center) โทรศัพท์ 206 – 6604669 วันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

เมือง Boise รัฐไอดาโฮ ร้าน Thai Cuisine ที่อยู่ 6777 W Overland Rd, Boise, ID 83709 โทรศัพท์ 208 – 6580516 วันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.