ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 16 ธันวาคม 2560

สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้บริการกงสุลสัญจรครั้งสุดท้ายของปี ๒๕๖๐ ณ วัดพุทธประทีป เมืองซานบรูโน

เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ ๙-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดบริการกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธประทีป เมืองซานบรูโน มลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีประชาชนไทยในพื้นที่ดังกล่าวและใกล้เคียง เข้ารับบริการกว่า ๒๐๐ คน รวม ๒๘๙ รายการ

หนังสือเดินทาง e-passport เป็นบริการที่มีผู้มาขอรับมากที่สุด จำนวน ๑๖๐ เล่ม ตามมาด้วยบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๖๕ ใบ บริการให้คำปรึกษาด้านงานกงสุล จำนวน ๔๕ รายการ และงานนิติกรณ์และทะเบียนราษฎร์ จำนวน ๑๙ รายการ

ในการให้บริการกงสุลสัญจรครั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครกงสุลในพื้นที่ ๓ คน ซึ่งจะเป็นเครือข่ายของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการให้ความช่วยเหลือคนไทยในโอกาสต่อๆ ไป

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดพุทธประทีปที่เอื้อเฟื้อสถานที่ รวมทั้งชุมชนไทยในเมืองซานบรูโนและพื้นที่ใกล้เคียงที่ให้การสนับสนุนการบริการกงสุลสัญจรของสถานกงสุลใหญ่ฯ

สถานกงสุลใหญ่ฯ มีกำหนดให้บริการกงสุลสัญจรครั้งต่อไปที่วัดพุทธจักรมงคลวราราม Pearl City มลรัฐฮาวาย ระหว่างวันที่เสาร์ที่ ๒๐ และวันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกงสุลสัญจรที่ฮาวายและที่เมืองอื่นๆ สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ www.thaiconsulatela.org