ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 29 กันยายน 2561

บริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยและกระทรวงการต่างประเทศรุกหาคนรุ่นใหม่ร่วมงาน

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับบริษัทชั้นนำจากประเทศไทย ได้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (Siam Cement Group - SCG) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (Advance Info Service - AIS) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (Kasikornbank Public Company Limited - KBANK) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ (Charoen Pokphand Group - CP) และบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดงาน Thai Career Fair Day เป็นครั้งแรก โดยมีนักศึกษาไทย และไทยอเมริกัน ผู้แทนสำนักงานทีมประเทศไทยและชุมชนไทยเข้าร่วมงานกว่า ๒๐๐ คน

งาน Thai Career Fair Day จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนไทยอเมริกัน และนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษาในสหรัฐฯ ได้มีโอกาสเรียนรู้และสมัครทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำของไทยดังกล่าว และเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการดึงนักศึกษาไทยที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าให้ได้ทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำของไทย และหน่วยงานของรัฐเพื่อร่วมพัฒนาประเทศไทย

กงสุลใหญ่ฯ กล่าวเปิดงานต้อนรับและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งมีความหลากหลาย อาทิ การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่มาเลเซีย การตั้ง Friends of Thailand Caucus ในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ หรือการช่วยเหลือนักศึกษาไทยตกเขาเสียชีวิตที่เฟสโน พระอาทิตย์ไม่ตกดินในการทำงานของกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยทั่วโลก

ภายในงานได้มีคูหาประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครพนักงานของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่การทูตของกระทรวงการต่างประเทศ และเปิดโอกาสให้บริษัทต่าง ๆ ที่เข้าร่วมได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและความท้าทายในตำแหน่งงานของบริษัท

นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญคุณอรุษ ตันตสรินทร์ Animator ชั้นนำของไทย ซึ่งสำเร็จการศึกษาในสหรัฐฯและเคยทำงานกับบริษัท Nikolodean มาถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษาไทยอเมริกันที่มาร่วมงาน

นักศึกษาไทยที่เข้าร่วมงานได้ให้ความสนใจสอบถามรายละเอียดจากตัวแทนประจำคูหาเป็นอย่างมากและเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ช่วยขยายโอกาสในการทำงานให้กับตนเองหลังจบการศึกษา บริษัทชั้นนำของไทยที่เข้าร่วมงานได้แสดงความพอใจที่ได้มีโอกาสพบกับบุคลากรที่มีคุณภาพและสามารถจะเข้าร่วมงานกับบริษัทได้ในอนาคต


กงสุลใหญ่ฯ และสมาคมนวดไทยฯ เข้าพบนาง Janet Nguyen สมาชิกวุฒิสภามลรัฐแคลิฟอร์เนีย

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ กงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยนายดิศพงศ์ มงคล รักษาการนายกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐฯ นายคิด ฉัตรประภาชัย ที่ปรึกษาสมาคมนวดไทยฯ นางภัทรมน มงคล คณะกรรมการ สมาคมนวดไทยฯ และนางจิตรฉวี อรุณรุ่งเลิศ กงสุลฝ่ายเศรษฐกิจ ได้เข้าพบนาง Janet Nguyen สมาชิกวุฒิสภามลรัฐแคลิฟอร์เนีย เขต ๓๔ (Orange County) เพื่อหารือเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนวด สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

๑. กงสุลใหญ่ฯ แจ้งว่า ธุรกิจนวดไทยและสปาเป็นอาชีพหลักอาชีพหนึ่งของคนไทยในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย นอกเหนือจากธุรกิจร้านอาหาร ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการและพนักงานนวดไทย ไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ คน และมีสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐฯ เป็นองค์กรหลักที่ช่วยดูแลผลประโยชน์ของพนักงานและธุรกิจนวดไทยร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ฯ นาง Nguyen กล่าวว่า ตนดูแลผลประโยชน์ให้ทุกชุมชน และให้ความสำคัญกับธุรกิจนวดและเสริมความงามเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นอาชีพหลักของคนกลุ่มน้อย ทั้งจีน เกาหลีใต้ และเวียดนาม ร้อยละ ๘๐ ของร้านทำเล็บในแคลิฟอร์เนียมีเจ้าของเป็นคนเชื้อสายเวียดนาม

๒. กงสุลใหญ่ฯ ขอบคุณนาง Nguyen ที่มีบทบาทเชิงรุกและนำเสนอกฎหมายอันเป็นประโยชน์กับธุรกิจนวดหลายฉบับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมาย SB-314 (ระบุให้ California Massage Therapy Council (CAMTC) ยอมรับชั่วโมงเรียนที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงแม้โรงเรียนสอนนวดแห่งนั้นจะถูกยกเลิกใบรับรองหลังวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ก็ตาม) และ SB-315 (ระบุให้ CAMTC ต้องแปลเอกสาร ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เป็นภาษาอื่นด้วยนอกจากภาษาอังกฤษ แต่ยกเว้นไม่ต้องแปลข้อสอบหรือใบประกาศนียบัตรวิชาชีพนวด เอกสารกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิเสธและการลงโทษและอีเมล์)

๓. นาง Nguyen กล่าวว่า กฎหมาย SB-315 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการที่เป็นคนกลุ่มน้อยไม่ทำผิดกฎหมายเนื่องจากไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ กงสุลใหญ่ฯ เห็นว่าใกล้เคียงกับความพยายามของสถานกงสุลใหญ่ฯ และสมาคมนวดไทยฯ ที่ต้องการผลักดันให้ CAMTC แปลข้อสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพนวดเป็นภาษาไทยด้วย เนื่องจากพนักงานนวดไทยส่วนใหญ่ไม่เชี่ยวชาญการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ ทำให้สอบไม่ผ่าน จึงได้นำเสนอประเด็นดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารของ CAMTC เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และได้รับแจ้งว่า CAMTC จะหยิบยกให้ที่ประชุม Federation of State Massage Therapy Boards (FSMTB) เป็นผู้พิจารณาต่อไป กงสุลใหญ่ฯ เห็นว่า อาจแปลเป็นภาษาอื่น ๆ ด้วย เช่น เวียดนาม เกาหลี และจีน เป็นต้น

๔. กงสุลใหญ่ฯ กล่าวว่า สถานกงสุลใหญ่ฯ และสมาคมนวดไทยฯ เห็นด้วยกับร่างกฎหมาย SB-1480 ที่นำเสนอโดยนาย Jerry Hill สมาชิกวุฒิสภามลรัฐแคลิฟอร์เนีย และนาย Evan Low สมาชิกสภามลรัฐแคลิฟอร์เนีย (ซึ่งมีเนื้อหาข้อหนึ่งระบุให้ CAMTC พักการสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพนวดไว้ชั่วคราว ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ – ๑ มกราคม ๒๕๖๔ (๒ ปี) โดยพนักงานนวดจะต้องเรียนนวดในโรงเรียนที่ได้รับการรับรอง ๕๐๐ ชั่วโมง) จึงได้มีหนังสือสนับสนุนถึงนาย Hill และโทรศัพท์ไปแสดงความสนับสนุนกับนาย Low ด้วย นาง Nguyen กล่าวว่า หากฝ่ายไทยเห็นว่าร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นประโยชน์ ก็ควรมีหนังสือสนับสนุนถึงผู้ว่าการมลรัฐฯ โดยตรง ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ ได้ดำเนินการแล้ว


กงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทยฯ เยี่ยมชม Japan House นครลอสแอนเจลิส

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ กงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส และนางจิตรฉวี อรุณรุ่งเลิศ กงสุลฝ่ายเศรษฐกิจ ได้เยี่ยมชม Japan House นครลอสแอนเจลิส โดยมีนาย Akira Chiba กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครลอสแอนเจลิส และนาง Yuko Kaifu ประธาน Japan House Los Angeles Secretariat ให้การต้อนรับ

Japan House เป็นศูนย์ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้า นวัตกรรม และวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ก่อตั้งและสนับสนุนงบประมาณโดยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ในฐานะที่เป็นกิจกรรมการทูตสาธารณะ (soft diplomacy) อย่างหนึ่ง บริหารงานโดยบริษัทเอกชนญี่ปุ่น และกำกับดูแลในภาพรวมโดยคณะกรรมการกำกับโครงการ (steering committee) ที่มาจากทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายญี่ปุ่นและฝ่ายประเทศที่เป็นที่ตั้ง ปัจจุบัน มี ๓ สาขาทั่วโลก ได้แก่ นครเซาเปาโล กรุงลอนดอน และนครลอสแอนเจลิส โดยสาขานครลอสแอนเจลิสตั้งอยู่ที่ชั้น ๒ และชั้น ๕ ของ Hollywood & Highland Center ถนน Hollywood เปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ และเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

Japan House นครลอสแอนเจลิส ชั้น ๒ ประกอบด้วยร้านขายของ (สินค้าไลฟ์สไตล์ที่คัดสรรแล้วจากญี่ปุ่น อาทิ เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องเขียน ภาชนะ ของเล่น ของตกแต่งบ้าน ใบชา และเครื่องปรุงอาหาร) ส่วนจัดกิจกรรม workshop (อาทิ การชงชา และการประดิษฐ์ของเล่นจากกระดาษ) และส่วนจัดแสดงนิทรรศการ ซึ่งจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันปีละ ๓ ครั้งระหว่าง Japan House สาขาต่าง ๆ โดยเน้นด้านนวัตกรรมและศิลปะร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในญี่ปุ่น (อาทิ สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการพิมพ์แบบสามมิติกับการใช้ sensor และเสื้อผ้าที่ผลิตจากเส้นใยพิเศษ) ส่วนชั้น ๕ ประกอบด้วยห้องสมุด ห้องเอนกประสงค์ (สำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การสาธิตการทำอาหาร การฉายภาพยนตร์ และการประชุมสัมมนา เป็นต้น) และห้องอาหารญี่ปุ่น