ข่าวกงสุล
ข่าวกงสุล 19 มกราคม 2562

Thai CDC เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมสำหรับธุรกิจรายย่อย ประจำปี 2562

ตามที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย ได้ร่วมกันจัดการสัมมนา “กฎหมายแรงงานเพื่อธุรกิจร้านอาหารไทย” เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งในช่วงหนึ่ง ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai Community Development Center – Thai CDC) ได้เสนอแนะว่า Thai CDC พร้อมจัดหลักสูตรให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก (Small Business Program) ที่สนใจ นั้น

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแจ้งว่า บัดนี้ Thai CDC ได้เปิดรับสมัครหลักสูตรอบรมสำหรับธุรกิจรายย่อยประจำปี 2562 แล้ว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ฟรี) เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะสร้างธุรกิจใหม่ได้เรียนรู้วิธีการจัดตั้งและประกอบธุรกิจตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน หรือผู้ที่มีธุรกิจอยู่แล้วได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 1) การเขียนแผนธุรกิจ 2) การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 3) ความรู้เรื่องภาษีทางธุรกิจและแนวปฏิบัติ 4) การคาดการณ์ล่วงหน้าของตัวเลขทางการเงิน 5) กฎหมายและระเบียบปฏิบัติทางธุรกิจขนาดย่อย และ 6) กฎหมายการจ้างงาน

การอบรมจะจัดขึ้นในวันที่ 8, 9 และ 16 มีนาคม 2562 (รวม 3 วัน) ระหว่างเวลา 09.00 – 17.30 น. (รวม 26 ชั่วโมง) ที่ห้องประชุม Hollyview Meeting Hall ชั้น 3 ไทยทาวน์ (ที่อยู่ 5411 Hollywood Blvd. Los Angeles CA 90027) ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ คุณธณัฐฐา ฮาร์บเบิร์ด เจ้าหน้าที่ Thai CDC หมายเลขโทรศัพท์ (323) 468 – 2555 และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thanuttha@thaicdc.org


ขอเชิญร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก

ตามที่ เกิดสถานการณ์วาตภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2562 และส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ 16 จังหวัดภาคใต้ ได้รับความเดือดร้อนทั้งในด้านที่อยู่อาศัย ชีวิตความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพนั้น สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเชิญทุกท่านร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก โดยสามารถบริจาคได้ 2 ทาง ดังนี้

1. บริจาคผ่านบัญชีธนาคารกระทรวงการต่างประเทศ ชื่อบัญชี “เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” มีรายละเอียด ดังนี้

Name of Bank: Krung Thai Bank Public Company Limited, Samyod Branch

Name of Account: Donations for Flood Victims

Account No: Savings Account No.002-0-28256-7

Address of Bank: 632 Mahachai Road, Wangburaphapirom, Phranakorn, Bangkok 10200 Swift Code: KRTHTHBK

2. บริจาคผ่านสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่าย Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

ทั้งนี้ ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว หรือบริจาคผ่านสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


โครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน (Thai American Friendship Project - TAFP)

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสขอเชิญชวนเยาวชนไทย-อเมริกันที่สนใจและมีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน (Thai American Friendship Project - TAFP)

ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ดำเนินการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อนำเยาวชนหรือ

คนไทยอเมริกันรุ่นที่สอง (2nd generation) ที่เติบโตในสหรัฐฯ (อายุระหว่าง 18 - 25 ปี) ไปปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัคร และเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและความเป็นไทยในแง่มุมต่างๆ เพื่อสร้างความผูกพันและความตระหนักรู้ในความ เป็นไทย และสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆ ในประเทศไทย

TAFP มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 สัปดาห์ โดยคาดว่าจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 19 กันยายน 2562 ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับมอบหมายให้สอนวิชาภาษาอังกฤษหรือวิชาอื่นที่เชี่ยวชาญให้กับ นักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาในต่างจังหวัด เป็นเวลาประมาณ 9 สัปดาห์ และอีก 2 สัปดาห์ จะได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและประเด็นสำคัญอื่นๆ ดูงานด้านการพัฒนา ทัศนศึกษา สถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของไทยเพื่อเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตในท้องถิ่น เป็นต้น รวมทั้งจะมีโอกาสใช้เวลา 1 สัปดาห์ ไปพักกับครอบครัวหรือญาติที่ประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป - กลับระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศไทย ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและค่าเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยผู้เข้าร่วมโครงการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวเอง

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thaiconsulatela.org/TAFP.html

หรือติดต่อได้ที่ 323 - 962 - 9574 ต่อ 209 และ issaree.p@thaiconsulatela.org กำหนดหมดเขตรับใบสมัครและเอกสารประกอบ ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะมีกระบวนการคัดเลือกโดยพิจารณาจากใบสมัครและสอบสัมภาษณ์ ผลการพิจารณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด