ข่าวจากกงสุลข่าวจากกงสุล 20 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 10 - 11 สิงหาคม ๒๕๕๙ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เยี่ยมชมการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการมัดย้อมผ้าไหมไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานทีมประเทศไทย และสถาบัน Fashion Institute of Design and Merchandising (FIDM) นครลอสแอนเจลิส ณ ภาควิชาสิ่งทอของสถาบันฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข นักออกแบบชื่อดังจากประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการมัดย้อมผ้าไหมไทย เพื่อให้นักศึกษาชาวต่างชาติในสาขาแฟชั่นของสถาบันฯ ได้รู้จักการประยุกต์ใช้ผ้าไหมไทยในการออกแบบแฟชั่นร่วมสมัย โดยการอบรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมต่อยอดการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหมไทยร่วมสมัย การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ และพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้นำกี่ทอผ้าจากประเทศไทยมาร่วมจัดการสาธิตทอผ้าไหมแพรวา ณ สถาบันแฟชั่น FIDM เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ศิลปะผ้าไทย รวมถึงการออกแบบและการประยุกต์ใช้ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน ให้แพร่หลายในนครลอสแอนเจลิส และเพื่อเป็นการช่วยอนุรักษ์ และสืบทอดศิลปะพื้นบ้านอันเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ผ้าไทยในตลาดแฟชั่นต่างประเทศ รวมถึงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักออกแบบไทยและบุคคลากรของสถาบัน FIDM ให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการพัฒนาต่อยอดการทำงานด้านแฟชั่น โดยใช้ผ้าไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน ส่งผลให้เกิดความร่วมมือ และโครงการต่อเนื่องด้านแฟชั่นและการออกแบบระหว่างหน่วยงานด้านการออกแบบของทั้งสองประเทศ


เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559 กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงผู้สูงอายุ จัดโดย นางนงเยาว์ วรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชนแห่งนครลอสแอนเจลิสที่ Thailand Plaza ในไทยทาวน์มีผู้เข้าร่วมประมาณ 120 คน ศูนย์ฯ เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มีวัตถุประสงค์ในให้บริการด้านสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่ชุมชนไทยมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี ซึ่งมีจำนวนผู้ขอใช้บริการเฉลี่ย 500 คนต่อเดือนปัจจุบันศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์กับผู้สูงอายุเป็นประจำทุกต้นสัปดาห์ของเดือน

กงสุลใหญ่ฯ แสดงความชื่นชมนางนงเยาว์ฯ ในการทำงานช่วยเหลือคนไทยและสนับสนุนทุกกิจกรรมของศูนย์ฯ เนื่องจากศูนย์ฯ มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิส ทั้งด้านการให้บริการสุขภาพ จัดบริการสวัสดิการต่าง ๆ การจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้สูงอายุ การสร้างเครือข่ายและการรวมตัวของชุมชนไทยในมลรัฐต่าง ๆ

นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้รายงานการทำงานให้ผู้สูงอายุทราบว่าในช่วงที่ผ่านมาสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ ดำเนินการ ดังนี้

(1) ปรับปรุงงานการให้บริการกงสุลให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น การตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยวและธุรกิจภายใน วันเดียว ลดระยะเวลาในการจดทะเบียนสูติบัตรและมรณบัตรจาก 10 วัน เป็น 5 วัน และจัดทำโบรชัวร์ข้อมูลงานกงสุล และกำลังจัดทำ application การบริการงานกงสุลบนโทรศัพท์มือถือ

(2) สร้างเครือข่ายกับ 1st และ 2nd Generation ของกลุ่มต่าง ๆ

(3) สนับสนุนการจัดตั้งสมาคมไทยนวดและสปาไทยแห่งสหรัฐฯ โดยมีการตั้ง คกก.แล้ว สำหรับการจัดตั้งสมาคมกีฬาและร้านอาหาร นั้น ยังอยู่ในระหว่างการหารือในรายละเอียด

(4) ส่งเสริมความร่วมมือการค้า/การลงทุนระหว่างไทย-สหรัฐฯ โดยส่งเสริมให้บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์มาลงทุนในมลรัฐในเขตอาณา

(5) ให้การต้อนรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เดินทางมาที่มลรัฐในเขตอาณา เช่น ผช. พม. คณะจากก.วัฒนธรรม รอง คกก.ผู้จัดการใหญ่บริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นต้น

(6) ไปเยี่ยมชุมชนไทยหลายแห่ง เช่น ที่นครซานฟรานชิสโก เมืองซานดิเอโก้ และมีกำหนดไปเยี่ยมชุมชนไทยในนครลาสเวกัสสัปดาห์หน้า

(7) สนับสนุนองค์กรเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือชุมชนไทยต่าง ๆ และเชิญชวนให้องค์กร เหล่านี้จดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์กับ พม.เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณ โดยได้ส่งหนังสือให้องค์กรต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและลงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์และ social media ของ สกญ.และ

(8) ขอเชิญชวนให้ทุกท่านและผู้ประกอบการสนับสนุนการพัฒนาการปลูกต้นไม้ในไทยทาวน์เข้าร่วม Thaitown Cleaning Up Day ซึ่งจะจัดขึ้นโดยสมาคมโรตารี่ไทยทาวน์ในวันที่ 15 ต.ค. 2559 และเสนอให้มีกิจกรรม Plant For Dad ซึ่ง สกญ.มีกำหนดจัดขึ้นในเดือน ธ.ค. 2559