ชุมชนไทยในแอล.เอ.ข่าวกงสุล 20 พฤษภาคม 2560

เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกงสุลสัญจร เพื่อให้บริการชาวไทยมลรัฐนิวเม็กซิโก ณ วัดพุทธมงคลนิมิต เมืองอัลบูเคอร์กี โดยมีกงสุลศรัณยู อัมพาตระการ นำคณะเจ้าหน้าที่ไปให้บริการ และมีผู้ใช้บริการรวม ๑๔๗ ราย แบ่งเป็น

(๑) หนังสือเดินทาง ๗๔ ราย

(๒) บัตรประจำตัวประชาชน ๓๔ ราย

(๓) นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ ๓ ราย

(๔) ให้คำปรึกษาด้านกงสุล ๓๖ ราย

การจัดกงสุลสัญจรครั้งนี้ยังมีคนไทยจากมลรัฐเท็กซัส และโคโลราโดมาใช้บริการอีกด้วย ช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อที่นครลอสแอนเจลิส

ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดอบรมอาสาสมัครกงสุลให้แก่คนไทยในพื้นที่จำนวน ๕ คน เพื่อสร้างเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือคนไทย ซึ่งอาสาสมัครดังกล่าวจะเป็นกลไกสนับสนุนการดูแลชุมชนไทยของสถานกงสุลใหญ่ฯ ต่อไป

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดพุทธมงคลนิมิตที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และชุมชนไทยในพื้นที่ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ทำให้การจัดกงสุลสัญจรครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้บริการ

ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการจัดบริการกงสุลสัญจรในเมืองอื่น ๆ ตลอดปี ๒๕๖๐ และตรวจสอบเอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน และนิติกรณ์และ งานทะเบียนราษฎร์ได้ที่

(๑) เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ (www.thaiconsulatela.org)

(๒) Facebook: Royal Thai Consulate – General, Los Angeles

(๓) Twitter: ThaiCGLA

(๔) โทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ ๓๒๓ – ๙๖๒๙๕๗๔

และในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๑๕ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะจัดบริการกงสุลสัญจรแก่ชาวไทยในนครซานฟรานซิสโกและเบย์แอเรียตามกำหนดวันเวลาและสถานที่ ดังนี้ ณ วัดมงคลรัตนาราม 1911 Russell St, Berkeley, CA 94703 โทรศัพท์ ๕๑๐ – ๘๔๙ – ๓๔๑๙

และในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. สถานกงสุลฯ จะจัดให้บริการกงสุลสัญจรแก่ชาวไทยในมลรัฐไวโอมิง ที่ ร้าน Anong’s Thai Cuisine 620 Central Ave, Cheyenne, WY 82007 โทรศัพท์ ๓๐๗ – ๖๓๘ – ๘๕๙๗ จึงเรียนมาเพื่อเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า