ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 22 มิถุนายน 2562

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมืองอ็อกเดน มลรัฐยูทาห์

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเชิญชวนคนไทยในมลรัฐยูทาห์และพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับบริการกงสุลสัญจร ณ เมืองอ็อกเดน มลรัฐยูทาห์ ตามกำหนดวันเวลาและสถานที่ ดังนี้

วันเสาร์ที่ 20 และ วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น.

ณ วัดชัยมงคลวราราม เมืองอ็อกเดน มลรัฐยูทาห์ 402 Wall Ave, Ogden, UT 84404 โทรศัพท์ 801- 394 - 2658

บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) การทำหนังสือเดินทาง (passport) (2) การทำบัตรประจำตัวประชาชน (3) งานนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร เช่น การรับรองลายมือชื่อ การทำหนังสือมอบอำนาจ การขอสูติบัตรไทย เป็นต้น และ (4) การให้คำปรึกษาด้านกงสุล

ผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางควรทำนัดหมาย เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรว่าท่านสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางได้หรือไม่ (เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดินทางไป) ระบบนัดหมายจะเปิดบริการตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป จนครบจำนวนที่จะให้บริการได้

ท่านสามารถทำนัดหมายได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- ระบบนัดหมายออนไลน์ที่ www.thaiconsulatela.org (กดเลือกแบนเนอร์ “นัดหมายทำหนังสือเดินทางที่กงสุลสัญจร” ด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์และกดเลือกสถานที่และวันเวลาที่ต้องการ)

- โทรศัพท์ 323 – 923 – 9574 อีเมล์ passport@thaiconsulatela.org

ในกรณีที่ท่านมิได้ทำนัดหมายล่วงหน้า ท่านยังสามารถเดินทางไปทำหนังสือเดินทาง (walk-in) ณ วัดชัยมงคลวราราม ได้ แต่อาจใช้เวลาในการรอคิวทำหนังสือเดินทาง ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้นัดหมายทำหนังสือเดินทางล่วงหน้าที่มีการสำรองไว้แล้ว และความสมบูรณ์ของเอกสารที่ท่านต้องเตรียมมาประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง

สำหรับบริการอื่น ๆ (ทุกประเภท) เช่น การทำบัตรประจำตัวประชาชน นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร ไม่ต้องทำนัดหมาย ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎรได้ที่เว็บไซต์ www.thaiconsulatela.org หรือ โทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ 323 – 923 – 9574 รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่

Facebook (Royal Thai Consulate – General, Los Angeles)

Twitter (ThaiCGLA) และ Line (@thaiconsulatela)


สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดฝึกอบรมนวดไทยร่วมกับสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมนวดไทย หลักสูตรนวดกระชับสัดส่วนและหลักสูตรนวดกล้ามเนื้อระดับลึก ระหว่างวันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 18.00 น. (รวม 40 ชั่วโมง) ที่โบสถ์ Hollywood Adventist นครลอสแอนเจลิส

โดยกงสุลใหญ่ฯ กล่าวถึงอาชีพนวดไทยว่า มีความสำคัญทั้งในแง่ที่เป็นอาชีพหลักอย่างหนึ่งของคนไทยในสหรัฐฯ และเป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม สมควรได้รับการสืบสานและเผยแพร่

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจสปาและนวดไทย ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ จัดขึ้นร่วมกับสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ปี 2560 มีวัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการประกอบอาชีพนวดไทยของคนไทยในมลรัฐแคลิฟอร์เนียและเขตอาณา โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศไทย ได้แก่ ดร. ไฉน น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ ดร. ยามีละ ดอแม อาจารย์ประจำวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาเป็นวิทยากร และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสองหลักสูตรประมาณ 120 คน