ชุมชนไทยในแอล.เอ.
ชุมชนไทยในแอล.เอ. 24 สิงหาคม 2556
ที่ 1/08/2013 19 สิงหาคม 2013
เรื่อง การแข่งขันโบว์ลิ่งเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี 5 ชุมชนไทย
เรียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของชุมชนไทยฯ

มูลนิธิธารน้ำใจสหรัฐอเมริการ่วมกับสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ สมาคมไทยแห่งแซนดิเอโก้ สมาคมไทยแห่งลาสเวกัส Thai American and Asian Alliance of San Diego และกลุ่มนักธุรกิจจากเมืองดัลลัสเท็กซัส ร่วมกันจัดงานแข่งขันโบว์ลิ่งเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี ชิงถ้วยรางวัลจากสถานกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิสขึ้น ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2013 ระหว่างเวลา 12.00 น. – 17.00 น. ณ Shatto 39 Lane :3255 W. 4th.St. , LA, CA 90020 และแจกรางวัลผู้ชนะเลิศ เลี้ยงฉลอง สนุกสนานร้องเพลงการกุศล ลีลาศ สังสรรค์และรับประทานอาหารเย็นร่วมกันในงานราตรีชุมชนไทยสายสัมพันธ์ ระหว่างเวลา 18.00 น. – 23.00 น. ณ Arcadia Recreation Center : 375 Campus Dr., Arcadia, CA 91007 รายได้สุทธินำไปก่อสร้างห้องน้ำและเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านมาบแฟบ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ซึ่งมีเงินทุนแล้วจากการจัดงานธารน้ำใจช่วยชุมชนเมื่อเดือนมีนาคม 2013 เป็นเงิน 5,080 เหรียญ จึงขอเชิญพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้และได้เชิญ คุณเดชบดี ดิเรกวัฒนะ นักธุรกิจจากเมืองดัลลัสเป็นประธานจัดงานฯ (ได้กำหนดวันส่งมอบเงินให้ทางโรงเรียนในวันที่ 11 ต.ค.13)

ค่าใช้จ่าย 1) ค่าสมัครเข้าแข่งขันโบว์ลิ่งประเภททีม 4 คนรวมค่าบัตรเข้าร่วมงานราตรีชุมชนไทยสายสัมพันธ์คนละ 30 เหรียญ 2) ค่าบัตรเข้าร่วมงานราตรีชุมชนไทยฯสายสัมพันธ์แต่ไม่เข้าแข่งขันโบว์ลิ่งคนละ 25 เหรียญ

ระหว่างการแข่งขันโบว์ลิ่งจะมีบริการอาหารฟรีแก่ทุกท่านที่เข้าร่วมงาน ติดต่อสอบถามเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ ซานฟรานฯ :คุณวีรชัย (831) 917-1484 ,แซนดิเอโก้ :คุณสาโรช(760) 215-2212, คุณสมเกียรติ์(619) 933-5177 , ลาสเวกัส:คุณปฎิวัติ (702) 242-9222 ,ดัลลัส :คุณเดชบดี(214) 326-4554 และแอลเอ:คุณพูนศิริ(909) 680 -5150, คุณสมชาย(818) 855-4789

จึงเรียนมายังท่านบรรณาธิการช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง


ขอแสดงความนับถือ
นายสมชาย ไทยทัน
ประธานมูลนิธิธารน้ำใจสหรัฐอเมริกา
อดีตนายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้


พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2555

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่บุคคลสัญชาติไทยที่มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ จำนวน 14 ราย โดยมีบุคคลที่ได้รับโปรดเกล้าฯ และมีถิ่นพำนักในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จำนวน 4 ราย

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น. สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2555 ให้กแก่ผู้ที่ได้รับโปรดเกล้าพระราชทานจำนวน 4 ราย ได้แก่

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

นางนงเยาว์ ส.วรานนท์ จากนครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์

นายสุรศักดิ์ วงศ์ข้าหลวง จากนครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย

นางศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์ จากนครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์

นางณัฐวรรณ ตั้งวิจิตร จากเมือง Tigard รัฐออริกอน

ทั้งนี้ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (The Most Admirable Order of the Direkgunabhorn) เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2534 เพื่อพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน แบ่งออกเป็น 7 ชั้น พระราชทานแก่บุรุษและสตรีตามที่ทรงพระราชดำริเห็นสมควร ซึ่งได้แก่

ชั้นที่ ๑ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ ป.ภ.
ชั้นที่ ๒ ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ ท.ภ.
ชั้นที่ ๓ ตติยดิเรกคุณาภรณ์ ต.ภ.
ชั้นที่ ๔ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จ.ภ.
ชั้นที่ ๕ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ บ.ภ.
ชั้นที่ ๖ เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ ร.ท.ภ.
ชั้นที่ ๗ เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ ร.ง.ภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

22 สิงหาคม 2556


คำประกาศเกียรติคุณ
นางนงเยาวน์ ส. วรานนท์

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอประกาศให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมดิเรกคุณาภรณ์พร้อมประกาศนียบัตรให้แก่นางนงเยาวน์ ส. วรานนท์ ด้วยได้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ด้านการพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ของคนไทยในต่างแดน พัฒนาและดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุ สรุปได้ ดังนี้

1. ตั้งแต่ปี 2522 เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมบุกเบิกสร้างโครงการสุขภาพสำหรับชาวเอเชีย ได้ริเริ่มและนำระบบบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้แก่ชุมชนไทย นำแพทย์อาสาสมัครแขนงต่างๆ ออกช่วยเหลือชุมชนไทยตามที่ต่าง ๆ รวมทั้ง ได้มีส่วนร่วมบุกเบิกศูนย์เอเชียนแปซิฟิกเฮลท์แคร์

2. ตั้งแต่ ปี 2536 ถึงปัจจุบัน ได้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชน ได้ริเริ่มการบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เคลื่อนที่ให้แก่ชุมชนไทย ได้จัดโครงการความปลอดภัยให้แม่และเด็ก ช่วยให้ชุมชนไทยได้รับทั้งผลประโยชน์และความรู้ที่สามารถนำด้านสุขภาพและด้านอื่น ๆ ไปใช้กับชีวิตประจำวันและการทำงาน

3. ได้ริเริ่มบริการยื่นเรื่องขอ TAX I.D. สำหรับคนไทยที่ได้เดินทางเข้ามาพำนักในสหรัฐฯ

4. พัฒนาและดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุ เปิดศูนย์ฝึกงานให้แก่ผู้สูงวัย โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรเอกชนต่าง ๆ และภาครัฐ ได้ริเริ่มการรวมตัวผู้สูงวัยชาวไทยทั่วนครลอสแอนเจลิส และลงทะเบียนกับนครลอสแอนเจลิสในนามของ Hollywood Thai-American Senior Association ได้ริเริ่มโครงการเยือนแผ่นดินเกิดให้กับผู้สูงวัย

5. ล่าสุด ได้ริเริ่มการรวมตัวในกลุ่มคนไทยในนครลอสแอนเจลิสเพื่อดำเนินโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยคำประกาศเกียรติคุณ
นายสุรศักดิ์ วงศ์ข้าหลวง

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอประกาศให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่นายสุรศักดิ์ วงศ์ข้าหลวง ด้วยได้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทย การพัฒนาเยาวชนและการทํานุบํารุงศาสนา สรุปได้ ดังนี้

1. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทย อาทิ ได้นำคณะกรรมการสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ในฐานะนายกสมาคมเข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายเงินแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อปี 2532 และ 2535 ได้ช่วยเหลือชาวไทยที่มีปัญหาสังคมกับร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นผู้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลอเมริกันให้กับประชาชนชาวไทยที่อาศัยในนครลอสแอนเจลิสและใกล้เคียง และได้เป็นประธานจัดงาน Thai New Year Songkran Festival ที่ Thai Town เมื่อปี 2552 เป็นต้น

2. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนไทย เคยดำรงตำแหน่งประธานประสานงานระหว่างประเทศและผู้ก่อตั้งโครงการวัฒนธรรมไทยคืนถิ่นครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 3 และตั้งแต่ปี 2539-ปัจจุบัน ได้เป็นประธาน “โครงการเยาวชนไทยเยือนแผ่นดินแม่” ซึ่งนำเยาวชนไทยและผู้ปกครองเยือนประเทศไทย ทุก 2 ปี

3. มีจิตศรัทธาในพุทธศาสนา เคยเป็นประธานทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดพรหมคุณาราม รัฐอริโซนา เมื่อปี 2554 และเป็นประธานจัดงานสมโภชครบ 15 ปี วัดสุทธวาส รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อปี 2555คำประกาศเกียรติคุณ
นางศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอประกาศให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่นางศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์ ด้วยได้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ในการระดมทุนช่วยเหลือสังคมชุมชนไทยให้เข้มแข็งและมีจิตอาสาในการช่วยเหลือประชาชนด้านสุขภาพ สรุปได้ ดังนี้

1. การช่วยเหลือสังคมและทำนุบำรุงพุทธศาสนา โดยเคยนำคณะคนไทยในสหรัฐฯ เดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยและได้นำคณะเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุสล ช่วยระดมทุนให้กับกองทุนสวัสดิการ “ช่วยเหลือการดำเนินการจัดศพไม่มีญาติ” ให้กับวัดไทยลอสแอนเจลิสซึ่งนำไปสู่การจัดตั้งมูลนิธิวัดไทยแอลเอ เคยเป็นประธานประกวดเทพีสงกรานต์วัดไทยฯ ในงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปีวัดไทยลอสแอนเจลิส เคยเป็นประธานทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดพรหมคุณาราม เมืองฟีนิกซ์ รัฐอริโซนา จัดงานมหกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 13 ของโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแอนเจลิส เพื่อระดมทุนซ่อมแซมอาคารศาลาพระธรรมราชานุวัตร และต่อมาดำรงตำแหน่งประธานสภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ร่วมกับบริษัทแนททีวี จัดรายการรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่ประสบมหันตภัยน้ำท่วมปี 2554

2. การสาธารณสุข ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมพยาบาลไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ จัดงาน “วันสุขภาพไทย” จัดบริการตรวจสุขภาพครบวงจรฟรีให้กับคนไทยและคนชาติต่าง ๆ ร่วมเดินทางกับทีมแพทย์ไทยในสหรัฐฯ เพื่อร่วมมือกับหน่วยแพทย์อาสาของไทย ในโครงการจัดบริการผ่าตัดต้อกระจกและตรวจโรคครบวงจรให้กับประชาชนทั่วไป และต่อมาอีกครั้งร่วมกับทีมแพทย์อาสาไทย-อเมริกัน ในโครงการ Operation Smileคำประกาศเกียรติคุณ
นางณัฐวรรณ ตั้งวิจิตร

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอประกาศให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่นางณัฐวรรณ ตั้งวิจิตร ด้วยได้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์โดยการทํานุบํารุงศาสนา ทั้งทำบุญและทำทาน สรุปได้ ดังนี้

1. อุปถัมภ์วัดพุทธออเรกอน โดยร่วมจัดซื้อที่ดินและร่วมบริจาคทรัพย์สร้างวัด ได้เป็นประธานจัดงานกฐินสามัคคี ตั้งแต่ปี 2543-2548 เคยเป็นประธานจัดงานบุญทานประสานใจหารายได้สมทบทุนสร้างวัดฯ เป็นผู้ประสานงานสร้างอุโบสถเอนกประสงค์ของวัด จัดงานยกช่อฟ้าอุโบสถ จัดงานผูกพัทธสีมาปิดทอง-ฝังลูกนิมิต และจัดงานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐฯ ที่วัดฯ เมื่อปี 2554 รวมทั้ง จัดหาทุนซื้อยานพาหนะถวายวัด

2. อุปถัมภ์วัดอื่น ๆ อาทิ วัดพุทธาวาส เมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส โดยการร่วมซื้อที่ดินสร้างวัด จัดงานวันปีใหม่เพื่อหาทุนสร้างวัด เป็นครูใหญ่คนแรก โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของวัด

3. การช่วยเหลือสังคม โดยเป็นอาสาสมัครที่ Food Bank โดยได้บริจาคเงินส่วนตัวซื้ออาหารเป็นจำนวนมาก ระดมหาทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กยากจนใน 6 จังหวัด คือ หนองคาย อุดรธานี พิจิตร ระยอง เพชรบุรี และภูเก็ต รวมทั้งช่วยระดมทุนหารายได้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสึนามิที่ประเทศไทย

4. เมื่อปี 2554 เป็นผู้นำของชุมชนไทยในรัฐออเรกอนในการระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมที่ประเทศไทย

นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน นางณัฐวรรณฯ ยังได้ประกอบกิจกรรมความดีแก่สังคมมาโดยตลอด เช่น ช่วยเหลือคนไทยในทุกโอกาส มีจิตอาสาช่วยแปลภาษาอังกฤษให้แก่คนไทยที่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นต้น