ชุมชนไทยในแอล.เอ.ชุมชนไทยในแอล.เอ. 16 มีนาคม 2556
ที่ 03/01/2556 13 มีนาคม 2556
เรื่อง รายงานการจัดงานธารน้ำใจช่วยชุมชนครั้งที่ 2
เรียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของชุมชนไทยฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรายรับรายจ่ายจากการจัดงานฯ และภาพจาการจัดงานฯ

ตามที่มูลนิธิธารน้ำใจสหรัฐอเมริกา ร่วมกับกลุ่มคนรักเสียงเพลงสุนทราภรณ์ร่วมกันจัดงานธารน้ำใจช่วยชุมชนครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2556 ณ อาร์เคเดียคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ เมืองอาร์เคเดีย งานได้รับความสำเร็จด้วยดี มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน มีรายได้ทั้งสิ้น 7,291 เหรียญ มีรายจ่ายทั้งสิ้น 2,180 เหรียญ คงเหลือรายได้สุทธิ 5,111 เหรียญและเงินจำนวนนี้ได้เก็บรักษาไว้และจะนำไปมอบให้แก่โรงเรียนบ้านมาบแฟบเภอสามง่ามจังหวัดพิจิตรเพื่อเป็นทุนในการก่อสร้างปรับปรุงห้องสุขาฯประมาณกลาง เดือนพฤษภาคม 2556 ซึ่งเป็นช่วงเปิดภาคเรียน พร้อมกันนั้นก็จะทำการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน และจัดหาวัสดุอุปการณ์การเรียนตามความเหมาะสมมอบให้เด็กนักเรียนในอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ประมาณ 900 คนตามวันเวลาที่จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปส่วนผู้มีจิตศรัทธาต้องการบริจาคเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายการเงินมูลนิธิธารน้ำใจฯ คุณสมจิตร เบอร์ดี้ หมายเลข 714 915 1276 หรือคุณจีน่า ปรีชา(เปรมะรัศมี) หมายเลข 818 448 0314

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน สมาคมชมรมต่างๆและเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร และขอขอบคุณนักร้องอาชีพ นักร้องรับเชิญร้องเพลงการกุศล นักร้องร้องเพลงลีลาศที่ให้เกียรติมาร่วมงาน และขอขอบคุณผู้บริจาคอาหาร เครื่องดื่มและของรางวัลรัฟเฟิล ทุกๆท่านมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมายังท่านบรรณาธิการฯ ช่วยประชาสัมพันธุ์ให้ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง


ขอแสดงความนับถือ
นายสมชาย ไทยทัน
ประธานมูลนิธิธารน้ำใจสหรัฐอเมริกา
อดีตนายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้

Thaiclub05@yahoo.com
Tharnnamjaiusa@yahoo.com 818 855 4789

สรุปรายรับรายจ่ายจากการจัดงานธารน้ำใจช่วยชุมชนครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2556 ณ Arcadia Community Center
รายได้สุทธิมอบให้โรงเรียนบ้านมาบแฟบอำเภอสามง่ามจังหวัดพิจิตร
เพื่อเป็นทุนในการก่อสร้างปรับปรุงห้องสุขาของโรงเรียน

รายรับ
1. จากค่าบัตรร่วมงาน $ 3,580.00
2. ร้องเพลงการกุศล 1,020.00
3. จำหน่ายพวงมาลัย ราฟเฟิล เครื่องดื่ม 621.00
4. จากการรับบริจาค
4.1 คุณสมชาย ไทยทัน (ค่าเช่า,ใบอนุญาต) 850.00
4.2 คุณประเสริฐเชาว์ ธุวะนุติ (ธ.กสิกรไทย) 200.00
4.3 คุณสดุดี เนื่องนิยม 200.00
4.4 คุณไกรสรณ์ และคุณจูดี้ พัทยาคาเฟ่ 100.00
4.5 คุณวรรมณี ไทยทัน 100.00
4.6 คุณสุวณีย์ เนื่องนิยม 50.00
4.7 คุณรัมภา มหากายี 50.00
4.8 คุณวรรธนา นากาฮาร่า 50.00
4.9 คุณเทเรซ่า ไทยภิรมย์สามัคคี 50.00
4.10 คุณไก่พรรณนิกา ฉายาพรรณ 50.00
4.11 คุณอารียา(ปอง) ชิม 50.00
4.12 คุณนิตยา สิงหเนตร 50.00
4.13 คุณจีน่า ปรีชา(เปรมะรัศมี) 50.00
4.14 คุณรสสุคนธ์ วรศรี 50.00
4.15 คุณตุ๊กตา มาร์ 50.00
4.16 คุณโดม รัตนวงค์ 50.00
4.17 รับบริจาคทั่วไป 70.00
รวมยอดจากการบริจาค 2,070.00
รวมรายรับ 7,291.00

รายจ่าย
1. ค่าเช่าสถานที่ และใบอนุญาต $ 850.00
2. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ 840.00
3. ค่าเอนเตอร์เทน 490.00
รวมรายจ่าย 2,180.00
รายได้สุทธิ 5,111.00

- บริจาครางวัลราฟเฟิล คุณสุวณีย์ เนื่องนิยม คุณริชาร์ดและคุณตุ๊กตา มาร์ และจากห้องอาหาร Mission Diho Siam

- บริจาคอาหารเครื่องดื่ม และผลไม้ คุณยาใจ ยัง คุณรัมภา มหากายี คุณนิตยา สิงหเนตร คุณวรรธนา นากาฮาร่า คุณแดง แม่ครัววัดไทยฯ คุณอ๋อย ห้องอาหารออร์ริจินอลไทย คุณรวยรื่น สุนทรารชุน คุณพรพรรณ รุ่งสาโรจน์ คุณรสสุคนธ์ วรศรี คุณปณยา มหาราช คุณประกอบ ทองทา คุณสมชาย ไทยทัน และคุณออด