ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 14 เมษายน 2561

Sheriff Jim McDonnell ดันงานเทศกาลสงกรานต์ ไทยนิวเยียร์ ๒๐๑๘

เมื่อวันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๑ นายจิม แมคโดนัล Los Angeles County Sheriff ได้ให้กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสและกงสุลชัชวาล หรยางกูร เข้าพบเพื่อแสดงความพร้อมสนับสนุนชุมชนไทยจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ไทยนิวเยียร์ ๒๐๑๘ ที่จะมีขึ้นในวันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๑ ที่ไทยทาวน์ นครลอสแอนเจลิสและจะพิจารณาส่งหน่วยม้าลาดตระเวน (mounted enforcement unit) จาก Los Angeles County Sheriff's Department เข้าร่วมขบวนพาเหรดของงานด้วย

เชอริฟ จิม แมคโดนัล ยังพร้อมที่จะ (๑) พบกับชุมชนไทยแบบทาวน์ฮอลล์ที่ไทยทาวน์ (๒) แจ้งสถานกงสุลใหญ่ฯ เมื่อมีคนไทยถูกจับกุมตัวเพื่อให้ความช่วยเหลือและ (๓) ส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทย

ในโอกาสนี้ เชอริฟจิม แมคโดนัล ได้มอบเหรียญตราสัญลักษณ์ของ Los Angeles County Sheriff's Department ให้กับกงสุลใหญ่ฯ เป็นที่ระลึกและนำเยี่ยมชมสถานที่ทำงานของ Los Angeles County Sheriff Department ซึ่งเป็น County ที่ประชากรอาศัยอยู่มากที่สุดในสหรัฐฯ และเรือนจำผู้ต้องโทษที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ ด้วย

การเลือกตั้งตำแหน่ง Los Angeles County Sheriff ในช่วงต้นเดือน มิ.ย. ๒๕๖๑ ซึ่งเชอริฟจิม แมคโดนัลจะสมัครลงเลือกตั้งด้วย


งานประเพณีวันสงกรานต์ ณ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เมืองเอสคอนดิโด

เมื่อวันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๖๑ กงสุลใหญ่ฯ และภริยา ร่วมงานวันสงกรานต์ ณ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เมืองเอสคอนดิโด ทางเหนือของนครซานดิเอโกร่วมกับชุมชนไทย โดยมีนาวาโทหญิง วรรณพร เมนเซอร์ นายกสมาคมไทยอเมริกันและเอเชี่ยนแห่งซานดิเอโก เป็นประธานจัดงานฯ

กงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นประธานเปิดงาน และร่วมขบวนพาเหรดสงกรานต์ไทย โดยมีนาย Sam Abed นายกเทศมนตรีเมืองเอสคอนดิโด เข้าร่วมงานฯ ด้วย

ภายในงานมีการสรงน้ำพระพุทธมนต์ พิธีรดน้ำดำหัวเพื่อแสดงความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ การแสดงการละเล่นพื้นบ้านไทยจากเยาวชนไทย-อเมริกัน และการเล่นน้ำแบบไทย สร้างบรรยากาศ สนุกสนานและความอบอุ่นเป็นอย่างมาก โดยมีแขกผู้ร่วมงานทั้งชาวไทย อเมริกัน ลาว กัมพูชา เข้าร่วมงานอย่างแน่นหนา ถือเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีในความสมัครสมานสามัคคีที่เข้มแข็งในการเผยแพร่และรักษาประเพณีแบบไทย ในหมู่ชุมชนไทย ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองเอสคอนดิโด และเขตเมืองใกล้เคียง

กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวขอบคุณนายกเทศมนตรีเมืองเอสคอนดิโดที่เป็นเจ้าภาพที่ดีสำหรับชุมชนไทยและวัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม และได้เชิญชวนให้จัดคณะนักธุรกิจไปเยือนประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันต่อไป นายกเทศมนตรีเมืองเอสคอนดิโดยกล่าวว่า คนเชื้อสายเอเชียคิดเป็นร้อยละ ๘ ของประชากรของเมือง และตนสนใจในคำเชิญไปเยือนไทยและขอให้หารือกันต่อไป


รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติภารกิจด้านกงสุลและทะเบียนราษฎร์

ตามประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่ ๓ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติภารกิจด้านกงสุลและทะเบียนราษฎร์ พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จำนวน ๕ ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑.นางสาวณิชานาฎ ตันศิลป์

๒.นางสาวปวันรัตน์ รัตนะ

๓.นางสาว Pamera Pop Pouwongpat

๔.นางสาวปิยากานต์ ชูศิลป์กุล

๕.นางสาวนัฐนันท์ พันธุ์ลำยอง

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะบรรจุผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ คน ได้แก่ลำดับที่ ๑ โดยเริ่มบรรจุตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ และจะมีการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานเป็นเวลา ๓ เดือน และหากผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ สละสิทธิ์ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะเรียกลำดับต่อไปแทน


การให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมืองฟรีมอนท์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเชิญคนไทยในมลรัฐแคลิฟอร์เนียและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับบริการกงสุลสัญจร ณ เมืองฟรีมอนท์กำหนดการ ดังนี้

วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

ณ วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 36054 Niles Blvd, Fremont, CA 94536 โทรศัพท์ ๕๑๕ – ๗๙๐ – ๒๒๙๔

บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ ประกอบด้วย (๑) การทำหนังสือเดินทาง (passport) (๒) การทำบัตรประจำตัวประชาชน (๓) งานนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ เช่น การรับรองลายมือชื่อ การทำหนังสือมอบอำนาจ การขอสูติบัตรไทย เป็นต้น และ (๔) การให้คำปรึกษาด้านกงสุล

ผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางควรทำนัดหมาย เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ว่าท่านสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางได้หรือไม่ (เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดินทางไป) ระบบนัดหมายจะเปิดบริการตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จนครบจำนวนที่จะให้บริการได้

ท่านสามารถทำนัดหมายได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- ระบบนัดหมายออนไลน์ที่ www.thaiconsulatela.org (กดเลือกแบนเนอร์ “นัดหมายทำหนังสือเดินทางที่กงสุลสัญจร” ด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์ และกดเลือกสถานที่และวันเวลาที่ต้องการ)

- โทรศัพท์ ๓๒๓ – ๙๖๒ – ๙๕๗๔ อีเมล์ passport@thaiconsulatela.org

ในกรณีที่ท่านมิได้ทำนัดหมายล่วงหน้า ท่านยังสามารถเดินทางไปทำหนังสือเดินทาง (walk-in) ณ วัดพุทธานุสรณ์ได้

แต่อาจใช้เวลาในการรอคิวทำหนังสือเดินทาง ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้นัดหมายทำหนังสือเดินทางล่วงหน้าที่มีการสำรองไว้แล้ว

และความสมบูรณ์ของเอกสารที่ท่านต้องเตรียมมาประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง

สำหรับการทำบัตรประจำตัวประชาชน นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ ไม่ต้องทำนัดหมาย

ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ได้ที่เว็บไซต์ www.thaiconsulatela.org หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ ๓๒๓ – ๙๖๒ – ๙๕๗๔ รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook (Royal Thai Consulate – General, Los Angeles) Twitter (ThaiCGLA) และ Line (@thaiconsulatela)