ข่าวจากกงสุลข่าวจากกงสุล 3 ธันวาคม 2559

การจัดกิจกรรมเทอดพระเกียรติและถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
ของชุมชนไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ของชุมชนไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่

ณ นครลอสแอนเจลิส โดยมี นางชัญชนิฐ มาร์เทอเรล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมชาวไทย นางกิริยา หิรัญพลกุล ประธานสภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียใต้ นายประชา แซ่หว่อง ผู้แทนวัดป่าธรรมชาติ นายสมชาย ไทยทัน ผู้แทนวัดไทยลอสแอนเจลิส และนายสุรสีห์ จิตตมานนท์กุล ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์แนททีวี เป็นผู้ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเทอดพระเกียรติและถวายความอาลัย

โดยสรุปกำหนดการจัดงานได้ดังนี้

๑. ชุมชนไทยร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ฯ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ Plant for Dad ร่วมถวาย เป็นพระราชกุศล ในวันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ไทยทาวน์ และพร้อมกันอีก ๑๐ เมือง ในฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ

๒. ชุมชนไทยร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร และพิธีสวด ๓ ศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วัดป่าธรรมชาติ

๓. วัดไทยลอสแองเจลิสและสภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดไทยลอสแองเจลิส

๔. นายสุรสีห์ จิตตมานนท์กุล จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยกับคนไทยรักในหลวง วันเสาร์ที่ ๓ และวันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ จากนครลอสแอนเจลิสสู่นครซานฟรานซิสโก

๕. สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือจัดงานเดินเทอดพระเกียรติข้ามสะพาน Golden Gate วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สะพาน Golden Gate

๖. Thai Student Organization at Portland State University จัดงาน The King’s Serenade “I was born in the reign of King Rama IX of Thailand” ณ ห้อง Viking Room, Portland State University วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. ถึง ๑๙.๓๐น.

๗. สถานกงสุลใหญ่ฯ สนับสนุนการประดับธงชาติไทยและสหรัฐฯ สำหรับร้านอาหารไทยในไทยทาวน์และบริเวณใกล้เคียง ตลอดระยะเวลาเดือนธันวาคม ๒๕๕๙


รายละเอียดกิจกรรม

๑. กิจกรรม Plant for Dad

๑.๑ สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับกลุ่มชุมชนไทยได้จัดกิจกรรม Plant for Dad เพื่อเป็นการทำความดีด้วยการปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งเป็นกิจกรรม ตอบแทนสังคมท้องถิ่นในสหรัฐฯ โดยการปลูกต้นไม้ให้กับนครลอสแอนเจลิสจำนวน ๑๙ ต้น ตลอดจนเป็นการพัฒนาทัศนียภาพของไทยทาวน์นครลอสแอนเจลิสไปในตัวด้วย

๑.๒ กำหนดการ Plant for Dad วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

๐๗.๓๐ น. - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพ่อลงทะเบียนและรับทราบจุดปลูกต้นไม้

๐๘.๐๐ น. - พิธีเปิดงาน (ผู้แทนจากหน่วยงานสหรัฐฯ/ กงสุลใหญ่ฯ /และผู้แทนชุมชนกล่าวเปิดงานและพูดเกี่ยวกับโครงการฯ)

- มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้อุปถัมภ์ต้นไม้ (TBC)

- ถ่ายรูปหมู่ (TBC)

- เจ้าหน้าที่ Hollywood Beautification Team (HBT) อธิบายขั้นตอนการปลูกต้นไม้

๐๙.๓๐ น. - เริ่มปลูกต้นไม้/ HBT ขนต้นไม้และอุปกรณ์ไปที่จุดปลูกต้นไม้

๑๐.๓๐ น. - เสร็จสิ้นพิธี

๑.๓ ผู้แทนจากหน่วยงานสหรัฐฯ ประกอบด้วย Congressman Adam Schiff (TBC) Mayor Eric Garcetti, Los Angeles City Council District (TBC) และนาย Mitch O’Farrell, Los Angeles City Council District ๑๓

๑.๔ สถานที่สำหรับการเปิดงาน ณ ลานจอดรถร้าน Parasol ๙ ข้างร้านนวด Nuch ตรงข้ามไทยแลนด์พลาซ่า ถนน Hollywood

๑.๕ นอกจากที่นครลอสแอนเจลิสแล้ว ยังมีการจัดงานพร้อมกันในเมืองอื่นๆ อีกสิบแห่ง ประกอบด้วย นครซานฟรานซิสโก นครซานดิเอโก นครลาสเวกัส นครรีโน่ มลรัฐเนวาดา นครพอร์ตแลนด์ มลรัฐออเรกอน นครซีแอตเติล มลรัฐวอชิงตัน นครโฮโนลูลู มลรัฐฮาวาย นครอาร์บูเคอร์กี มลรัฐนิวเม็กซิโก และเมือง Waddell มลรัฐอริโซน่า

๑.๖ การประชาสัมพันธ์ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะถ่ายทอดสดกิจกรรมดังกล่าว ในนครลอสแอนเจลิส และเมืองอื่น ๆ ผ่าน Facebook ของ สกญ. ที่ Royal Thai Consulate General, Los Angeles

๑.๗ สำหรับการจัดกิจกรรมที่นครลาสเวกัส นครรีโน่ และนครพอร์ตแลนด์ จะมีการทำพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวารหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมปลูกต้นไม้ด้วย


๒. พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร และพิธีสวด ๓ ศาสนา (ณ วัดป่าธรรมชาติ)

๒.๑ สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับชุมชนไทย มีกำหนดจะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวารถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.

๒.๒ นอกเหนือจากการเป็นพิธีบำเพ็ญทางศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลามแล้ว งานดังกล่าวจะเป็นการแสดงออกถึงความร่วมแรงร่วมใจ ความสามัคคีของชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

๒.๓ จะมีการจัดกิจกรรมพิเศษให้บริการตรวจสุขภาพสำหรับชุมชนไทยโดยศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชน และการบริจาคเพื่อสร้างพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์จำลองในงานด้วย

๒.๔ ลำดับพิธี สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลฯ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

๑๔.๓๐ น. ชุมชนไทยเดินทางถึงบริเวณที่จัดงาน

๑๕.๐๐ น. กิจกรรมเทอดพระเกียรติจากชุมชนไทย

- การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “แผ่นดินของเรา” โดย

- การขับร้องเพลง “พ่อแห่งแผ่นดิน” โดยกลุ่มคนรักสุนทราภรณ์

- การขับร้องเพลง “ฟ้าร้องไห้” โดยสมาคมนวดและสปาไทยแห่งสหรัฐฯ

๑๕.๓๐ น. เริ่มงานในส่วนของพิธีการ

- กงสุลใหญ่ฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเครื่องทองน้อย

๑๕.๓๕ น. เริ่มพิธีทางศาสนาพุทธ

๑๖.๐๐ น. เริ่มพิธีทางศาสนาคริสต์

๑๖.๑๕ น. เริ่มพิธีทางศาสนาอิสลาม

๑๖.๓๐ น. เสร็จสิ้นพิธีทางศาสนา

๑๖.๓๕ น. กงสุลใหญ่ฯ กล่าวเปิดงาน

๑๖.๔๕ น. การขับเสภาโดยคณะนักเรียนของวัดป่าธรรมชาติ

๑๖.๕๐ น. ผู้เข้าร่วมงานร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน

๑๗.๐๐ น. เสร็จสิ้นพิธี


๓. การจัดพิธีทำบุญปัญญาสมวาร (ณ วัดไทย)

๓.๑ วัดไทย ณ นครลอสแองเจลิส และสภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ มีกำหนดจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมาวร (๕๐ วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินรมหาภูมิพลอุดลยเดช ณ บริเวณจัดงานเวทีกลางแจ้ง วัดไทยลอสแองเจลิส ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยมีนางจิรภาพรรณ มะลิทอง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานในพิธี

๓.๒ ได้อาราธนาพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ และสดับปกรณ์ จำนวน ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวาย

๓.๓ ลำดับพิธี

๐๘.๓๐ น. ชุมชนไทยเดินทางถึงบริเวณที่จัดงาน

๐๙.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระสงฆ์ ๘๙ รูป

๑๐.๑๕ น. พิธีถวายความอาลัย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ (เวทีหน้ากุฏิ ๑)

๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูปสวดพระพุทธมนต์

๑๑.๑๕ น. ถวายภัตตาหารเพล

๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ธรรมทูต ๘๙ รูป สดับปกรณ์ ถวายเป็นพระราชกุศล

๑๔.๐๐ น. เสร็จพิธี


๔. กิจกรรมเดินเทอดพระเกียรติข้ามสะพาน Golden Gate

๔.๑ สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ และคนไทยรักในหลวง ซานฟรานซิสโก เบย์แอเรีย ขอเรียนเชิญพสกนิกรชาวไทยในซานฟรานซิสโก เบย์ แอเรีย และเมืองอื่น ๆ ในเขตมลรัฐแคลิฟอร์เนีย มาร่วมพลังในงานเดินเทอดพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๕๐ วันแห่งการเสด็จสู่สวรรคาลัยของ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ณ สะพานโกลเด้นเกต วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑:๐๐ น.

๔.๒ จุดนัดพบ Strauss Plaza (เชิงสะพานโกลเด้นเกตฝั่งซานฟรานซิสโก) เดินสู่ฝั่ง Marine County

๔.๓ หน่วยงานผู้สนับสนุนการจัดงาน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส Singha Beer North Corporation สภาวัฒนธรรมไทยเมืองเบอร์กเล่ย์ สภาวัฒนธรรมไทยเมืองฟรีมอนท์ สภาวัฒนธรรมไทยเมืองซานบรูโน่ และ TTSF-Treasure Thailand San Francisco ที่ให้การสนับสนุนในการจัดงาน


๕. โครงการขับขี่ปลอดภัยกับคนไทยรักในหลวง

๕.๑ โครงการ “ขับขี่ปลอดภัย กับคนไทยรักในหลวง “ Long Ride The Roads-Long Live The King” ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการรวมตัวของกลุ่มคนไทยที่รักการขับขี่รถมอเตอร์ไซด์ ขับตามเป็นขบวนคาราวาน ไม่มีการเก็บค่าสมัครหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น โดยมีแนวคิดที่ว่า พวกเราเป็นคนไทย ไม่ว่าจะขับขี่รถไปเที่ยวที่ไหนก็ตาม หัวใจเราทุกคนก็ยังมีในหลวงอยู่เสมอ

๕.๒ จะมุ่งเน้นกิจกรรมนำกลุ่มคนไทย ในนครลอสแอนเจลิสและแคลิฟอร์เนียภาคใต้ และมลรัฐใกล้เคียง ไปร่วมเดินข้ามสะพาน Golden Gate ร่วมกับชุมชนไทยใน San Francisco ซึ่งถือว่าเป็นการรวมพลังของ ๒ ชุมชนใหญ่นี้อีกด้วย ซึ่งภาพที่จะปรากฏสู่สายตาของคนทั่วโลก จะสามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจน คือ สะพาน Golden Gate และกลุ่มคนไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ร่วมแสดงการไว้อาลัยแด่พระองค์ท่าน

๕.๓ กำหนดการ

วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ - ออกเดินทาง จากจุดนัดพบที่วัดไทยลอสแองเจลิส ไปยังนครซานฟรานซิสโก

วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ - เข้าร่วมพิธีปัญญาสมวาร ณ วัดพุทธานุสรณ์ - เวลา ๑๑.๐๐น. เข้าร่วมกิจกรรม เดินเทอดพระเกียรติข้ามสะพาน Golden Gate

๕.๔ ขอทราบรายละเอียดได้ที่นายสุรสีห์ จิตตมานนท์กุล nunosee@yahoo.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ +๑-๘๑๘-๙๔๑-๘๒๔๑


๖. การประดับธงชาติไทยและสหรัฐอเมริกาสำหรับร้านอาหารไทยในไทยทาวน์

๖.๑ เพื่อให้ย่านไทยทาวน์มีความสวยงาม สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ยาวนานของและความใกล้ชิดกันในระดับประชาชนของทั้งสองประเทศ และบทบาทสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ ในความสัมพันธ์ไทย – สหรัฐฯ ที่ผ่านความเป็นพันธมิตรสงครามและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดมาตลอดรัชสมัยของพระองค์ และสหรัฐฯ เป็นประเทศที่ประสูติของพระองค์ อีกทั้งเป็นการให้เกียรติประเทศสหรัฐฯ ด้วย สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการชาวไทยในไทยทาวน์ร่วมกันประดับธงชาติไทยและสหรัฐฯ ที่ด้านหน้าร้านค้าหรือสถานประกอบการของท่านในช่วงเดือน ธ.ค. ๒๕๕๙

๖.๒ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดหาธงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งให้กับผู้ประกอบการชาวไทยที่สนใจแล้ว โดยสามารถขอรับธงได้ ๒ วิธี คือ

(๑) ติดต่อขอรับธงด้วยตนเองได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ตั้งแต่วันอังคารที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๙ เป็นต้นไปทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

(๒) แจ้งความประสงค์ขอรับธงได้ที่นางสาวอิสรีย์ พรหมโสภี หมายเลขโทรศัพท์ ๓๒๓ – ๙๖๒๙๕๗๔ ต่อ ๒๒๗ หรืออีเมล์ issareep@thaiconsulatela.org เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ จัดส่งให้ต่อไป

๗. งาน The King’s Serenade “I was born in the reign of King Rama IX of Thailand

๗.๑ สมาคมนักศึกษาไทย โดยการสนับสนุนของ Portland State University มีกำหนดจะจัดกิจกรรม The King’s Serenade ในวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. ณ ห้อง Viking Room, Portland State University

๗.๒ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะมีกิจกรรมประกอบด้วย การร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และการแสดงนาฏศิลป์ไทย

๗.๓ ข้อมูลติดต่อ Thai Student Organization of Portland State University อีเมล์: psutsu@pdx.edu


การสนับสนุนการสอนวิชาดนตรีไทยในมหาวิทยาลัย UCLA

เมื่อวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้มอบเงินทุนสนับสนุนที่ได้รับจากมูลนิธิไทย (Thai Foundation) ที่สนับสนุนการเผยแพร่ดนตรีไทยและสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทยในมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสหรัฐ จำนวน ๖,๕๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่ Professor Dr. Steve Loza คณบดีของคณะมนุษยวิทยาดนตรี มหาวิทยาลัย University of California, Los Angeles (UCLA) โดยมี Professor Helen Rees, Director of the World Music Center at UCLA นางสาว Ava Sadripour, Executive Director of Development นางสาว Valentina Martinez, Associate Director of Development พร้อมด้วย ร.ท.หญิง กรรภิรมย์ วิชาธร กงสุล และ ดร.สุพีนา อินทรีย์ แอดเลอร์ เข้าร่วมในการมอบเงินทุนสนับสนุนที่ได้รับจากมูลนิธิไทยในการส่งเสริมการเผยแพร่ดนตรีไทยและการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทยให้แก่ภาควิชาดนตรีไทย ในมหาวิทยาลัย UCLA ณ ตึก Schoenberg Hall, School of Music, UCLA

ในการนี้ ภาควิชาดนตรีไทย มหาวิทยาลัย UCLA ได้เชิญชวนให้ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมชมการบรรเลงดนตรีไทยโดยนักเรียนชาวต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนวิชาดนตรีไทย จำนวน ๘ คน และเป็นการสอบปลายภาคในส่วนของการบรรเลงดนตรีไทยพร้อมขับร้องเพลงดนตรีไทย อีกทั้งยังใช้เครื่องดนตรีไทยโบราณที่ภาควิชามนุษยวิทยาดนตรี ของมหาวิทยาลัย UCLA มีอยู่ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๖๐ ซึ่งได้รับการซ่อมแซมแล้วมาใช้ในการบรรเลงดนตรีไทยในครั้งนี้ด้วย เครื่องดนตรีไทยหลักที่นำมาแสดงในครั้งนี้ ได้แก่ ระนาดเอกและฆ้องวง