ชุมชนไทยในแอล.เอ.
ชุมชนไทยในแอล.เอ. 25 พฤษภาคม 2556
Thai-American Political Internship Program 2013

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสร่วมกับสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ เปิดรับสมัครเยาวชนไทย-อเมริกัน ซึ่งมีอายุ 18-30 ปี และกาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างต่า รับการคัดเลือกไปฝึกงานในสานักงานของนักการเมืองสหรัฐฯ เป็นเวลาประมาณ 8-10 สัปดาห์ (ระยะเวลาอาจปรับให้สอดคล้องกับความสะดวกของผู้สมัครได้) เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับกิจการการเมืองในสหรัฐฯ โดยจะได้รับทุนฝึกงานจากสถานกงสุลใหญ่ฯ จานวน 1,500 ดอลลาร์สหรัฐ

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดพร้อมใบสมัครและส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ที่

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 611 N Larchmont Blvd., Los Angeles, CA 90004 โทรศัพท์ 323 962 9574 ต่อ 209 โทรสาร 323 962 2128 อีเมล์: ploy.s@thaiconsulatela.org เว็บไซต์: http://thampoliticalintern.org

หมดเขตยื่นใบสมัคร วันที่ 14 มิถุนายน 2556

ทั้งนี้ ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานแถลงข่าวที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันที่ 5 มีนาคม 2556 เวลา 18.00 น. เพื่อรับฟังและสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวได้โดยตรง โดยแจ้งยืนยันการร่วมงานได้ตามรายละเอียดติดต่อข้างต้น


มิเชลล์ ปาร์ค สตีล รองประธานคณะกรรมาธิการภาษีของรัฐแคลิฟอร์เนีย เตือนให้เจ้าของธุรกิจในเขตเมืองด้านล่างนี้ ซึงมีธุรกิจไทยถึงการเข้าตรวจสอบใบอนุญาตต่างๆและการเสียภาษีจากหน่วยเฉพาะกิจ (S.C.O.P. – Statewide Compliance and Outreach Program) ของเสตทบอร์ดออฟอีควอไรเซชั่น (State Board of Equalization) ซึ่งจะเข้าตรวจสอบธุรกิจทุกแห่งจาก 15 Zip Codes ใน 11 เมื่องใหญ่ ดังนี้:

- North Hollywood (91601)
- Culver City (90230 and 90231)
- Baldwin Park (91706)
- Bakersfield (93301)
- Boulder Creek (95006)
- Cambria (93428)
- Carpinteria (93013 and 93014)
- San Jose (95134 and 95136)
- San Juan Capistrano ( 92675 and 92691)
- Sutter Creek ( 95685)
- Volcano ( 95689)

ทั้งนี้ทางสำนักงานเสตทบอร์ดได้ส่งจดหมายแจ้งล่วงหน้าให้ธุรกิจในเขตดังกล่าวกว่า 9,943 ฉบับทราบถึงการเข้าตรวจสอบในครั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจนี้ตั้งขึ้นในเดือนกันยายน 2008 และได้เข้าตรวจธุรกิจกว่า 369,000 แห่งในจุดประสงค์ที่ต้องการเห็นธุรกิจต่างๆ มีใบอนุญาตที่ถูกต้อง โดยการเข้าตรวจสอบแบบเหวี่ยงแหไปทุกธุรกิจและตรวจสอบถึงการชำระภาษีว่า ได้เสียถูกต้องตรงกับความจริงหรือเปล่า

คุณมิเชลล์จึงอยากจะแจ้งให้เจ้าของธุรกิจในเขตดังกล่าวทราบ เจ้าหน้าที่จะตรวจใบอนุญาตต่างๆ เช่น Seller’s Permit/ABC License/Cigarette License ซึ่งเจ้าของร้านควรจะติดไว้ให้เจ้าหน้าที่เห็นอย่างชัดเจน ถ้ามี การสอบถามอะไรเพิ่มเติม ก็ควรจะพูดคุยกับเจ้าของกิจการเท่านั้น เพราะมีหลายกรณีที่เจ้าหน้าที่มักจะสอบถามกับผู้จัดการร้านหรือคนเสิร์ฟเพื่อหาข้อมูล เป็นเหตุผลในการตรวจสอบภาษีย้อนหลังในภายหลัง (Full Audit) ซึ่งคุณ มิเชลล์ไม่เห็นด้วยจากการหารายได้เพิ่มของรัฐแบบนี้

ถ้าท่านมีปัญหากับเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ประพฤติไม่สุภาพ ก็ขอให้แจ้งหัวหน้าชุดเฉพาะกิจในเขตของท่าน ที่เบอร์โทรศัพท์ดังนี้ 800-400-7115 หรือติดต่อกับสำนักงานของมิเชลล์ผ่านคุณ คิด ฉัตรประภาชัย ที่เบอร์โทรศัพท์ (310)377-8016 ได้

หน่วยเฉพาะกิจนี้จะเป็นหน่วยทดสอบ ซึ่งจากการประเมินของเสตทบอร์ดคาดว่า จะมีการหนีภาษีถึง 2 พันล้านเหรียญ (2 Billion)ซึ่งเป็นความแตกต่างจากภาษีที่รัฐควรจะเก็บได้กับภาษีที่รัฐได้รับจากเจ้าของ ธุรกิจ


เรื่อง กำหนดการกงสุลสัญจรของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2556

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ฯ มีกำหนดจัดกงสุลสัญจรเพื่อให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ชุมชนไทยในช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2556 ดังนี้

15 มิถุนายน 2013 วัดอลาสก้าณาณวราราม 2309 D St, Anchorage, AK 99503 Tel. (907) 272-3699 Fax. (907) 2726648, 22-23 มิถุนายน 2013 วัดวอชิงตันพุทธวนาราม 4401 South 360Th St.,Auburn, WA 98001-9320 Tel. 253-927-5408, 20-21 กรกฎาคม 2013 วัดมงคลรัตนาราม 1911 Russell St., Berkeley, CA 94703-2221 Tel. (510) 849 3419 Fax. (510) 466 3957 E-mail: watmongkol@hotmail.com

ในการจัดกงสุลสัญจรดังกล่าว สถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้บริการด้านหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกขอให้ผู้ยื่นคำร้องทำการนัดหมายล่วงหน้าที่ www.thaiconsulatela.org หรือ โทร (323)962-9574 ต่อ 213 หรือ FAX : (323) 962-2128 หรือ E-mail : info@ThaiConsulateLA.org

ข้อมูลที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ต้องการทราบเมื่อท่านแจ้งทำนัดหมาย คือ

1) เลข 13 หลัก (หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน)
2) หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail เพื่อให้เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ติดต่อกลับ
3) ชื่อและนามสกุลภาษาไทยและอังกฤษ
4) วันและเวลาราชการที่ ท่านต้องการทำนัดหมาย

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะเปิดให้ทำการนัดหมายได้ 45 วันก่อนวันให้บริการ การนัดหมายจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ติดต่อกลับและแจ้งยืนยันการนัดหมายของท่านแล้ว จึงขอความร่วมมือท่านให้เดินทางมาถึงก่อนเวลาตามนัดหมาย 10 นาที และโดยที่สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถรองรับผู้มาทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้วันละ 100 ราย ดังนั้น หากไม่สามารถเดินทางมาตามนัดหมายได้ ขอให้แจ้งให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้จัดสรรเวลาให้กับท่านอื่นต่อไป

เอกสารที่ต้องนำมาเมื่อได้รับการนัดหมายแล้ว

- คำร้องขอหนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์/แบบรายงานตัวคนไทยในต่างประเทศ 1 ชุด (download ได้ที่ www.thaiconsulatela.org

- บัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือสำเนาทะเบียนบ้านซึ่งมีหมายเลขประจำตัว 13 หลักของผู้ร้องฯ พร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด (อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีบิดาและมารดาพร้อมเอกสาร)

- หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบัน และ สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่ 1 ที่มีรูปถ่ายและรายละเอียดของผู้ร้องฯ และหน้าที่ 2 ที่มีการต่ออายุ 1 ชุด

- ค่าธรรมเนียม 35.00 ดอลล่าร์สหรัฐ ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check สั่งจ่าย Royal Thai Consulate General, Los Angeles

- ซอง Express Mail จากไปรษณีย์สหรัฐฯ (USPS) พร้อมด้วยแสตมป์ (ไม่รับ Meter Stamp) (โปรดสอบถามราคาแสตมป์จาก USPS) และจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง

สำหรับการให้บริการอื่นๆ ทางไปรษณีย์ เช่น นิติกรณ์ ทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนครอบครัว รับรองลายมือชื่อ หนังสือมอบอำนาจ จดทะเบียนคนเกิด (ออกสูติบัตร) จดทะเบียนคนตาย (ออกมรณบัตร) เป็นต้น นั้น ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ (323) 962-9574, (323) 962-9575, (323) 962-9576 ต่อ 225

งานด้านคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ กฎหมายไทย แรงงาน ติดต่อสอบถามได้ที่ (323) 962-9574, (323) 962-9575, (323) 962-9576 ต่อ 219

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
วันที่ 20 พฤษภาคม 2556