ข่าวกงสุล
ข่าวกงสุล 30 กันยายน 2560

พิธีรับสิ่งของพระราชทาน และบัตรประจำตัวจิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสจะจัดพิธีรับสิ่งของพระราชทาน และบัตรประจำตัว จิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ อาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ ชั้น ๒ (611 N. Larchmont Blvd. 2nd Floor, Los Angeles CA 90004)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ นำบัตรประจำตัวประชาชนไปรับสิ่งของพระราชทาน และบัตรประจำตัวจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ได้ที่อาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันและเวลาดังต่อไปนี้

๑. ผู้ลงทะเบียบรอบแรก (ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐) สามารถรับของพระราชทานได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๒.ผู้ลงทะเบียนในรอบที่สอง (ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) สามารถรับของพระราชทาน ได้ตั้งแต่วัน ๒๐ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๓๒๓ - ๙๖๒ - ๙๕๗๔ ต่อ ๒๒๗ หรือทางอีเมล์ issaree.p@thaiconsulatela.org


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอนำส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนชมการแสดงเดี่ยวเปียโน โดย ครอบครัวยนตรรักษ์ ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม ณ Thai Outreach Hollywood Church ระหว่างเวลา 19.00 น. – 21.00 น.