ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 4 เมษายน 2563

กงสุลใหญ่ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าเยี่ยมนมัสการเจ้าอาวาสวัดพุทธประทีบ และวัดพุทธานุสรณ์ เมืองซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าเยี่ยมนมัสการเจ้าอาวาสวัดพุทธประทีบ และวัดพุทธานุสรณ์ เมืองซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อรับ ฟังและสอบถามสภาพความเป็นอยู่ของพระสงฆ์และประชาชนในพื้นที่ รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยได้ชี้แจงให้ทราบถึงการเตรียมการข องสถานกงสุลใหญ่ฯ และขอให้วัดและ ชุมชนไทยติดตามข้อมูลข่าวสารของทางการ (ไทยและสหรัฐฯ) อย่างใกล้ชิดด้วย


ยกเลิกการดำเนินโครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน (Thai American Friendship Project - TAFP) ปี 2563

อ้างถึงข่าวสารนิเทศของสถานกงสุลใหญ่ ณ นคร ลอสแอนเจลิส ที่ 1/2563 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563 แจ้งว่า สถานกงสุลใหญ่ฯ จะดำเนินโครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน (Thai American Friendship Project - TAFP) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน -10 สิงหาคม 2563 นั้น

เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในหลายประเทศทั่วโลกเป็นวงกว้าง รวมถึงประเทศไทย สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด และพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรว่าเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการฯ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอยกเลิกการดำเนินโครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน (Thai American Friendship Project – TAFP) ในปี 2563

เมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติและมีความเหมาะสมที่จะดำเนินโครงการฯ อีกครั้ง สถานกงสุลใหญ่ฯ จะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ www.thaiconsulatela.org ต่อไป

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ (323) 962-9574 ต่อ 209 หรือที่อีเมล์ vanisa.s@thaiconsulatela.org