ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 8 ธันวาคม 2561

สภานครลอสแอนเจลิสประชุมมอบประกาศเกียรติคุณแก่กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้รับเชิญจากสภานครลอสแอนเจลิสให้เข้าร่วมในช่วงการประชุมของสภาฯ และรับใบประกาศเกียรติคุณจากนครลอสแอนเจลิสสำหรับการทำงานบริการชุมชนไทย-อเมริกันในนครลอสแอนเจลิสอย่างแข็งขันตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง โดยนาย Mitch O’Farrell, สมาชิกสภานครลอสแอนเจลิส เขต ๑๓ (เขตไทยทาวน์) เป็นผู้แทนนครลอสแอนเจลิสกล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกงสุลใหญ่ฯ และมอบใบประกาศนียบัตรและมีผู้นำชุมชนไทยเข้าร่วมแสดงความยินดีด้วย อาทิ นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ประธานคณะกรรมการและนายกสภาไทยทาวน์ และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมชาวไทย

นาย David Ryu สมาชิกสภานครลอสแอนเจลิสเขต ๔ กล่าวชมเชยการทำงานของกงสุลใหญ่ฯ ว่าทำให้ตนรู้จักและสนับสนุนชุมชนไทยอเมริกันมากกว่าที่ผ่านมาหลายปีและเป็นผู้เสริมสร้างความสัมพันธ์ให้กับตนกับกงสุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นอันมาก

กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวขอบคุณนครลอสแอนเจลิสที่สนับสนุนชุมชนไทยและการปฏิบัติภารกิจของตนด้วยดีตลอดมา และขอให้ผลักดันการลงนามความตกลงบ้านพี่เมืองน้องกับกรุงเทพมหานครฯ เพื่อสร้างความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างกันและเสนอให้สภานครลอสแอนเจลิสนำคณะนักธุรกิจไปเยือนประเทศเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจที่เป็นรูปธรรมยังประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองฝ่ายต่อไป

เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส :

http://www.thaiconsulatela.org

Facebook: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส Royal Thai Consulate-General Los Angeles

Twitter: @ThaiCGLA

Line: Thai Consulate LA

Instagram: thaiconsulatela