ข่าวกงสุล
ข่าวกงสุล 27 มีนาคม 2564

การขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้องค์กรหรือบุคคลทั่วไป

เชิญไปทอดถวายพระสงฆ์จาพรรษา ณ วัดพระพุทธศาสนาในต่างประเทศในปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ กาหนดกฐินกาล

เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตรงกับวันแรม ๑ ค่า เดือน ๑๑ ถึงวันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตรงกับ

วันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๑๒

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะสนองงานสถาบัน

พระมหากษัตริย์ในการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่งคงสืบไป สามารถขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน

เพื่อเชิญไปทอดถวายพระสงฆ์จาพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพระพุทธศาสนาในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ ๑๓ มลรัฐ

ได้แก่ มลรัฐอะแลสกา มลรัฐแอริโซนา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย มลรัฐโคโลราโด มลรัฐฮาวาย มลรัฐไอดาโฮ มลรัฐมอนแทนา

มลรัฐเนวาดา มลรัฐนิวเม็กซิโก มลรัฐออริกอน มลรัฐยูทาห์ มลรัฐวอชิงตัน มลรัฐไวโอมิง รวมทั้งเกาะกวมและดินแดน

ในเขตอาณาของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งหมด แจ้งความจานงพร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

ของสานักพระราชวัง มายังสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่อยู่ เลขที่ 611 N. Larchmont Boulevard, Floor 2, Los Angeles, California 90004 ภายในวันอังคารที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และข้อมูลที่ต้องจัดส่ง ดังนี้

๑. หลักเกณฑ์

๑.๑ วัดพระพุทธศาสนาที่จะเชิญผ้าพระกฐินไปทอดถวายจะต้องมีพระสงฆ์จาพรรษาถ้วนไตรมาส (๓ เดือน) อย่างน้อย ๕ รูป

๑.๒ ผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐินต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยและเป็นบุคคลเดียวกับประธานในพิธี ทอดถวายผ้าพระกฐิน

๒. ข้อมูลที่ต้องจัดส่งให้สถานกงสุลใหญ่ฯ

๒.๑ ประวัติและข้อมูลวัด

๒.๑.๑ ประวัติวัดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

๒.๑.๒ ข้อมูลและภาพถ่ายสีเกี่ยวกับกิจกรรมของวัด อาทิ การเผยแพร่พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมวัดที่สนับสนุนภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นต้น

๒.๑.๓ ข้อมูลการได้รับพระราชทาน/ประทานผ้าพระกฐินที่ผ่านมา

๒.๑.๔ รายละเอียดสิ่งก่อสร้างในวัด

๒.๒ ประวัติเจ้าอาวาส พร้อมภาพถ่ายสี จานวน ๒ รูป

๒.๓ รายชื่อพระสงฆ์ที่จาพรรษาถ้วนไตรมาสทุกรูป

๒.๔ ประวัติผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐินโดยละเอียด พร้อมภาพถ่ายสี จานวน ๒ รูป และสาเนาบัตร ประจาตัวประชาชนหรือสาเนาหนังสือเดินทางไทย

๒.๕ หนังสือลงนามของผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน

๒.๖ มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในการจัดพิธี กฐินพระราชทานที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการควบคุมและป้องกันโรคของหน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่น


การให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1 ณ วัดไทยลอสแองเจลิส เมืองนอร์ทฮอลลีวูด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเชิญคนไทยในเมืองนอร์ทฮอลลีวูด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย และพื้นที่ใกล้เคียง เข้ารับบริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1 กาหนดการ ดังนี้

วันเสาร์ที่ 10 วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ วัดไทยลอสแองเจลิส เมืองนอร์ทฮอลลีวูด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 8225 Coldwater Canyon Ave, North Hollywood, CA 91605

โทรศัพท์ (818) 780 – 4200

บริการกงสุลสัญจรครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) การทาหนังสือเดินทาง (passport) (2) การทาบัตรประจาตัวประชาชน (3) งานนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร เช่น การรับรองลายมือชื่อ การทาหนังสือมอบอานาจ การขอสูติบัตรไทย – มรณบัตรไทย เป็นต้น และ (4) การให้คาปรึกษาด้านกงสุล

ผู้ประสงค์จะทาหนังสือเดินทางต้องทานัดหมาย เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูล ทะเบียนราษฎรว่าท่านสามารถยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางได้หรือไม่ (เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดินทางไป) ระบบนัดหมายจะ เปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป จนครบจานวนที่จะให้บริการได้ โดยสามารถทานัดหมายที่ www.thaiconsulatela.org (กดแบนเนอร์“นัดหมายทาหนังสือเดินทาง”)

สาหรับบริการอื่น ๆ เช่น การทาบัตรประจาตัวประชาชน นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎรไม่ต้องทานัดหมาย ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารที่ต้องจัดเตรียมสาหรับการทาหนังสือเดินทาง บัตรประจาตัวประชาชน นิติกรณ์และงานทะเบียน ราษฎรได้ที่เว็บไซต์ www.thaiconsulatela.org หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ (323) 962 9574 รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสาร ต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook (Royal Thai Consulate–General, Los Angeles) Twitter (ThaiCGLA) และ Line (@thaiconsulatela)