ข่าวจากกงสุลข่าวจากกงสุล 18 มีนาคม 2560

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการดนตรีไทยและงานแสดงดนตรีไทย ณ มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย (UCLA) และเข้าร่วมพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ณ มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในนครลอสแอนเจลิสที่มี

การนำเครื่องดนตรีไทยมาบรรเลงเพลงไทยร่วมกันโดยคณะนักดนตรีจากมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) พร้อมกับวงดนตรีไทยที่เป็นตัวแทนจากชุมชนไทยทั่วสหรัฐ อาทิ วัดไทยลอสแอนเจลิส วัดป่าธรรมชาติ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เมืองชิโนฮิลด์ วัดพุทธานุสรณ์ วัดมงคลรัตนาราม นครซานฟรานซิสโก วงดนตรีจากศูนย์วัฒนธรรมไทย ณ นครชิคาโก วงดนตรีไทยจากมหาวิทยาลัย Kent State, Ohio ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมจำนวน ๑๐ วง ณ ห้องประชุม Jan Hopper Theatre มหาวิทยาลัย UCLA

นาย Steve Loza คณบดีภาควิชาดนตรี UCLA ศาสตราจารย์ Debora Wong จากมหาวิทยาลัย UC Riverside ดร. Helen Rees, Director of the World Music Center, UCLA คุณมาลินี สาคริก ผู้อำนวยการมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ ดร. อานันท์ นาคคง ผู้แทนจากมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะและนักดนตรีจากวงกอไผ่ ดร. สุพีนา แอดเลอร์ อาจารย์ผู้สอนวิชาดนตรีไทยของมหาวิทยาลัย UCLA ร.ท.หญิง กรรภิรมย์ วิชาธร กงสุล เข้าร่วมงานดังกล่าว

ในโอกาสนี้ นาย ฐาปน สิริวัฒนภักดี ผู้อำนวยการบริหารจากบริษัท Thai Beverage ผู้ให้การสนับสนุนหลัก และศาสตราจารย์อภินันท์ โปษยานนท์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการบริหารบริษัท Thai Beverage ได้เข้าร่วมรับชมการแสดงดนตรีไทยจากวงดนตรีไทยจากชุมชนไทยในครั้งนี้ด้วย โดยมีสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจที่เข้าร่วมงานแสดงดนตรีไทยและพิธีไหว้ครูดนตรีไทยดังกล่าวกว่า ๒๐๐ คน

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ถ่ายทอดสดงานแสดงดนตรีไทยทาง Facebook Live ตลอดรายการทั้งสองวัน

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกองค์กร รวมทั้งวัดไทยทุกแห่งและผู้ปกครองของนักดนตรีทุกท่านที่ให้ความสำคัญสละเวลาและสนับสนุนการจัดงานนี้ ซึ่งเป็นก้าวสำคัญของการทำงานร่วมกันของชุมชนไทยจากหลายมลรัฐในสหรัฐฯ ในด้านวัฒนธรรมด้วย


เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะนักดนตรีไทยจากมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ โดยมีคุณหญิงมาลินี สาคริก ประธานมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ นายอานันท์ นาคคง หัวหน้าวงดนตรีกอไผ่ นายอัษฎาวุธ สาคริก และนักดนตรีไทย ดร. Helen Rees ดร. สุพีนา แอดเลอร์ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วม

สำหรับแนวทางการจัดงานแสดงดนตรีในปี ๒๕๖๑ อาจจะจัดแสดงในช่วงงานเทศกาลเช่นงานสงกรานต์ โดยอาจจะจัดให้มีการแสดงทางวัฒนธรรมไทยหลายด้าน อาทิ การจัดคอนเสิร์ตดนตรีไทยและดนตรีไทยร่วมสมัย การจัดการแข่งขันการแสดงดนตรีไทยของยอดฝีมือที่เป็นเยาวชนไทยจากชุมชนไทยต่าง ๆ การแสดงร่วมกับการเดินพาเหรดที่เน้นความเป็นไทยที่ทันสมัยและสนุกสนาน และงานออกร้านอาหารไทย เป็นต้น ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ จะหารือกับชุมชนไทยและมูลนิธิฯ ต่อไป


ตามที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อนมิตร ไทยอเมริกัน (Thai American Friendship Project – TAFP) ระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน – ๙ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อไปทำงานอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษและเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและความเป็นไทยในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อสร้างความผูกพันและความตระหนักรู้ในความเป็นไทย รวมทั้งสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยมีกำหนดปิดรับสมัครในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ นั้น

เพื่อให้ผู้สนใจมีระยะเวลาเตรียมเอกสารและให้มีผู้สมัครที่หลากหลายจากมลรัฐต่าง ๆ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะขยายวันรับสมัครออกไปจนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thaiconsulatela.org/TAFP.html หรือติดต่อ น.ส.อิสรีย์ พรหมโสภี โทรศัพท์ ๓๒๓ – ๙๖๒ – ๙๕๗๔ ต่อ ๒๒๗ และอีเมล์ issaree.p@thaiconsulatela.org

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ให้สถานกงสุลใหญ่ฯ (611 N. Larchmont Blvd., Los Angeles, CA 90004) ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครข้างต้น


สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดบริการกงสุลสัญจรให้แก่ชาวไทยในมลรัฐเนวดา ณ วัดศรีเจริญธรรม เมืองลาสเวกัส เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้บริการชาวไทยในการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฏร์ และให้คำปรึกษาด้านงานกงสุล โดยมีผู้ใช้บริการรวม ๓๓๗ ราย แบ่งเป็น

- หนังสือเดินทาง ๑๗๔ ราย

- บัตรประจำตัวประชาชน ๙๓ ราย

- นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ ๑๔ ราย

- ให้คำปรึกษาด้านกงสุล ๕๖ ราย

ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดอบรมอาสาสมัครกงสุลให้แก่คนไทยในพื้นที่จำนวน ๕ คน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานบริการกงสุลและข้อมูลการให้ความช่วยเหลือคนไทย ซึ่งอาสาสมัครดังกล่าวจะเป็นเครือข่ายที่สนับสนุนการทำงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดศรีเจริญธรรมและชุมชนไทยในเมืองลาสเวกัสที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ส่งผลให้บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมืองลาสเวกัสถือเป็นพื้นที่ที่ชุมชนไทยพำนักอยู่เป็นจำนวนมากรองจากนครลอสแอนเจลิสและนครซานฟรานซิสโก ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกงสุลสัญจรไปบริการชุมชนไทยปีละสองครั้ง โดยกงสุลสัญจร ที่มลรัฐเนวาดาครั้งต่อไปจะจัดขี้นในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๕ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วัดป่าพุทธยานันทาราม เมืองลาสเวกัส

อนึ่ง ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการจัดบริการกงสุลสัญจรในเมืองอื่น ๆ ตลอดปี ๒๕๖๐ และตรวจสอบเอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน และนิติกรณ์และ งานทะเบียนราษฎร์ได้ที่

(๑) เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ (www.thaiconsulatela.org)

(๒) Facebook: Royal Thai Consulate – General, Los Angeles

(๓) Twitter: ThaiCGLA

(๔) โทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ ๓๒๓ – ๙๖๒๙๕๗๔