ชุมชนไทยในแอล.เอ.
ข่าวกงสุล 8 เมษายน 2560

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสร่วมกับสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา กำหนดจัดการอบรมหลักสูตรเสริมทักษะการนวดที่มลรัฐแคลิฟอร์เนียประจำปี ๒๕๖๐ ที่นครซานฟรานซิสโกและนครลอสแอนเจลิสหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยได้เชิญวิทยากรจากวิทยาลัยแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาจัดการอบรมนวดไทยใน ๒ เมืองของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้


๑. การอบรมที่นครซานฟรานซิสโก

๑.๑ อบรมจำนวน ๓ วัน รวม ๓๐ ชม. ในวันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. โดยเป็นการอบรม ๒ หลักสูตรเสริมทักษะ คือ (๑) การนวดไทยพื้นฐาน และ (๒) นวดรักษา ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถเลือกที่จะอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง โดยจะถูกจัดระดับอีกครั้งโดยวิทยากร

๑.๒ การอบรมจะจัดขึ้นที่ร้าน Lanna Thai Massage San Carlos, 1133 Eaton Ave San Carlos, CA 94070

๒. การอบรมที่นครลอสแอนเจลิส

๒.๑ รอบที่ ๑ - อบรมจำนวน ๓ วัน รวม ๓๐ ชม. ในวันจันทร์ที่ ๒๒ ถึงวันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

๒.๒ รอบที่ ๒ - อบรมจำนวน ๓ วัน รวม ๓๐ ชม. ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. โดยเป็นการอบรม ๒ หลักสูตรเสริมทักษะ คือ (๑) การนวดพื้นฐาน และ (๒) นวดรักษา ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถเลือกที่จะอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง โดยจะถูกจัดระดับอีกครั้งโดยวิทยากร

๒.๓ การอบรมจะจัดขึ้นที่ 1552 N. Western Ave. Los Angeles, CA 90027


๓. วัตถุประสงค์

การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านนวดไทย/สปาไทย ให้แก่ชาวไทยที่ประกอบอาชีพพนักงานนวด รวมถึงบุคคลทั่วไป เพื่อขยายโอกาสในการประกอบอาชีพ และยังสามารถใช้ความรู้นี้ในการดูแลสุขภาพให้กับตนเองและครอบครัวได้


๔. การสมัครเข้าร่วมการอบรม

๔.๑ ในการดำเนินการครั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับวิทยากร ๓ คนประกอบด้วย ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ค่าเดินทางในสหรัฐฯ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าอาหารกลางวันวิทยากร

๔.๒ สมาคมสมาคมนวดไทยและสปาฯ จะร่วมดำเนินโครงการดังกล่าว โดยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าสถานที่เรียน ค่าอาหารของผู้เข้าอบรม และค่าทัศนศึกษาของวิทยากรในนครลอสแอนเจลิสและนครซานฟรานซิสโก โดยสมาคมฯ จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากผู้เข้าอบรม โดยจะคิดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าอบรมใหม่จำนวน ๑๕๐ ดอลลาร์สหรัฐ และผู้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ จำนวน ๑๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ

๔.๓ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมและสอบถามข้อมูลได้ที่ นายกษณุ พัฒนเดชตระกูล รองนายกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา หมายเลขโทรศัพท์ (๙๔๙) ๕๒๔ ๒๕๕๕ หรือ อีเมล์ nuadthaiandspa@gmail.com