ชุมชนไทยในแอล.เอ.ชุมชนไทยในแอล.เอ. 5 พฤษภาคม 2556
ที่ 01/05/2556
1 พฤษภาคม 2556
เรื่อง การสนับสนุนการจัดงานสงกรานต์ปีใหม่ไทย-ลาว 2556 ณ ลัสเวกัส
เรียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของชุมชนไทยฯ

ตามที่มูลนิธิธารน้ำใจสหรัฐอเมริกาได้ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนสมาคมไทยลาสเวกัสจัดงาน สงกรานต์ปีใหม่ไทย-ลาว ประจำปี 2556 ณ Cannery Casino Hotel N. Las Vegas ในวันที่ 27 – 28 เมษายน 2556 เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างแดนนั้น ทางมูลนิธิธารน้ำใจฯได้จัดรถบัสจำนวน 3 คันนำพี่น้องชาวไทย ณ นครลอสแอลเจลิส จำนวน 162 คนเดินทางไปร่วมงาน และนอกจากเที่ยวงานตามปกติแล้วได้จัดงานไทย-ลาวไนท์ขึ้น ณ ห้องบัลลูมโรงแรมแคนเนอรี่ คาสิโน ในคืนวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2556 เพื่อหาทุนสนับสนุนการจัดงานสงกรานต์ฯครั้งนี้ โดยในงานจัดให้มีการร้องเพลง ลีลาศ ร่วมรับประทานอาหาร Buffet Dinner และประกวดมิสซิส 40 ยังแจ๋ว และมีผู้เข้าร่วมงานไทย-ลาวไนท์ประมาณ 200 คนแต่เนื่องจากสถานที่จัดงานบรรจุได้เพียง 200 คน จึงขออภัยที่สร้างความผิดหวังให้แก่พี่น้องชาวไทย-ลาว ซึ่งเป็นคนท้องถิ่นที่ไม่อาจเข้าร่วมงานได้ และต้องขออภัยเรื่องความล่าช้าในการออกเดินทางจากแอลเอไปลาสเวกัสเนื่องจากพนักงานขับรถมาไม่ตรงเวลาตามที่ตกลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในเวลา 07.00 A.M. และเรื่องการเริ่มและเลิกงานไทย-ลาวไนท์ไม่เป็นไปตามที่ประกาศ ระหว่างเวลา 07.00 P.M. – 01.00 A.M.แต่ทางโรงแรมให้เลิกงานในเวลา 12.00 A.M. ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ได้รับแจ้งจากฝ่ายประสานงานการจัดงานทำให้รายการบนเวทีบางรายการต้องถูกตัดออกไปเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง และการให้บริการอาหารเย็นที่ผู้ร่วมงานต้องเข้าแถวรอ Line เดียวเพราะบริเวณสถานที่มีจำกัดและเรื่องอาหารเช้า ที่ขอให้สมาคมไทยลาสเวกัสจัดให้พิเศษได้บริการอย่างล่าช้า (เพราะโรงแรมไม่มีอาหารเช้าบริการ) และเรื่องอาหารกล่องที่สมาคมไทยลาสเวกัสเสนอเพิ่มเติมให้รับประทานระหว่างเดินทางกลับที่ไม่มีในข้อตกลงขั้นต้นก็ไม่สามารถจัดหาให้ได้เนื่องจากการขาดกำลังคนในการจัดเตรียม ความผิดพลาดต่าง ๆ ทางมูลนิธิธารน้ำใจฯขออภัยมายังผู้ร่วมเดินทางทั้งหลายและน้อมรับความผิดพลาดไว้และจะขอแก้ไขในโอกาสต่อไป

และขอขอบคุณมายังผู้ไปร่วมงานทุกท่าน แม่ครัวอาสาสมัครที่เดินทางไปจากแอลเอและแม่ครัวที่ลาสเวกัส ผู้ควบคุมเครื่องเสียงคุณคนิต (น้องหนึ่ง) เขียวเซ็นต์ หัวหน้าทัวร์ผู้ควบคุมรถทั้งสามคันคุณซูเปอร์แพท คุณริชาร์ด มาร์ และคุณตัน(ป๊อป) พัฒนะ และผู้ให้สปอนเซอร์รางวัลผู้ชนะการประกวด คือคุณสายพิณ จากห้องอาหารบัวสยามลาสเวกัส สมาคมไทยลาสเวกัส คุณวรรมณี ไทยทันและคุณจีน่า ปรีชา(เปรมะรัศมี) ประธานประกวดมิสซิส 40 ยังแจ๋ว และผู้ให้รางวัล Raffle คือคุณบัญญัติ นพคุณจาก Nat TV คุณวรรธนา นากาฮาร่าและคุณอัญชลี กลยุทธพงศ์จากห้องอาหารดิโฮ

สยามแอลเอ และขอขอบคุณคุณปฏิวัติ นนทะนำนายกสมาคมไทยลาสเวกัส และคุณสฤศธิเดช กองสุวรรณรองนายกสมาคมไทยลาสเวกัส ที่เหน็ดเหนื่อยเป็นธุระให้บริการมา ณ โอกาสนี้

มูลนิธิธารน้ำใจฯได้แจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ไปแล้วว่าต้องการไปช่วยงานให้น่าเที่ยวมากขึ้น ต้องการหาทุนไปช่วยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เนื่องจากการจัดงานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายสูงมาก จึงเสนอการจัดงานไทย-ลาวไนท์ขึ้นในคืนวันเสาร์ซึ่งในปีที่แล้วไม่มีและคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 400 คน แต่เนื่องจากสถานที่ไม่อำนวย บรรจุได้เพียงสองร้อยคนอย่างไรก็ตามงานได้รับความสำเร็จด้วยดีและสนุกสนานผู้ร่วมงานทั้งฝ่ายแอลเอและฝ่ายลาสเวกัสหลายท่านถามหาการจัดงานครั้งต่อไปเป็นที่ปลื้มใจยิ่งนักของทีมทำงานครั้งนี้ และเมื่อพิจารณารายงานการรับจ่ายเงินจากน้องปุ๊ก คุณจีน่า ปรีชา(เปรมะรัศมี) ผู้ช่วยเหรัญญิกมูลนิธิธารน้ำใจฯผู้ทำหน้าที่ดูแลการรับจ่ายเงินครั้งนี้แล้วเห็นว่ารายได้หลักมาจากค่าบัตรรับประทานอาหาร และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมอาหารได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมไทยลาสเวกัสและมูลนิธิธารน้ำใจฯ ค่าเช่าสถานที่ก็ได้รับการยกเว้นจากโรงแรม ค่าเครื่องเสียงก็ฟรีเพราะเป็นของธารน้ำใจฯนำไปให้บริการถึงที่ ทีมร้องเพลงลีลาศก็เป็นนักร้องหลากหลายทั้งอาชีพและสมัครเล่น ประกอบด้วยคุณสดุดี เนื่องนิยม คุณรัมภา มหากายี ครูอี๊ดพิไลลักษณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง คุณสุมณฑา อินทรง คุณไพริน ชัยรัตน์ คุณอาจารียา(ปอง) ชิว คุณยาใจ ยัง คุณตุ๊กตา มาร์ คุณวรรธนา นากาฮาร่าและคุณอัญชลี กลยุทธพงศ์ นักร้องเพลงลีลาศรับเชิญประกอบด้วยคุณปกรณ์ พงษ์ธราธิก คุณบุญเลิศ กาญจนสาย คุณอุษณีย์ สุมนดิษย์ คุณน้อยสุวพันธ์ และคุณนิอร ชื่นชม นักร้องเพลงลีลาศทุกท่านมาช่วยงานร้องเพลงโดยไม่รับค่าตอบแทนจึงขอขอบคุณนักร้องทั้งหลาย มา ณ โอกาสนี้ เมื่อรายจ่ายในการจัดงานมีน้อย รายได้จึงสูงกว่ารายจ่ายถึง 4,787 เหรียญ คณะกรรมการมูลนิธิธารน้ำใจฯ จึงมีมติมอบเงินจำนวน 4,500 เหรียญ ให้สมาคมไทยลาสเวกัสเพื่อช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสงกรานต์ปีใหม่ไทยลาวประจำปี 2556 และเก็บเป็นรายได้ของมูลนิธิธารน้ำใจฯ จำนวน 287 เหรียญและได้เชิญคณะกรรมการและนายกสมาคมไทยลาสเวกัสมารับมอบเงินจำนวนนี้ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ณ สถานกงสุลใหญ่นครลอสแอลเจลิส ประมาณเวลา 15.00 น.

สุดท้ายนี้เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย-ลาว มูลนิธิธารน้ำใจฯขออวยพรมายังพี่น้องประชาชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญในชีวิตส่วนตัวและอาชีพการงาน ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนา มีพลานามัยที่สมบูรณ์ และขอให้ให้มีความสุขกับการช่วยงานอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและเข้มแข็งของชุมชนไทย-ลาวในต่างแดนต่อไป และข่าวดีขอแจ้งให้ทราบว่ามูลนิธิธารน้ำใจฯจะจัดงานวันธารน้ำใจ (Tharnnamjai Day) ขึ้นในวันที่ 14 กันยายน 2556 ณ อาร์เคเดียคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์เมืองอาร์เคเดียบัตรราคา 25 เหรียญโดยให้ผู้ที่เข้าร่วมเดินทางไปร่วมงานไทย-ลาวไนท์ปี 2556 ทุกท่านเข้าร่วมงานวันธารน้ำใจ ฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าบัตร เพื่อเป็นการตอบแทนผู้มีส่วนช่วยงาน และชดเชยความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นจากการจัดงานครั้งนี้ จึงเรียนมายังท่านบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฯช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง


ขอแสดงความนับถือ
นายสมชาย ไทยทัน
ประธานมูลนิธิธารน้ำใจสหรัฐอเมริกา
Thaiclub05@yahoo.com 818 855 4789

นางจีน่า ปรีชา (เปรมะรัศมี)
ผู้ช่วยเหรัญญิกมูลนิธิธารน้ำใจฯ
ginapreecha@hotmail.com 818 448 0314