ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 10 มีนาคม 2561

กงสุลใหญ่ฯ ประชุมหารือกับผู้ประกอบการในไทยทาวน์

เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๑ กงสุลใหญ่ฯ นางจิตรฉวี อรุณรุ่งเลิศ (กงสุลฝ่ายเศรษฐกิจ) และนายชัชวาล หรยางกูร (กงสุลฝ่ายชุมชนฯ) ได้ลงพื้นที่ไทยทาวน์ และประชุมหารือกับผู้ประกอบการในไทยทาวน์ และผู้นำชุมชนไทย ณ ร้าน Bangkok Street Food โดยที่ประชุมได้หารือ ๔ ประเด็น ดังนี้

๑. การจัดตั้งสภาไทยทาวน์: ที่ประชุมเห็นชอบกับวัตถุประสงค์และการจัดตั้งสภาไทยทาวน์ และพร้อมเข้าร่วมประชุมการจัดตั้งสภาไทยทาวน์ในวันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. ณ อาคาร Hollyview ชั้น ๓ ถนน Hollywood Blvd. ไทยทาวน์ นครลอสแอนเจลิส ผู้ประกอบการขอให้อธิบายวัตถุประสงค์ โครงสร้างและวิธีการทำงานของสภาไทยทาวน์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดทำจุดสำหรับถ่ายรูปสำหรับนักท่องเที่ยวในไทยทาวน์

๒. งานเทศกาลไทยนิวเยียร์ สงกรานต์ เฟสติวัล: ประธานคณะกรรมการไทยนิวเยียร์ฯ แจ้งความคืบหน้าในการเตรียมงาน และขอรับการสนับสนุนการจัดงานไทยนิวเยียร์ฯ ในวันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๑ จากผู้ประกอบการในไทยทาวน์และขอให้จัดเตรียมวัตถุดิบและสินค้าเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก

๓. การสัมมนาธุรกิจร้านอาหาร: ประธานสภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนียแจ้งถึงปัญหาธุรกิจร้านอาหารไทยที่ถูกฟ้องเสียค่าปรับข้อหาด้านแรงงานในขณะนี้ จึงจะร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ฯ จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้กับเจ้าของธุรกิจร้านอาหารไทย โดยเฉพาะเรื่องการจ้างแรงงาน และชำระภาษี

๔. การจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยในไทยทาวน์: นายตำรวจพีท เพิ่มแสงงามจาก Los Angeles Police Department นำเสนอแนวทางการจ้างยามรักษาความปลอดภัยในไทยทาวน์ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ โดยอาจจะเสนอให้เป็นงานหนึ่งของสภาไทยทาวน์ดำเนินการหลังจากจัดตั้งสภาฯ แล้ว แต่ต้องมีผู้ประกอบการเข้าร่วมมากกว่าปัจจุบันที่มีเพียงหกราย ผู้ประกอบการที่สนใจโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่กงสุลชัชวาลฯ (๓๒๓ ๙๖๒ ๙๕๗๔ ต่อ ๓๑๑)

ขอขอบคุณร้าน Bangkok Street Food ที่สนับสนุนสถานที่และเครื่องดื่ม


สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดศรีเจริญธรรม เมืองลาสเวกัส

เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๖๑ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดบริการกงสุลสัญจร ณ วัดศรีเจริญธรรม เมืองลาสเวกัส มลรัฐเนวาดาโดยมีประชาชนไทยในพื้นที่ดังกล่าวและใกล้เคียง เข้ารับบริการ ๒๔๐ คน รวม ๒๘๘ รายการ

หนังสือเดินทาง e-passport เป็นบริการที่มีผู้มาขอรับมากที่สุด จำนวน ๒๐๐ เล่ม ตามมาด้วยบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๗๖ ใบ บริการให้คำปรึกษาด้านงานกงสุล จำนวน ๑๐ รายการ และงานนิติกรณ์และทะเบียนราษฎร์ จำนวน ๒ รายการ

ในการให้บริการกงสุลสัญจรครั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครกงสุลในพื้นที่ ๔ คน ซึ่งจะเป็นเครือข่ายของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการให้ความช่วยเหลือคนไทยในโอกาสต่อๆ ไป

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดศรีเจริญธรรมที่เอื้อเฟื้อสถานที่ รวมทั้งชุมชนไทยในเมืองลาสเวกัสและพื้นที่ใกล้เคียงที่ให้การสนับสนุนการบริการกงสุลสัญจรของสถานกงสุลใหญ่ฯ และขอขอบคุณพยาบาลอาสาชุมชนไทย เมืองลาสเวกัสในการให้บริการคำปรึกษาสุขภาพแก่ชุมชนไทยในช่วงการให้บริการกงสุลสัญจร


สถานกงสุลใหญ่ฯ มีกำหนดให้บริการกงสุลสัญจรครั้งต่อไปที่วัดธรรมคุณาราม เมืองเลย์ตัน มลรัฐยูทาห์ ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๗ และวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกงสุลสัญจรที่เมืองเลย์ตันและที่เมืองอื่นๆ สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ www.thaiconsulatela.org


การให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมืองซานตาโรซา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเชิญคนไทยในมลรัฐแคลิฟอร์เนียและพื้นที่ใกล้เคียง เข้ารับบริการกงสุลสัญจร ณ เมืองซานตาโรซา ในวันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และ วันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ วัดมหาพุทธภูมิ เมืองซานตาโรซา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 2882 Stony Point Road, Santa Rosa, CA 95407 โทรศัพท์ ๗๐๗ – ๕๙๕ – ๔๐๑๙

บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ ประกอบด้วย (๑) การทำหนังสือเดินทาง (passport) (๒) การทำบัตรประจำตัวประชาชน (๓) งานนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ เช่น การรับรองลายมือชื่อ การทำหนังสือมอบอำนาจ การขอสูติบัตรไทย เป็นต้น และ (๔) การให้คำปรึกษาด้านกงสุล

ผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางควรทำนัดหมาย เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น

จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ว่าท่านสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางได้หรือไม่ (เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดินทางไป) ระบบนัดหมายจะเปิดบริการตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จนครบจำนวนที่จะให้บริการได้

ท่านสามารถทำนัดหมายได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- ระบบนัดหมายออนไลน์ที่ www.thaiconsulatela.org (กดเลือกแบนเนอร์ “นัดหมายทำหนังสือเดินทางที่กงสุลสัญจร” ด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์ และกดเลือกสถานที่และวันเวลาที่ต้องการ)

- โทรศัพท์ ๓๒๓ – ๙๖๒ – ๙๕๗๔ อีเมล์ passport@thaiconsulatela.org

ในกรณีที่ท่านมิได้ทำนัดหมายล่วงหน้า ท่านยังสามารถเดินทางไปทำหนังสือเดินทาง (walk-in) ณ วัดมหาพุทธภูมิได้ แต่อาจใช้เวลาในการรอคิวทำหนังสือเดินทาง ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้นัดหมายทำหนังสือเดินทางล่วงหน้า ที่มีการสำรองไว้แล้ว และความสมบูรณ์ของเอกสารที่ท่านต้องเตรียมมาประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง

สำหรับการทำบัตรประจำตัวประชาชน นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ ไม่ต้องทำนัดหมาย

ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน

นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ได้ที่เว็บไซต์ www.thaiconsulatela.org หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ ๓๒๓ – ๙๖๒ – ๙๕๗๔ รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook (Royal Thai Consulate – General, Los Angeles) และ Twitter (ThaiCGLA)


กงสุลใหญ่ฯ พบหารือกับนาย Tong Saetia รองประธานบริษัท N.A. Trading Company

เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๖๑ กงสุลใหญ่ฯ และนางจิตรฉวี อรุณรุ่งเลิศ กงสุล (เศรษฐกิจ) พร้อมด้วยนางยุพินพักตร์ เตโชภาส ประธานสภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย และนางรสสุคนธ์ วรศรี บรรณาธิการ นสพ. The Asian Pacific News ได้พบหารือกับนาย Tong Saetia (คนไทยอเมริกัน) รองประธานบริษัท N.A. Trading Company และเยี่ยมชมโกดังสินค้า ของบริษัทฯ ที่เมือง Commerce มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

บริษัท N.A. Trading Company เป็นผู้นำเข้าและขายส่งสินค้าประเภทอาหารแห้งและอาหารแช่แข็งจากเอเชียรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ สินค้าส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๗๐) มาจากประเทศไทย (ที่เหลือมาจากจีน ไต้หวัน และฮ่องกง) อาทิ ข้าวหอมมะลิ น้ำมะพร้าว กะทิกระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำปลา ซ้อสปรุงรส น้ำพริก ขนมขบเคี้ยว กุ้ง และสะตอ เป็นต้น

บริษัทฯ มีลูกค้าใน ๔๑ มลรัฐทั่วสหรัฐฯ รวมถึงเม็กซิโกและแคนาดา มีโกดังสินค้าและห้องเย็นขนาดใหญ่ กว่า ๑๔๐,๐๐๐ ตารางฟุต มีสินค้ามากกว่า ๑,๓๐๐ รายการ และมีลูกจ้างประมาณ ๔๐ คน เป็นคนไทย ๑๐ คน

นาย Tong แจ้งว่าบริษัทฯ มีสินค้าที่ไม่สามารถส่งไปจำหน่ายให้ลูกค้า และรอการทำลายอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากกล่องหรือบรรจุภัณฑ์มีตำหนิหรือใกล้หมดอายุ กงสุลใหญ่ฯ จึงเสนอให้นำสินค้าเหล่านั้นไปบริจาคให้องค์กรการกุศลของชุมชนไทย เช่น วัด โบสถ์ และองค์กรเพื่อการกุศลต่าง ๆ ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งนาย Tong ยินดีที่จะได้ให้ความร่วมมือ กงสุลใหญ่ฯ จึงขอให้สภาหอการค้าฯ ประสานงานกับสถานกงสุลใหญ่ฯ และองค์กรต่าง ๆ หารือกันเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือกันในโอกาสแรก


ความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานสหรัฐฯ

ตามที่ Department of Industrial Relations (DIR) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ออกข่าวสารนิเทศ ที่ ๒๐๑๘-๑๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ว่า ได้สั่งปรับร้านอาหารไทย Shrimp Lover’s ในไทยทาวน์ นครลอสแอนเจลิส เป็นเงิน ๕๑๙,๗๐๖ ดอลลาร์สหรัฐ ในข้อหาโกงค่าจ้างแรงงาน นั้น

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส มีความเป็นห่วงลูกจ้างและผู้ประกอบการชาวไทย เนื่องจากข่าวดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ และอาจสร้างความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารไทยและชุมชนไทยในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย จึงขอเรียน ดังนี้

๑. กฎหมายแรงงานสหรัฐฯ มีความเข้มงวดและสำคัญทั้งต่อลูกจ้างและผู้ประกอบการ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอย้ำเตือนให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำ สิทธิแรงงาน การขอใบอนุญาต และ การดำเนินการตามกฎระเบียบด้านต่าง ๆ สำหรับธุรกิจทุกประเภท ไม่เฉพาะแต่ธุรกิจร้านอาหารเท่านั้น

๒. DIR ระบุว่า นอกเหนือจากค่าชดเชยค่าแรงค้างจ่ายแล้ว ลูกจ้างที่ได้รับเงินต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำยังมีสิทธิ์เรียกร้อง (๑) ค่าเสียหายล่วงหน้า (liquidated damages) เท่ากับจำนวนค่าจ้างที่หายไป พร้อมดอกเบี้ย และ (๒) ค่าเสียเวลาในการรอ เมื่อนายจ้างจงใจจ่ายค่าจ้างช้ากว่ากำหนด ซึ่งจะคำนวณได้จากอัตราค่าจ้างในแต่ละวัน คูณด้วยจำนวนวันที่ลูกจ้างยังไม่ได้รับเงิน (สูงสุดไม่เกิน ๓๐ วัน) ส่วนค่าปรับทางแพ่งนั้น จะถูกโอนไปรวมกับกองทุนรวมของมลรัฐ (State’s General Fund) ตามที่กฎหมายกำหนด

๓. สถานกงสุลใหญ่ฯ จะร่วมมือกับสภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย ปรับปรุงเอกสารคู่มือการทำธุรกิจในมลรัฐแคลิฟอร์เนียให้เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ รวมถึงจะจัดการสัมมนา/อบรม ด้านกฎระเบียบแรงงานสหรัฐฯ ให้แก่ลูกจ้างและผู้ประกอบการชาวไทย โดยจะเชิญหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง มาเป็นผู้บรรยายในโอกาสต่อไป

๔. ลูกจ้างและผู้ประกอบการชาวไทยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจในสหรัฐฯ ได้ที่เว็บไซต์ต่าง ๆ อาทิ (๑) กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ https://www.dol.gov/ (๒) Wage and Hour Division (WHD) https://www.dol.gov/whd/ (๓) DIR https://www.dir.ca.gov/dlse/dlse.html (๔) Board of Equalization (ด้านภาษี) http://www.boe.ca.gov/ (๕) Department of Public Health (County of Los Angeles) http://publichealth.lacounty.gov/ (๖) Immigration and Customs Enforcement - ICE (ตม.) https://www.ice.gov/ และ (๗) Department of Alcoholic Beverage Control (ABC) https://www.abc.ca.gov/ เป็นต้น