ชุมชนไทยในแอล.เอ.
ชุมชนไทยในแอล.เอ. 13 ตุลาคม 2555

การจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมและจัดตั้งสภาวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ด้วยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนไทยในต่างประเทศที่ประสงค์จะรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งสภาวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ยื่นจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศและจัดตั้งสภาวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ตามขั้นตอนที่กำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2555 ดังนี้

1. “เครือข่ายวัฒนธรรม” หมายถึง การรวมกันของบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กร หรือหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่สมัครใจแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกันหรือทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ ร่วมกันในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีงานของท้องถิ่นและของชาติ

2. วัตถุประสงค์ของการจดแจ้งเครือข่ายวัฒนธรรมไทยและจัดตั้งสภาวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คือ เพื่อเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ดำเนินงานวัฒนธรรมภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริม วัฒนธรรมจะมีกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนงาน วัฒนธรรมของสภาวัฒนธรรมไทย

3. การจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมไทยและจัดตั้งสภาวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ เป็นการดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 กฎกระทรวงจัดตั้งสภาวัฒนธรรมเพิ่มเติม พ.ศ. 2555 และกฎกระทรวงกำหนดที่มา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา จำนวนกรรมการและสมาชิก วาระ การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การประชุม การบริหารจัดการ และการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรม พ.ศ. 2555

4. ชุมชนไทยสามารถยื่นจดแจ้งเป็นเครือข่าย และสมาชิกสภาวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ โดยยื่นเอกสารทางไปรษณีย์ไปที่

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ ทาง E-mail: khrut1@gmail.com ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2555

5. เอกสารประกอบการรับจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม ประกอบด้วย

5.1 แบบขอจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม

5.2 แบบรายงานมติขององค์กรเพื่อเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม

5.3 แบบบัญชีรายชื่อสมาชิกองค์กร

5.4 บัญชีรายชื่อผู้แทนองค์กร

ทั้งนี้ สามารถขอรับแบบฟอร์มเอกสารดังกล่าวได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ (611 N. Larchmont Blvd., 2nd Fl., Los Angeles, CA 90004 โทร.323-962-9574 ต่อ 216) หรือ download จากเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม www.culture.go.th

6. กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะตรวจสอบเอกสารและรับรองการจดแจ้งเป็นเครือข่ายและสมาชิก วัฒนธรรม พร้อมแจ้งให้เครือข่ายสภาวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศทราบต่อไป

7. ชุมชนไทยที่ได้รับการรับรองการจดแจ้งเป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรม ให้จัดประชุมเพื่อตั้งกรรมการ สภาวัฒนธรรมและรายงานผลการตั้งกรรมการสภาวัฒนธรรมให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมทราบ เพื่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะดำเนินการจัดทำการประกาศแต่งตั้งต่อไป

8. การตั้งสภาวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ จำนวน 1 สภา ต้องประกอบด้วยสมาชิกตั้งแต่ 50 คน ขึ้นไป และประกอบด้วยเครือข่าย 2 เครือข่ายขึ้นไป และใน 1 เมืองให้ตั้งสภาวัฒนธรรมได้เพียง 1 สภา

9. การประกาศใช้พระราชบัญญัติและกฎกระทรวงฯ ดังกล่าวมีผลให้สภาวัฒนธรรมทุกระดับ ที่จัดตั้งก่อนนี้ต้องสิ้นสุดสภาพลง และต้องมีการยื่นขอจดทะเบียนใหม่ ตามแนวทางที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ ดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ หากประสงค์จะได้รับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถค้นหารายละเอียดการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมไทยได้ที่ www.culture.go.th หรือ สอบถามโทรศัพท์ 66-2247-0013 ต่อ 1420 หรือ E-mail: khrut1@gmail.com