ชุมชนไทยในแอล.เอ.
ชุมชนไทยในแอล.เอ. 18 พฤษภาคม 2556
สถานกงสุลใหญ่ฯ เชิญสมาชิกสภานครลอสแอนเจลิสเยือนประเทศไทย

ด้วยในปี 2556 เป็นปีแห่งการฉลองการครบรอบความสัมพันธ์ 180 ปี ไทย-สหรัฐฯ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงได้ประสานให้นาย Tom LaBonge สมาชิกสภานครลอสแอนเจลิส เขต 4 และประธานองค์กรบ้านพี่เมืองน้องของ นครลอสแอนเจลิส และคณะ เยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24-30 พฤษภาคม 2556 เพื่อกระชับความสัมพันธ์และ

หารือถึงแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและนครลอสแอนเจลิส โดยคณะผู้แทนของนาย LaBonge ประกอบด้วยบุคคลสำคัญจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 11 คน อาทิ นาง Kamilla Blanche ผู้อำนวยการองค์กรบ้านพี่เมืองน้องของนครลอสแอนเจลิส นาย Norman Arikawa ผู้ช่วยผู้อำนวยการการพัฒนาการค้าของท่าเรือนครลอสแอนเจลิส นาง Chancee Martorell ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชุมชนไทย และนางศรีวงศ์ อาญาสิทธิ รองประธานร่วมคณะกรรมการการจัดทำความตกลงบ้านพี่เมืองน้อง เป็นต้น โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับนาย LaBonge และคณะ จำนวน 4 คน เป็นแขกในการเยือนครั้งนี้

นายเจษฎา กตเวทิน กงสุลใหญ่ฯ กล่าวว่า “การเยือนประเทศไทยของนาย LaBonge ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ

หลายประการ ทั้งเป็นการตอบแทนการเยือนของฝ่ายไทยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองเมืองอย่างเป็นรูปธรรม โดยตนจะนำนาย LaBonge และคณะเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ทั้ง ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร และนายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา ประธานสภากรุงเทพมหานคร อีกทั้งในช่วงการเยือนดังกล่าว ยังเป็นโอกาสอันดีที่กระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดจัดงานฉลองการครบรอบความสัมพันธ์ 180 ปี ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และนาย LaBonge และคณะ ได้รับเชิญเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย”

จุดเด่นของการเยือนในครั้งนี้ จะเป็นการลงนามใน “ความตกลงมิตรภาพระหว่าง สภานครลอสแอนเจลิสและสภากรุงเทพมหานคร” (Friendship Resolution between the City Council of Los Angeles and Bangkok Metropolitan Council) ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีประธานสภากรุงเทพมหานครเป็นผู้ลงนามของฝ่ายไทย และมีนายเจษฎา กตเวทิน กงสุลใหญ่ฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งการลงนามในครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจในการขยายความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นขั้นตอนที่จะนำไปสู่การลงนามความตกลง บ้านพี่เมืองน้องต่อไปในอนาคตอันใกล้ อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการลงนามดังกล่าว ได้แก่ การเดินออกกำลังกายและปลูกต้นไม้ร่วมกับนักเรียนจากโรงเรียนสวนลุมพินีที่สวนสาธารณะลุมพินี และการมอบหนังสือเกี่ยวกับนครลอสแอนเจลิสให้กับห้องสมุดสาธารณะของสวนลุมพินี

นอกจากนี้ ในระหว่างการเยือนดังกล่าว นายเจษฎา กตเวทิน จะนำนาย LaBonge และคณะเข้าพบหารือกับนายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฯ บริษัท บุญรอด บริเวอรี่ จำกัด เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาไทยทาวน์ที่นครลอสแอนเจลิส

สำหรับกำหนดการอื่น ๆ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำนครลอสแอนเจลิส จัดกำหนดการให้คณะเข้าเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีศาสดาราม วัดพระเชตุพน โรงเรียนสอนนวดไทยวัดพระเชตุพน และเข้าเยี่ยมชมบริการของโอเอซิสสปา นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนสอนทำอาหารและร้านอาหาร Blue Elephant จัดให้คณะเข้าร่วมการเรียนการสอนการสาธิตการประกอบอาหารไทย รวมทั้งสถานกงสุลใหญ่ฯ ยังมีกำหนดการนำคณะเข้าเยี่ยมชมการดูแลและฝึกช้างไทยที่สวนสามพราน จังหวัดนครปฐมด้วย

สถานกงสุลใหญ่ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเชิญนาย LaBonge เยือนประเทศไทยในครั้งนี้ จะเป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดี ความรักและความผูกพันกับประเทศไทย อันจะช่วยในการส่งเสริมและผลักดันให้มีการลงนามในความตกลงบ้านพี่เมืองน้อง (Sister City Agreement) ระหว่างกรุงเทพมหานครและนครลอสแอนเจลิสในปี 2557 รวมทั้งนำไปสู่การขยายความร่วมมือด้านต่าง ๆ ระหว่างกรุงเทพมหานครและนครลอสแอนเจลิสให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในอนาคต


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
13 พฤษภาคม 2556