ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 25 ธันวาคม 2564

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดเกี่ยวกับการปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย

ซึ่งมีผลตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 22 ธันวาคม 2564 (เวลาไทย) ดังนี้

(1) ตั้งแต่ 00.00 น. ของวันที่ 22 ธันวาคม 2564 (เวลา 9.00 น. ของวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ตามเวลานครลอสแอนเจลิส) ระบบ Thailand Pass จะปิดการลงทะเบียนสำหรับรูปแบบการเดินทางเข้าไทยแบบ Test & Go และ Sandbox ทั้งประเทศ ยกเว้น Phuket Sandbox ที่ยังสามารถลงทะเบียนต่อไปได้

(2) สำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติ Thailand Pass แล้ว สามารถเดินทางเข้าไทยได้ตามวันที่และรูปแบบการเข้าประเทศที่ระบุใน QR Code ที่ได้รับ

(3) สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับ QR Code ขอให้รอผลการพิจารณาภายใน 7 วัน

(4) สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนหลังเวลา 00.00 น. ของวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ต้องลงทะเบียนเข้าประเทศในรูปแบบของการกักตัว Alternative Quarantine (AQ) เท่านั้น โดยระยะเวลากักตัว คือ 7 วัน (สำหรับผู้ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว)/ 10 วัน (สำหรับผู้ยังไม่ได้รับการวัคซีน หรือยังได้รับไม่ครบถ้วน)/ 14 วัน (สำหรับผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงในภูมิภาคแอฟริกา) ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ประสงค์เดินทางเข้าภูเก็ต ยังสามารถลงทะเบียนแบบ Sandbox ได้เหมือนเดิม

(5) ผู้เดินทางเข้าไทยในรูปแบบ Test & Go และ Sandbox ต้องรับการตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง (Day 0 และ 6/7) โดยครั้งที่สองรัฐบาลรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ การตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2 ทางโรงแรมจะประสานกับผู้เดินทางเพื่อขอทราบว่าวันที่ 6/7 จะพำนักอยู่ที่ใด โดยจะนัดหมายให้ผู้เดินทางไปเข้ารับการตรวจ ณ สถานที่ที่ราชการกำหนด ซึ่งจะกระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1/2565 ณ วัดพุทธจักรมงคลวราราม เมืองโฮโนลูลู มลรัฐฮาวาย

เมื่อวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1/2565 ณ วัดพุทธจักรมงคลวราราม เมืองโฮโนลูลู มลรัฐฮาวาย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก พระครูพุทธมงคลวิเทศ (สง่า กตปุญโญ) เจ้าอาวาส สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมดังกล่าว ตลอดระยะเวลา 3 วัน มีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางจำนวน 370 รายการ ทำบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 139 รายการ รวมทั้งสิ้น 509 รายการ

นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือทางการได้ยิน (CaptionCall) จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพทางการได้ยิน และให้การสนับสนุนเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ชุมชนไทยด้วย

ในโอกาสเดียวกันนี้ นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ถวายเครื่องไทยธรรม เวชภัณฑ์ และเจลแอลกอฮอล์แด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดพุทธจักรมงคลวราราม และวัดธรรมวิหารฮาวาย รวมถึงพบปะชุมชนไทยเพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานบริการด้านกงสุลด้วย

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอรับบริการด้านกงสุล สามารถติดตามกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งต่อไป รวมทั้งสำรองนัดหมายเพื่อทำหนังสือเดินทางได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ www.thaiconsulatela.org