ชุมชนไทยในแอล.เอ.
เรื่อง กำหนดการบริการกงสุลสัญจรระหว่างมีนาคม-กันยายน 2556

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแจ้งกำหนดการกงสุลสัญจรเพื่อให้บริการหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ชุมชนไทยในช่วงเดือนมีนาคม- กันยายน 2556 ดังนี้

วันที่ 16-17 มีนาคม 2556 ที่ วัดป่าพุทธยานันทาราม 5320, Kell Lane, Las Vegas, NV 89156 Tel. (702) 437-3320 Fax. (702) 437-1986

วันที่ 6-7 เมษายน 2556 ที่ วัดชัยมงคลวราราม 402 Wall Ave., Ogden, Utah 84404 Tel. (801) 394- 2658

วันที่ 13 เมษายน 2556 ที่ วัดพุทธวราราม 4801 Julian Street, Denver, Co. 80221-1122 Tel. (303)433-1826 Fax. (303)964-9924

วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2556 ที่ วัดพุทธานุสรณ์ 36054 Niles BLVD, Fremont, CA 94536 Tel. (510) 790 2294 Fax. (510) 796 9043 E-mail: buddhanusorn@hotmail.com

วันที่ 15 มิถุนายน 2556 2556 ที่ วัดอลาสก้าณาณวราราม 2309 D St, Anchorage, AK 99503 Tel. (907) 272-3699 Fax. (907) 2726648

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2556 ที่ วัดวอชิงตันพุทธวนาราม 4401 South 360Th St.,Auburn, WA 98001-9320 Tel. 253-927-5408

วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2556 ที่ วัดมงคลรัตนาราม 1911 Russell St., Berkeley, CA 94703-2221 Tel. (510) 849 3419 Fax. (510) 466 3957 E-mail: watmongkol@hotmail.com

วันที่ 10 สิงหาคม 2556 ที่ วัดพรหมคุณาราม 17212 West Maryland Ave.,Waddell, AZ 85355 Tel. (623) 935-2276 Fax (623) 935-1174 E-mail: watprom@hotmail.com

วันที่ 8 กันยายน 2556 ที่ วัดซาคราเมนโตพุทธวนาราม Wat Sacramento Buddhavanaram 151 South Avenue, Sacramento, California 95838 Tel 916.925.1579 www.watsacramento.org

วันที่ 21-22 กันยายน 2556 ที่ วัดพุทธออเรกอน 8360 David Lane,Turner, OR 97392 Tel. (503) 391-9866 Fax. (503) 391 9807 E-mail: ssingthong@yahoo.com

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะเปิดให้มีการนัดหมายจองเวลาในการขอรับบริการล่วงหน้า 60 วันก่อนวันที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จะเปิดให้บริการในแต่ละพื้นที่ โดยขอให้ผู้ยื่นคำร้องทำการนัดหมายล่วงหน้าที่ www.thaiconsulatela.org หรือ โทร (323)962-9574 ต่อ 213 หรือ FAX : (323) 962-2128 หรือ E-mail : info@ThaiConsulateLA.org

อนึ่ง สำหรับพื้นที่ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่ได้จัดให้บริการกงสุลสัญจรในปีนี้ และไม่ได้เป็นพื้นที่ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดให้บริการกงสุลสัญจรเป็นประจำทุกปี หากประสงค์จะให้สถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดให้บริการกงสุลสัญจรในปีถัดไป ขอให้แจ้งให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ทราบเพื่อพิจารณา โดยจะต้องมีประชาชนในพื้นที่ลงชื่อร้องขอให้มีการจัดบริการกงสุลสัญจรอย่างน้อย 70 คนขึ้นไป


การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2555

ตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ให้แก่บุคคลสัญชาติไทยที่มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ ประจำปี 2555 นั้น

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่บุคคลสัญชาติไทยที่มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ จำนวน 14 ราย โดยมีบุคคลสัญชาติไทยที่มีถิ่นพำนักในต่างประเทศในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ ดังนี้


เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นางนงเยาว์ ส.วรานนท์

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
นายสุรศักดิ์ วงศ์ข้าหลวง
นางศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
นางณัฐวรรณ ตั้งวิจิตร