ข่าวจากกงสุลข่าวจากกงสุล 17 กันยายน 2559

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙ นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้เข้าร่วมงานเทศกาลอาหารนานาชาติ The Taste of 2016 จัดโดยหนังสือพิมพ์ The Los Angeles Times ที่ Paramount Pictures Studios โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า ๒,๐๐๐ คน และร้านต่าง ๆ กว่า ๑๕๐ ร้านเข้าร่วมประกอบด้วยร้านอาหารนานาชาติ การท่องเที่ยวจากประเทศต่าง ๆ บริษัทเครื่องดื่ม ทั้งนี้ มีร้านอาหารไทยสองร้าน คือ ร้านจิตลดา และร้านลำขนาดที่ได้รับการคัดเลือกจาก The Los Angeles Times ให้เข้าร่วมงาน โดยร้านดังกล่าวได้นำเสนออาหารไทย เช่น ลาบไก่ คั่วกลิ้งหมู ข้าวตั้งหน้าตั้ง แกงเผ็ดเป็ดย่าง ซึ่งได้รับสนใจจากประชาชนผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก

งาน Taste of 2016 จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๑ และเป็นงานใหญ่ที่ประชาชนให้ความสนใจ เนื่องจากมีพิธีกรจัดงานเป็นนักวิจารณ์อาหารชื่อดังคือ นาย Jonathan Gold ซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัล Pulitzer Prize Food Critic และเป็นนักเขียนชื่อดังของหนังสือพิมพ์ The Los Angeles Times เป็นผู้คัดเลือกร้าน


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดพิธีเปิดโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ เผยแพร่งานศิลปะ (จิตรกรรม) ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. ณ ห้องสันทนาการ ชั้น ๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส โครงการที่จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะร่วมกับผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ศิลปะต่างชาติ และภัณฑารักษ์ของพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ในสหรัฐฯ รวมทั้งจัดนิทรรศการเผยแพร่งานศิลปะของศิลปินไทย ที่ได้รับการคัดเลือกจากการอบรมเชิงปฏิบัติติการครูศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่นที่ ๗ โดยมี นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม อ. กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ ประธานสภาศิลปกรรมไทย สหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยศิลปินจากประเทศไทยเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติฯ ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๒ – ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องสันทนาการ ชั้น ๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นต้นไป