ชุมชนไทยในแอล.เอ.
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายกงสุลและฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 อัตรา ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง

ลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

1.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 2,170 ดอลลาร์สหรัฐ

1.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 2,170 ดอลลาร์สหรัฐ

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

2.2 สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี

2.3 สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐานทั่วไปได้ดี

2.4 สามารถพิมพ์ดีดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี

2.5 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

2.6 เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างถูกต้อง

ตามกฎหมาย ซึ่งอาจเข้าข่ายกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

2.6.1 มี work permit

2.6.2 เป็นนักเรียนในสถานะ F-1 ที่ถือ Optional Practical Training (OPT)

2.6.3 เป็น U.S. permanent resident (ถือ Green Card)

2.6.4 เป็นผู้ถือสัญชาติอเมริกัน (U.S. citizen)

อนึ่ง

1. สำหรับนักเรียนในสถานะ F-1 ที่ถือ OPT นั้น หากได้รับการคัดเลือกแล้ว และ มีความประสงค์จะทำงานต่อภายหลังจากระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ตาม OPT นั้น ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อยื่นเรื่องขอรับการตรวจลงตราประเภทลูกจ้างของสถานกงสุลใหญ่ (วีซ่าสถานะ A-2) ณ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โดยการพิจารณาจะอยู่ในดุลยพินิจของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง

2. หากได้รับการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานการตรวจสอบประวัติอาชญกรรม จาก Office of the Attorney General, State of California Department of Justice ภายใน 30 วัน

3. คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3.1 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ในประเทศสหรัฐอเมริกา และมีความชำนาญในการขับรถ

3.2 มีประสบการณ์การทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา

3.3 สามารถอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการปกติได้

3.4 สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างมลรัฐได้

4. การสมัคร ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เลขที่ 611

North Larchmont Blvd, Los Angeles, California 90004 (โทร. 323 962-9574 ต่อ 217) ตั้งแต่วันที่ 15-30 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 และ 13.00-16.00 น.

5. หลักฐานที่ใช้ประกอบในการสมัคร

5.1 สำเนาวุฒิการศึกษาหรือใบรายงานผลการศึกษา (transcript)

5.2 กรณีที่เคยทำงานในหน่วยอื่นมาก่อน ให้แนบหนังสือรับรองจากหน่วยงาน นั้นมาด้วย

5.3 สำเนาใบต่างด้าวหรือใบโอนสัญชาติ

5.4 หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน

5.5 รูปถ่าย จำนวน 1 ใบ

6. การคัดเลือก สถานกงสุลใหญ่ฯ จะดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจากเอกสารใบสมัครและ จะทำการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 ระหว่างเวลา 09.30-12.00 น. และ 13.30-15.00 น.


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
28 สิงหาคม 2556