ชุมชนไทยในแอล.เอ.ชุมชนไทยในแอล.เอ. 2 มิถุนายน 2555
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายกงสุลและปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา แบ่งเป็น เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน ๆ ละ 1,890 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เลขที่ 611 North Larchmont Blvd, Los Angeles, California 90004 (โทร. 323 962-9574 ต่อ 217) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 และ 13.00-16.00 น.

ประกาศจากกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสที่ 14/2555
จากข้อมูลที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้รับจากสำนักงานแผนกค่าจ้างและชั่วโมงทำงาน เขตลอสแอนเจลิส สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเรียนสรุปแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ และสิทธิเบื้องต้นของผู้ว่าจ้าง ดังนี้

1. กฎหมายแรงงานสหรัฐฯ (The Fair Labor Standards Act) ให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ในการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับค่าจ้าง ชั่วโมงการทำงาน และการปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับการว่าจ้าง รวมถึงอำนาจในการเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ในการประกอบธุรกิจ การเก็บบันทึกเอกสารข้อมูล และการซักถามลูกจ้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาว่ามีการละเมิดกฎหมายแรงงานสหรัฐฯ หรือไม่ และในการตรวจสอบแต่ละครั้ง ไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. ในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบของกระทรวงแรงงานจะต้องแนะนำตัวและ แสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และในการสัมภาษณ์ผู้ว่าจ้าง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะต้องอธิบายถึงกระบวนการ ตรวจสอบและประเภทของเอกสารที่ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ที่จะต้องนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพและด้วยความเป็นมืออาชีพ

4. เอกสารที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบมีสิทธิในการร้องขอ ประกอบด้วย เอกสารที่ระบุยอดขายของธุรกิจ เอกสารที่ระบุถึงการค้าขายระหว่างรัฐ เอกสารการจ่ายเงินค่าจ้าง เอกสารที่ระบุเวลาการเข้าออกงาน และเอกสารอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมีสิทธิที่จะทำการบันทึก ถ่ายเอกสาร ถ่ายรูป เนื่องจากเป็นเอกสารสำคัญ ต่อกระบวนการตรวจสอบ

5. ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่มอบเอกสารตามที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบร้องขอในทันที แต่หากเอกสารดังกล่าว ถูกจัดเก็บอยู่อีกสถานที่แห่งหนึ่ง ผู้ว่าจ้างสามารถร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกลับมาใหม่ได้ และในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่มีอำนาจในการรื้อค้นเอกสาร

6. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบมีอำนาจที่จะสัมภาษณ์ลูกจ้างเป็นการส่วนตัว ซึ่งวัตถุประสงค์ของการ สัมภาษณ์ลูกจ้าง คือเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและความถูกต้องของเอกสารการจ่ายเงินค่าจ้างและเอกสารที่ระบุเวลา การเข้าออกงานซึ่งเจ้าของกิจการได้นำมามอบเป็นหลักฐาน และเพื่อทราบถึงลักษณะหน้าที่การทำงานของลูกจ้าง ซึ่งอาจได้รับการยกเว้นของกฎหมาย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบมีอำนาจที่จะสัมภาษณ์ลูกจ้างทั้งในอดีตและปัจจุบัน และสามารถไปสัมภาษณ์ที่บ้านพักอาศัยของลูกจ้างหรือทางไปรษณีย์หรือทางโทรศัพท์

7. ลูกจ้างมีสิทธิที่จะปฏิเสธและไม่พูดจากับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่มี อำนาจในการหน่วงเหนี่ยวและกักกันลูกจ้าง

8. เมื่อขั้นตอนการสืบหาข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะนัดพบกับผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างซึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะได้รับแจ้งผลการตรวจสอบว่าได้มีการละเมิด กฎหมายแรงงานหรือไม่ และหากมี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะแจ้งให้ทราบว่า มีการกระทำผิดอย่างไร และมีแนวทาง แก้ไขอย่างไร ในกรณีที่พบว่ามีการค้างค่าจ้างแรงงานย้อนหลัง เนื่องจากค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ หรือค่าจ้างล่วงเวลา เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะขอให้ผู้ว่าจ้างชำระค่าจ้างย้อนหลัง

9. ในกระบวนการตรวจสอบต่าง ๆ ข้างต้น เจ้าหน้าที่บัญชีหรือทนายความสามารถเป็นตัวแทน ของผู้ว่าจ้างได้

10. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ชี้แจงผลของการตรวจสอบกับผู้ว่าจ้างแล้ว ในกรณีที่พบว่าได้มีการ ละเมิดกฎหมายเกิดขึ้น ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนสามารถที่จะนำข้อเท็จจริงเพิ่มเติมมาชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้

11. กฎหมายระบุว่า ผู้ว่าจ้างต้องชำระค่าจ้างที่ค้างจ่ายคืนให้กับแรงงานในทันที แต่ในขณะเดียวกัน กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ สามารถผ่อนปรนให้ผ่อนจ่ายได้เป็นรายกรณี ในกรณีที่สามารถแสดงหลักฐานพิสูจน์ได้ว่า ไม่มีความสามารถที่จะจ่ายเงินได้ในทันที

12. แม้ว่า ทั้งลูกจ้างและผู้ว่าจ้างจะมีความพึงพอใจในข้อตกลงการว่าจ้าง แต่ข้อตกลงการว่าจ้าง ดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายแรงงานสหรัฐฯ

13. หากธุรกิจรับทราบถึงกฎหมายแล้ว และมีเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตาม ถือว่าเป็นความผิดขั้นรุนแรง ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอให้ผู้ประกอบกิจการให้ความใส่ใจและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ของสหรัฐฯ อย่างเคร่งครัด สำหรับกรณีมีข้อสอบถามในรายละเอียดการปฏิบัติ สามารถติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ สำนักงานแผนกค่าจ้างและชั่วโมงทำงาน (นาย Justin Emerick) หมายเลขโทรศัพท์ 213-894-3422 หรือ 213-814-9905 อีเมล์: emerick.justin@dol.gov หรือฝากคำถามกับหอการค้าไทยอเมริกัน หมายเลขโทรศัพท์ 626-571-8222 อีเมล์: thaicalchamber@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
29 พฤษภาคม 2555

หมายเหตุ: สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ U.S. Dept. of Labor, Fact Sheet#44: Visit to Employers http://www.dol.gov/whd/regs/compliance/whdfs44.htm

สัมนาเรื่องระเบียบการขอลดราคาภาษีที่ดิน ทั้งที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์
วันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น
วัดป่าธรรมชาติ, ลาพวนเต้

Ms. Carol Wong Quan, Special Assistant Executive Office of Mr. John R. Noguez, Assessor จะมาบรรยายระเบียบการขอยื่นลดราคาภาษีที่ดินของที่อยู่อาศัย,อาคารพาณิชย์และอาพารต์เมนต์เช่า การยื่นแบบฟอร์มอย่างถูกต้องจะสามารถลดภาษีทิ่ดินที่ท่านเสียอยู่ตามราคาประเมินที่ได้เคยซื้อมา หากในปัจจุบันราคาของอสังหาริมทรัพย์ได้ลดมูลค่าลง จึงควรจะมีการยื่นขอลด เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของราคาอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญการหาข้อมูลเปรียบเทียบราคาอสังหาริมทรัพย์ Mr. Dennis Wilson จากสำนักงานโฉนดที่ดินบริษัท Investors Title และทีมงานจะมาช่วยกรอกแบบฟอร์มเพื่อยื่นเรื่องผ่านทางคอมพิวเตอร์ให้กับท่านที่มีความประสงค์จะให้ช่วยเหลือโดยมิได้เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างไร เพราะเจ้าหน้าที่ยินดีเสียสละเพื่อเป็นคุณประโยชน์ของชุมชนไทยและชุมชนเอเซียอื่นที่สนใจมาร่วมฟัง อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการสะดวกและการช่วยเหลือดำเนินการกรอกแบบฟอร์ม โปรดนำแบบฟอร์มค่าภาษีที่ดินที่ทางเคาน์ตี้ส่งให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์มายื่นให้เจ้าหน้าที่ได้กรอก โดยมิต้องค้นหาหมายเลขที่ของโฉนดและรายละเอียดที่ต้องกรอกบนแบบยื่นขอลดภาษีที่ดินด้วย จะเป็นแบบฟอร์มเสียภาษีสองตอนที่ต้องชำระทุกปี

ตัวอย่างหากท่านที่ได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยหรืออพารต์เมนท์ในปี 2000 ด้วยราคาซื้อในปีนั้นเป็นจำนวนเงิน $500,000.- และเสียภาษีที่ดินในอัตรา 1.25% ของราคาที่ซื้อ จะต้องเสียภาษีปีละ US$6,250.- หากราคาในแถบนั้นได้ลดราคาไปเหลือเพียง $300,000.- และมีเอกสารที่ตรวจสอบได้จากเจ้าหน้าที่กรมที่ดินว่าราคาอสังหาริมทรัพย์ได้ลดไปจริง ฉะนั้น, การขอยื่นแบบฟอร์มเพื่อลดการชำระภาษีที่ดินประจำปีอาจจะขอลดได้ตามแต่ทางกรมที่ดินจะได้พิจารณาเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินใหม่ตามราคาที่มีการแจ้งจดในบริเวณใกล้เคียงกับอสังหาริมทรัพย์ที่ขอยื่น โดยจัดเก็บภาษีให้ลดเหลือเพียง $3,750 เท่ากับอาจจะขอลดหย่อนการเสียภาษีต่อไปให้น้อยและประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง $2,500 ต่อปี ทั้งนี้,ย่อมขึ้นอยู่กับคณะเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเรื่องราคา ซึ่งจะเป็นการลดภาษีที่ดินชั่วคราวและจำเป็นต้องยื่นเรื่องขอพิจารณาในทุกๆ ปี สำหรับการลดหรือเพิ่มภาษีใหม่ให้ในปีถัดไป ขอให้ท่านมารับฟังการสัมนาที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง อีกทั้งกำหนดการยื่นของเขตต่างๆทั้งในเขตลอสแองเจลิช ซึ่งหมดกำหนดในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายนทุกปี สำหรับเขต์ออร์เรนซ์เคาน์ตี้, ซานเบอร์นาดิโน, ริเวอร์ไซดว่าจะแตกต่างกันอย่างไร และจะกรอกแบบฟอร์มอย่างไรจึงจะถูกต้องโดยการชี้แจงของคุณ Carol Wong Quan ที่จะบรรยายเรื่องที่เป็นคุณประโยชน์ด้านอื่นในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ อย่างถูกต้องโดยมิต้องกังวลว่าต้องรีบเร่งโอนให้ลูกหลานเพื่อเลี่ยงเรื่องคุณสมบัติปัญหาการขอความช่วยเหลือจากทางภาครัฐในอนาคตต่อไป อีกทั้งเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการขอย้ายภาษีจากเขตที่อยู่อาศัย ไปเขตอื่นเพราะต้องการเสียภาษีที่ดินในอัตราต่ำเหมือนเดิมว่ามีวิธีการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างไร
โดยเฉพาะท่านผู้สูงอายุและต้องการย้ายจากบ้านที่มีพื้นที่ใหญ่ให้เล็กลงกว่าเดิมจะมีประโยชน์ทางด้าน โปรดเขียนเช็คสำรองที่นั่งจำนวน ๑๕ เหรียญต่อจำนวนท่านที่จอง เพื่อเป็นการเตรียมเอกสารและอาหารว่างได้อย่างถูกต้อง หากท่านไม่สามารถมาร่วมฟังสัมนาและเซ็นรับเช็คคืนตามจำนวนที่ส่งมา หรือโทรมาแจ้งยกเลิกภายใน 24 ชั่วโมง การจัดสัมนาเป็นวิทยาทานโดยมิได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หากท่านมิได้มาร่วมสัมนาในวันเวลาที่กำหนด และมิได้มาเซ็นขอรับเช็คคืน จะขออนุโมทนาและมอบเช็คท่านให้ทางวัดในการช่วยค่าก่อสร้างพระที่นั่งอัมภรณ์ปราสาทฯ ที่วัดป่าธรรมชาติต่อไป โปรดเขียนเช็คสั่งจ่าย Wat Padhammachart และส่งเช็คไปตามที่อยู่ที่แนบมาด้วยนี้

Wat Padhammachart
14036 E. Don Julian Road
La Puente, CA 91746
(สัมนาเรื่องลดราคาภาษีที่ดินวันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน. พ.ศ.๒๕๕๕)

โปรดส่งเช็คและโทรศัพท์มาจองที่ล่วงหน้า เพราะสถานที่ของศาลามีจำนวนจำกัด และจะมอบหมายเลขเบอร์ในการยื่นแบบฟอร์มให้ตามวันเวลาที่ได้รับการจอง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดทำแบบฟอร์มให้ท่านที่ต้องการรับบริการช่วยเหลือ

คุณนิต้า พิเชษฐ์วณิชย์โชค (714) 505-6610 โทรศัพท์มือถือ (562) 547-8898 ส่งอีเมล์ติดต่อได้ที่ ThailandRealtor@yahoo.com

Department of Real Estate License –DRE No.00880935.


โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555

นิทรรศการผลงานศิลปะของ 11 ศิลปินระดับรางวัลแห่งชาติ ผู้ได้รับการคัดเลือกจาก โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555 จำนวน 11ผลงาน กำลังจะถูกจัดแสดงขึ้น ณ ห้องนิทรรศการ อาคารสถานกงสุลไทย ประจำนครลอสแองเจลลิส ในระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน ถึงวันที่ 21 มิถุนายน ศกนี้

จากการที่ โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555 โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้การกำกับดูแลของอธิบดีปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ร่วมกับคณะศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ และสภาศิลปกรรมไทยสหรัฐอเมริกา ได้จัดอบรมการสร้างสรรค์ศิลปะ เพื่อคัดเลือกตัวแทนศิลปินจาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ นำผลงานศิลปะออกแสดงเผยแพร่ ณ สถานกงสุลไทย ณ นครลอสแองเจลลิส และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักลอสแองเจลลิส สหรัฐอเมริกา ได้ผู้มีผลงานดีเด่นจำนวน 11ท่าน ดังนี้


1. นายพิชิต ไปแดน ศิลปินอิสระ จังหวัดเชียงใหม่
2. นายฐิติ สมบูรณ์อเนก อาจารย์สอนศิลปะ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. นายยอดชาย พรหมอินทร์ อาจารย์สอนศิลปะ มหาวิทยาลัยทักษิณ
4. นายชัชวาล สหัสสพาศน์ ศิลปินอิสระ บ้านศิลปะเอเชียปูนปั้น จังหวัดเพชรบุรี
5. นายสมชาย แก้วประกอบ ครูสอนศิลปะ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา จังหวัดสระแก้ว
6. นายธรรมรัตน์ นาคจำรัส ครูสอนศิลปะ โรงเรียนเสนาประสิทธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7. นายนรากร สิทธิเทศ อาจารย์สอนศิลปะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
8. นายบรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส อาจารย์สอนศิลปะ วิทยาลัยเพาะช่าง
9. นายอัฐพร นิมมาลัยแก้ว อาจารย์สอนศิลปะ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
10. นายศักดิ์ชัย อุทธิโท อาจารย์สอนศิลปะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11. นายอดุลย์ บุญฉ่ำ อาจารย์สอนศิลปะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศิลปินทั้ง 11 ท่าน พร้อมคณะจะออกเดินทางจากประเทศไทยถึงนครลอสแองเจลลิส ในวันที่ 2 มิถุนายน ศกนี้ เพื่อจัดเตรียมงานนิทรรศการดังกล่าว ก่อนเดินทางศึกษาดูงานศิลปกรรมร่วมสมัย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สำคัญๆ สถานที่ทำงานศิลปะของศิลปินอาชีพระดับแนวหน้าของประเทศสหรัฐอเมริกาในแถบมลรัฐใกล้เคียง พร้อมทั้งชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญๆ โดยมีศิลปินแห่งชาติกมล ทัศนาญชลี เป็นผู้บรรยาย ตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห์

อนึ่ง พิธีเปิดนิทรรศการจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 8 มิถุนายน 2555 เวลา 18.00 น. โดยมีนายชัยยงค์ สัจจิพานนท์เอกอัครราชทูตไทย ประจำสหรัฐอเมริกา นายเจษฎา กตเวทิน กงสุลใหญ่ ประจำนครลอสแองเจลลิส และนางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ณ ห้องจัดนิทรรศการ อาคารสถานกงสุลไทย ณ นครลอสแองเจลลิส ตั้งอยู่เลขที่ 611 N. Larchmont Blvd., Los Angeles, CA 90004 โทรศัพท์ 1.323.962.9574 สภาศิลปกรรมไทยสหรัฐอเมริกาขอเชิญประชาชนคนไทยผู้สนใจ เข้าร่วมพิธีเปิด และชมนิทรรศการได้ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น


ศิลปินแห่งชาติกมล ทัศนาญชลี
ประธานสภาศิลปกรรมไทยสหรัฐอเมริกา