ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 28 กรกฎาคม 2561

เชิญร่วมพิธีพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส ระหว่างเวลา ๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. โดยมีกำหนดการดังนี้

๐๙.๐๐ น. กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ข้าราชการ หัวหน้าสานกับงานทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่ผู้แทนสมาคม ชมรม ผู้ร่วมพิธีเดินทางถึงวัดไทยลอสแองเจลิส ประจำโต๊ะตักบาตรหน้าพระอุโบสถ

๐๙.๓๐น. เจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิสและพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต

๑๐.๐๐ น. กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และผู้เข้าร่วมพิธีฯ พร้อมบริเวณหน้าเวที

๑๐.๑๐ น. ๑. พิธีสงฆ์

๑.๑ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ประธานในพิธีฯเดินไปยงับริเวณโต๊ะหมู่บูชาจุดธูปเทียนเครื่องนมสัการ บชูาพระรัตนตรัยเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล

- พระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยฯ และพระสงฆ์ให้ศีล -พระสงฆ์เจริญพระพทุธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๑.๒ ประธานในพิธีและหัวหน้าสานกับงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป พระสงฆ์อนุโมทนา

๑๐.๕๐น. ๒. พิธีถวายพระพรชัยมงคล

๒.๑ กงสุลใหญ่ณนครลอสแอนเจลิส ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสกัการะ เบื้องหน้าพระฉายาลกั ษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล

๒.๒ ผู้แทนศาสนาคริสต์กลา่วอธิษฐานภาวนาขอพร

๒.๓ ผู้แทนศาสนาอิสลามกล่าวดุอาขอพร

๒.๔ ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลง

๒.๕ หลังจากเสร็จพิธีถวายพระพรชัยมงคลถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

การแต่งกาย ข้าราชการ/ประชาชน แต่งกายผ้าไทยโทนสีเหลืองหรือสีสุภาพหรือชุดสุภาพโทนสีเหลืองหรือสีสุภาพ

ผู้เข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนไทยอเมริกัน (Thai American Leadership Project) อำลากงสุลใหญ่ฯ

เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑ ผู้เข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนไทยอเมริกันได้อำลากงสุลใหญ่ฯ เนื่องจากได้ฝึกงานกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ครบตามกำหนดหนึ่งเดือน ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวขอบคุณเยาวชนไทยอเมริกันที่ช่วยงานสถานกงสุลใหญ่ฯ และหวังว่าจะได้เรียนรู้การทำงานพอสมควร

สองเดือนต่อจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะเข้าฝึกงานกับนักการเมืองในท้องที่ตามภูมิลำเนาของตน เช่น กับนาง Laura Friedman, California Assembly member District 43 นาย David Ryu, LA Councilmember District 4 และ นาย Sam Park, Georgia House of Representatives District 101

โครงการผู้นำเยาวชนไทยอเมริกันจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฟ้นหานักศึกษาไทยอเมริกันที่มีความสามารถและความเป็นผู้นำมาฝึกงานกับสถานกงสุลใหญ่ฯ และนักการเมืองท้องถิ่นสหรัฐฯ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองและการบริหารงานภาครัฐ และสามารถใช้ประสบการณ์อันมีค่าดังกล่าวเข้าทำงานการเมืองหรืองานภาครัฐเพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนไทยในสหรัฐฯ ในอนาคต


ชุมชนไทยทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และประชุมสมาชิกสภาไทยทาวน์

เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๑ ในช่วงเช้า สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai CDC) และสภาไทยทาวน์ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมีข้าราชการทีมประเทศไทย ชุมชนไทย ผู้แทนสมาคมไทยต่างๆ เข้าร่วมกว่า ๑๕๐ คน โดยมีกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสกล่าวเปิดงาน กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อให้จิตอาสาช่วยกันทำความสะอาดไทยทาวน์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อพัฒนาไทยทาวน์ ที่ทำกันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

กิจกรรมทำความสะอาดในไทยทาวน์ครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทำให้ถนนบริเวณไทยทาวน์สะอาด สวยงามมากยิ่งขึ้น และได้รับการชื่นชมจากผู้ประกอบการ รวมถึงผู้อาศัยอยู่ในไทยทาวน์ด้วย

ในช่วงบ่าย ชุมชนไทย สมาคมไทยต่าง ๆ ได้ร่วมกันเข้าประชุมสมาชิกสภาไทยทาวน์ ณ อาคาร Hollyview เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอำนวยการสภาไทยทาวน์ในตำแหน่งที่ยังว่างอยู่

ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าในการจดทะเบียนสภาไทยทาวน์เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร และหารือเกี่ยวกับ (๑) กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาไทยทาวน์ เช่น การเปิดตลาดนัดกลางวันในวันที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๑ ที่มุมถนนฮอลลีวูดกับเวสเทิร์น (ผู้สนใจเปิดร้านติดต่อคุณจิมมี่ โทร ๖๒๖-๒๔๑-๓๗๗๙) (๒) การเตรียมวาดภาพฝาผนังเพิ่มเติม (๓) กิจกรรมเพื่อฉลองการก่อตั้งไทยทาวน์ ครบรอบ ๒๐ ปี ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ และ (๔) กงสุลใหญ่ฯ เสนอแนวคิดการตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาไทยทาวน์ เช่นเดียวกับที่มีการดำเนินการที่ลิตเติ้ลโตเกียว และการใช้ประโยชน์จากห้องเช่าติดกับร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณ เป็นค่ายสอนมวยไทยหรือ co-working space สำหรับเป็นที่ทำงานและพบปะหารือของบริษัทสตาร์ทอัพ กลุ่มแอนนิเมชั่นคนไทยและศิลปินในลอสแอนเจลิส


จดหมายจาก กงสุลใหญ่ฯ

ผมมีความคิดมานานแล้วว่าผมน่าจะมีการสื่อสารโดยตรงกับพี่น้องคนไทยใน ๑๓ รัฐที่สถานกงสุลใหญ่ฯ (สกญ.) ดูแล เพื่อชี้ให้เห็นเรื่องสำคัญที่อยากให้ชุมชนไทยเห็นร่วมกันและสร้างความรู้จักความเข้าใจการทำงานของ สกญ. ภาครัฐ และความเป็น “ชุมชน” ของไทยให้มากขึ้น หลายท่านก็คงทราบว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ผมไปเป็นทูตไทยประจำเวียดนาม เรื่องนี้ที่จริงยังอยู่ในขั้นตอนแต่งตั้งต้องใช้เวลาอีกเป็นเดือนครับ ตอนนี้ก็ยังต้องทำหน้าที่ตามปกติ ผมจึงคิดว่ายังไม่สายที่จะเริ่มการพูดคุยกันแบบง่าย ๆ ตรงนี้เดือนละ ๑-๒ ครั้งนะครับ

เรื่องสำคัญที่สุดในเดือนนี้ที่ สกญ.ร่วมกับชุมชนไทยในลอสแอนเจลิสกำลังเตรียมการจัดคือ พิธีทำบุญตักบาตรถวายและเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งจะจัดตรงวันในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส เวลา ๙.๐๐ น.เริ่มด้วยการตักบาตรหน้าพระอุโบสถต่อด้วยพิธีสงฆ์เวลา ๑๐.๐๐ น. จากนั้นเป็นพิธีถวายพระพรชัยมงคลเวลา ๑๐.๕๐ น. ซึ่งจะจัด “แบบสามศาสนา” ร่วมกับคนไทยผู้แทนศาสนาคริสต์และอิสลามเช่นที่เราเคยจัดมา จึงขอเรียนเชิญพี่น้องทุกศาสนาและญาติมิตรเข้าร่วมถวายพระพรด้วยกันนะครับ และตลอดเดือนนี้จนถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดบริการที่ชั้น ๒ ให้ประชาชนไปลงนามถวายพระพรได้ทุกวันทำการเวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. มีหลายสมาคมไปลงนามถวายพระพรแล้วนะครับ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สกญ.หยุดวันอาสาฬหบูชาครับผม (ดู Press Release เรื่องพิธีวันที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๑ ทางเฟซบุคของ สกญ. Royal Thai Consulate-General, Los Angeles โพสต์ไว้เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เว็บไซต์ http://www.thaiconsulatela.org/pressrelease_detail.aspx?press_id=522 ก็มีครับ)

อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจไทยในสหรัฐฯ และผมอยากให้เจ้าของร้านอาหารพิจารณาอย่างจริงจัง คือ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานไทยในธุรกิจร้านอาหาร ซึ่ง สกญ.ใช้เวลาพอสมควรหารือกับเจ้าของร้าน ลูกจ้าง หอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย องค์กรหุ้นส่วนกับ สกญ.และทนายความผู้รู้คนไทย ได้ข้อสรุปว่า ก่อนอื่นธุรกิจไทยต้องปรับตัวทำธุรกิจอย่างถูกต้องในเรื่องสำคัญสองเรื่องครับ ๑. การเสียภาษี และ

๒. การจ้างงาน หมายถึงการทำบัญชีชำระภาษีและการจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำครบถ้วนถูกต้อง ผมขอแนะนำให้ท่านดูแลลูกจ้างของท่านให้ดีมีความสัมพันธ์ที่ดี (ก็เข้าใจครับว่าไม่ง่าย) เพราะจะเกี่ยวโดยตรงกับเรื่องการขาดแคลนแรงงานครับ เพราะพบว่า การนำเข้าแรงงานไทยที่ตอบโจทย์ที่สุดในขณะนี้คือ การขอทำใบเขียวแบบ EB3 ให้แก่ผู้ที่ท่านต้องการจ้างเป็นลูกจ้างครับ ซึ่งมีเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งคือ ธุรกิจของท่านจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีกำไรอย่างน้อย ๓๐,๐๐๐ เหรียญ/ปีจึงจะขอจ้างพ่อครัว/แม่ครัวจากไทยได้ ๑ คนพร้อมผู้ติดตามหรือครอบครัว เรื่องนี้ต้องใช้ทนายทำให้ ซึ่งนายจ้างสามารถปรึกษาหอการค้าไทยอเมริกันฯ ได้ที่โทร ๘๑๘ ๒๔๖ ๒๗๕๙ หรือ ๘๑๘ ๔๖๘ ๓๕๗๕ ครับ (ดูรายละเอียดได้ทางเฟซบุค สกญ.โพสต์เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๐ และเว็บไซต์ของทางการสหรัฐฯ http://www.uscis.gov/working-united-states/working-us ครับ


พบกันใหม่เร็ว ๆ นี้ ขอบคุณครับ
ธานี แสงรัตน์
๒๓ ก.ค. ๒๕๖๑

นาง Lois Surnow ชาวเมืองเบอร์แบงค์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย มอบผ้าห่มที่ตนทอเองด้วยมือให้กับนักฟุตบอลทีมหมูป่าเพื่อเป็นขวัญกำลังใจผ่าน นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๑ นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้รับมอบผ้าห่มจากนาง Lois Surnow ชาวเมืองเบอร์แบงค์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย นาง Surnow เคยทำงานเป็นครูสอนในโรงเรียน ที่นครลอสแอนเจลิสได้ติดตามข่าวการให้ความช่วยเหลือนักฟุตบอลทีมหมูป่าอย่างใกล้ชิด นาง Surnow ประสงค์ที่จะมอบผ้าห่มที่ตนทอเองด้วยมือให้กับนักฟุตบอลทีมหมูป่าเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีผู้คนจากทั่วโลกที่ติดตามข่าวการติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายและมีความดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ทีมช่วยเหลือสามารถที่จะนำนักฟุตบอลทีมหมูป่าออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัย กงสุลใหญ่ฯ รับมอบผ้าห่มและแสดงความขอบคุณในนามทีมหมูป่าและคนไทย โดยจะนำส่งให้แก่นักฟุตบอลทีมหมูป่าผ่านกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศต่อไป

กงสุลสัญจรเพื่อคนไทยในเมืองเบิร์กเลย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย และพื้นที่ใกล้เคียง

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ และวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดกงสุลสัญจร ณ วัดมงคลรัตนาราม เมืองเบิร์กเลย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อให้บริการชาวไทยทั้งในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงให้สามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับบริการด้านกงสุลที่นครลอสแอนเจลิส โดยมีกงสุลกนกพร ควรคิด นำคณะเจ้าหน้าที่ไปให้บริการ และมีผู้ใช้บริการรวมทั้งสิ้น ๒๒๗ คน จำนวน ๒๘๓ รายการ แบ่งเป็น

(๑) หนังสือเดินทาง ๑๙๗ รายการ

(๒) บัตรประจำตัวประชาชน ๕๒ รายการ

(๓) นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ ๑๓ รายการ

(๔) ให้คำปรึกษาด้านกงสุล ๓๐ รายการ

ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดมงคลรัตนาราม ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกให้แก่ชาวไทยที่มารับบริการ รวมทั้งอาสาสมัครกงสุลทุกท่านที่ร่วมทำงานกับสถานกงสุลใหญ่เสมอมา ในการช่วยให้คำแนะนำด้านเอกสารและให้ความรู้เกี่ยวกับงานกงสุลในเบื้องต้นแก่ผู้มารับบริการ ทำให้การจัดกงสุลสัญจรครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และชาวไทยได้รับความสะดวกในการใช้บริการ

ในโอกาสดังกล่าว นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้มอบหมายให้กงสุลกนกพรฯ เป็นผู้แทนในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จัดโดยสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ และสภาวัฒนธรรมไทยประเทศสหรัฐอเมริกาแห่งเมืองเบิร์กเลย์ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และได้ใช้โอกาสดังกล่าวเยี่ยมชมโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในอเมริกา ณ วัดมงคลรัตนาราม ตามคำเชิญของนางสุนันท์ อัตถนะ ครูใหญ่ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดมงคลรัตนาราม

สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดกงสุลสัญจรครั้งต่อไปในเมือง Billings ณ ห้อง Meeting Room at Residence Inn Marriott Billing มลรัฐมอนแทนา ในวันเสาร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ที่หมายเลข ๓๒๓ – ๙๖๒ – ๙๕๗๔ ในวันและเวลาราชการ