ข่าวกงสุล
ข่าวกงสุล 23 พฤษภาคม 2563

มาตรการบริหารจัดการของรัฐบาลไทยเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในประเทศไทย (ฉบับที่ 5)

อนุสนธิประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่ 25/2563 เรื่อง มาตรการบริหารจัดการของไทย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในประเทศไทย (ฉบับที่ 4) ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.59 น. (เวลาประเทศไทย) ยกเว้นอากาศยานบางประเภท นั้น

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศฉบับที่ 5 ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 23.59 น. (เวลาประเทศไทย) ยกเว้นอากาศยานบางประเภท ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลและความจำเป็นในการคงความต่อเนื่องของมาตรการดังกล่าวต่อไปอีกเพื่อประสิทธิผลในการป้องกันและควบคุมโรค

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จึงของประกาศแจ้งคนไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ ดังนี้

(1)ขอความร่วมมือผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 ชะลอการเดินทางออกไปก่อนอีกระยะหนึ่ง ทั้งนี้ เมื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจะประกาศให้รทาบในโอกาสแรก

(2)ขอให้คนไทยลงทะเบียนแสดงความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยได้ที่ www.thaiconsulatela.org เพื่อแจ้งแผนการเดินทางและเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน (หากมี) เพื่อให้ส่วนราชการไทยที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลเพียงพอ สำหรับการพิจารณาความจำเป็นที่จะให้มีการบินรับส่งบุคคลกลับไทย (repatriation flight) ตามข้อยกเว้นของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการการเดินทางเข้าประเทศไทยของทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ

(3)คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย จะต้องเข้ารับการกักกันเฝ้าระวังโรค (quarantine) ในสถานที่ที่รัฐกำหนดเป็นเวลา 14 วันทุกกรณี

(4)ตามข้อกำหนดล่าสุด ทางการไทยขอความร่วมมือผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยทุกคนกักตัวเอง (self-quarantine) ในที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วัน ก่อนเดินทาง และหากท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงโดยพิจารณาจากอาชีพ สถานที่พัก ลักษณะการใช้ชีวิตทางสังคม รวมถึงกิจกรรมประจำวัน ท่านต้องได้รับการตรวจเชื้อไวรัส Covid-19 โดยวิธี PCR swab test หรือ วิธีการตรวจหาเชื้อในน้ำลาย (saliva RT-PCR test) ทั้งนี้ หากผลเป็นบวก ท่านจะไม่สามารถร่วมเดินทางไปกับเที่ยวบินพิเศษนี้ได้ อนึ่ง ในการประเมินความเสี่ยง ท่านอาจพิจารณาใช้ประโยชน์จากวิธีประเมินตนเอง (Coronavirus Self-Checker) ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ (CDC) ของสหรัฐฯ ที่ www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html

(5)โปรดตรวจสอบระยะเวลาที่ท่านได้รับอนุญาตจากทางการสหรัฐฯ ให้พำนักในสหรัฐฯ และหากพบว่าระยะเวลาในการพำนักใกล้จะสิ้นสุดแล้ว หรือยังไม่แน่ใจช่วงเวลาการเดินทางกลับไทย ขอให้ยื่นคำขอขยายเวลาการพำนักในสหรัฐฯ (extension of stay) กับ USCIS (www.uscis.gov/visit-united-states/extend-your-stay)

(6)ขอให้ท่านติดตามข่าวสารจากทางเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ www.thaiconsulate.org และติดตามข่าวสารจากทาง www.facebook.com/thaiconsulatela อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ ในกรณีฉุกเฉิน สามารถติดต่อได้ที่ โทร.(323)580 4222 (323)552 3227 (747)334 4558 และ (818)292 7591 และอีเมล info@thaiconsulatela.org