ชุมชนไทยในแอล.เอ.
ข่าวกงสุล 25 มีนาคม 2560

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับ ดร. กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปี ๒๕๔๐ ในฐานะประธานสภาศิลปกรรมไทยสหรัฐอเมริกา จะจัดโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ โดยจะจัดนิทรรศการฯ ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ บริเวณห้องสันทนาการชั้น ๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการฯ ในวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. ณ ชั้น ๒ สถานกงสุลใหญ่ฯ กำหนดการดังนี้

เวลา ๑๖.๓๐ น. ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการพร้อมกัน ณ บริเวณชั้น ๒

เวลา ๑๖.๔๐ น. กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส กล่าวต้อนรับคณะรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

เวลา ๑๖.๕๐ น. นางสาวทัศชล เทพกำปนาท รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวเกี่ยวกับงานนิทรรศการ

เวลา ๑๗.๐๐ น. สื่อมวลชนและผู้ที่สนใจร่วมรับชมผลงานการจัดนิทรรศการ

เวลา ๑๘.๓๐ น. กงสุลใหญ่ฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการฯ

ทั้งนี้ ท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ในวันและเวลาดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด


โครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกันมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มเยาวชนหรือคนไทย อเมริกันรุ่นที่สอง (2nd generation) ที่เติบโตและสำเร็จการศึกษาหรือทำงานในสหรัฐฯ กับภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศไทย ผ่านการกลับไปประเทศไทยเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและความเป็นไทยในแง่มุมต่าง ๆ รวมทั้งที่มาของอัตลักษณ์ความเป็นไทยของบรรพบุรุษของตนเอง เพื่อสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมและความผูกพันในประเทศไทย และความตระหนักรู้ในความเป็นไทยให้กับกลุ่มเยาวชนไทยอเมริกันรุ่นที่สอง ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยใช้ความรู้ความสามารถของตนด้านภาษาอังกฤษไปสอนให้กับนักศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยโดยเฉพาะในจังหวัดที่ห่างไกลการพัฒนา

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส กระทรวงการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต (สถาบันการทูตและการต่างประเทศ) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส ที่จะร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย


โปรแกรมของรัฐบาลที่ช่วยเหลือซื้อบ้านหลังแรก. (FIRST TIME HOME BUYER SEMINAR) จัดโดยสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ในวันเสาร์ที่ 25 มี.ค.2560 เวลา 1.00pm-3.30 pm. ที่วัดไทย (ศาลาเอนกประสงค์ชั้นล่าง) ผู้ที่สนใจสามารถร่วมรับฟังได้ในวันและเวลาดังกล่าว