ข่าวกงสุล
ข่าวกงสุล 10 ตุลาคม 2563

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ประกาศับบุคคลเพื่อชึ้นบัญชีเป็นบุคคลรับจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติภารกิจด้านกงสุล ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ตำแหนง ผู้รับจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติภารกิจด้านกงสุล อัตราเงินเดือน 2,500 ดอลล่าร์สหรัฐ ระเวลาดำเนินเงิน พฤศจิกายน 2563 - 10 กันยายน 2564

2.ลักษณะที่ปฏิบัติงาน รับนัดหมายทำบัตรประชาชน คำร้องการตรวจลงตรา และการให้บริการกงสุล ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ และระหว่างการให้บริการกงสุลสัญจร ตรวจสอบและดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำบัตรประชาชน การตรวจตรา และการให้บริการงานกงสุลตามนัดหมาย ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ และระหว่างกิจกรรมกงสุลสัญจร รวมทั้งงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง งานกงสุลด้านอื่นๆ เช่น งานนิติกรณ์และทะเบียนราษฎร งานประชาสัมพันธ์ รับไปรษณีย์ ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ รับโทรศัพท์ และตอบอีเมล ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกเกี่ยวกับภารกิจด้านกงสุล ปฏิบัติงานอื่นๆ ภายใต้แนวทางและวิธีการตามที่ได้รับมอบหมาย

3.คุณสมบัติของผู้ขอสมัคร 1.สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและอังกฤษ ระดับดี มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตระดับดี มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ในสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์และความชำนาญในการขับรถยนต์ในสหรัฐฯ มีสถานที่พักในสหรัฐฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ถือสัญชาติไทย เป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐฯ มี work permit ของสหรัฐฯ มีวีซ่านักเรียน ที่มีสถานะ Optional Practical Training (OPT) ของสหรัฐฯ

4.คุณสมบัติอื่นๆ มีประสบการณ์การทำงานในสหรัฐฯ สามารถให้บริการนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการได้ สามารถเดินทางไปให้บริการนอกพื้นที่และต่างมลรัฐได้ มีความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์

5.การรับสมัคร ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครและนำเข้าเอกสารทางออนไลน์ที่ www.thaiconsulatela.org หัวข้อ “การรับสมัครบุคคลเพื่อบัญชีเป็นบุคคลรับจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติภารกิจด้านกงสุล”

6.หลักฐานการสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือหนังสือเดินทางไทย สำเนาวุฒิการศึกษาหรือใบรายงานผลการศึกษา หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่เคยปฏิบัติงาน สำเนาหนังสือเดินทางสหรัฐฯ หรือ ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบโอนสัญชาติสหรัฐฯ หรือสำเนาวีซ่า F-1

6.กำหนดการรับสมัครและคัดเลือก ช่วงรับสมัคร 1-29 ตุลาคม เวลา 16.00 น.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 30 ตุลาคม 2563 สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 2 พฤศจิกายน 2563 และประกาศราชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 3 พฤศจิกายน 2563