ข่าวกงสุล
ข่าวกงสุล 24 มีนาคม 2561

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเชิญชวนบุคคลที่สนใจสมัครเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการฝ่ายกงสุล โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.ตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง

ตำแหน่ง - ผู้รับจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติภารกิจด้านกงสุลและทะเบียนราษฎร์

อัตราค่าจ้าง - เดือนละ ๒,๒๘๕.๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ

ระยะเวลาดำเนินงาน - ๕ เดือน ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๒.ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๒.๑ รับคำร้องทำหนังสือเดินทาง ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ และระหว่างการให้บริการกงสุลสัญจร

๒.๒ ตรวจสอบและยืนยันนัดหมายการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ และระหว่างกิจกรรมกงสุลสัญจร รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการกงสุลสัญจร

๒.๓ ดำเนินงานด้านเอกสารและธุรการ

๒.๔ ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกในกับภารกิจด้านกงสุล

๒.๕ ปฏิบัติงานอื่น ภายใต้แนวทางและวิธีการตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.คุณสมบัติของผู้สมัคร

๓.๑ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

๓.๒ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

๓.๓ มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระดับดี

๓.๔ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ระดับดี

๓.๕ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของสหรัฐฯ และมีประสบการณ์และความชำนาญในการขับรถยนต์ในสหรัฐฯ

๓.๖ เป็นผู้ที่มีสถานะการอยู่พำนักในสหรัฐฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งต้องเข้าข่ายกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

๓.๖.๑ เป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐฯ U.S. permanent resident (Green Card)

๓.๖.๒ เป็นผู้ถือสัญชาติสหรัฐฯ (U.S. Citizen)

๓.๖.๓ มีวีซ่านักเรียน (F-1) หรือมี Work Permit ของสหรัฐฯ

อนึ่ง สำหรับนักเรียนในสถานะวีซ่า F-1 นั้น หากได้รับการคัดเลือกแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อยื่นเรื่องขอรับการตรวจลงตราประเภทลูกจ้างของสถานกงสุลใหญ่ฯ (วีซ่าสถานะ A-2) ณ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยในโอกาสแรก โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง ในกรณีที่ไม่ได้รับการตรวจลงตราประเภท A-2 ด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม สถานกงสุลใหญ่ฯ จะพิจารณาเรียกบุคคลที่สอบผ่านลำดับถัดไปแทน

หากได้รับการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจาก Office of the Attorney - General, State of California Department of Justice ภายใน ๓๐ วัน

๔.คุณสมบัติอื่น ๆ ที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๔.๑ มีประสบการณ์การทำงานในสหรัฐฯ

๔.๒ สามารถให้บริการนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการได้

๔.๓ สามารถเดินทางไปให้บริการนอกพื้นที่และต่างมลรัฐได้

๔.๔ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์

๕. การสมัคร ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เลขที่ 611 N. Larchmont Blvd, Los Angeles, California 90004 (โทร. ๓๒๓ ๙๖๒-๙๕๗๔ ต่อ ๒๒๗ คุณวนิสา) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. (ในเวลาราชการ)

๖. หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

๖.๑ สำเนาวุฒิการศึกษาหรือใบรายงานผลการศึกษา (transcript)

๖.๒ กรณีที่มีประวัติการทำงานหรือให้บริการแก่หน่วยงานอื่นมาก่อน ให้แนบหนังสือรับรองจากหน่วยงานนั้นมาด้วย

๖.๓ สำเนา Green Card หรือ หนังสือเดินทางสหรัฐฯ หรือ ใบโอนสัญชาติสหรัฐฯ หรือ

๖.๔ สำเนาหนังสือเดินทางไทย หรือ บัตรประจำตัวประชาชนไทย (หากมี) หรือสำเนาวีซ่า F-1 หรือ Work Permit ของสหรัฐฯ

๖.๕ รูปถ่ายขนาด ๒X๒ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ

๗. การคัดเลือก คณะกรรมการของสถานกงสุลใหญ่ฯ จะคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ โดยจะแจ้งรายละเอียดต่อไป


ขอเรียนเชิญพี่น้องคนไทยทุกสมาคมและผู้ที่สนใจเข้าร่วม“การประชุมระดมสมองเพื่อร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับสภาไทยทาวน์และข้อบังคับ”

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. Hollyview meeting Hall 5411 Hollywood Blvd. Los Angeles, CA 90027 (จอดรถที่ชั้นใต้ดินตลาด Ralph หัวมุมถนน Western)

การจัดตั้งสภาไทยทาวน์มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- สร้างไทยทาวน์ให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนไทยในเขตแคลิฟอร์เนียภาคใต้

- สนับสนุนธุรกิจร้านค้าในเขตไทยทาวน์และอาณาบริเวณใกล้เคียง

- พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของลอสแอนเจลิส

- สนับสนุนเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พำนักอาศัยในไทยทาวน์


ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา “กฎหมายแรงงานและภาษีที่ควรรู้ สำหรับนายจ้างและลูกจ้างไทยในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย”

วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

ห้องประชุม Hollyview Apartments ชั้น ๓ (5411 Hollywood Blvd, Los Angeles, CA 90027)

๑. กฎหมายแรงงานมลรัฐฯ โดย California Labor Commissioner’s Office

๒. กฎหมายภาษีมลรัฐฯ โดย California Department of Tax and Fee Administration

๓. ทนายความจากหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย

๔. ประสบการณ์การทำร้านอาหารไทยในสหรัฐฯ โดยนายตรีรัตน์ฯ เจ้าของร้านอาหาร Blue Elephant เมืองเบเกอร์ฟิลด์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

ลงทะเบียน/สำรองที่นั่งที่คุณสุทธิดาฯ โทร. (๓๒๓) ๙๖๒ – ๙๕๗๔ ต่อ ๒๐๘ หรือ Email : suttida.t@thaiconsulatela.org