ชุมชนไทยในแอล.เอ.
ชุมชนไทยในแอล.เอ. 14 พฤษภาคม 2559

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะจัดบริการกงสุลสัญจรแก่ชาวไทยในรัฐวอชิงตัน ตามกำหนดวันเวลาและสถานที่ ดังนี้ วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 25 – 26 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. วัดวอชิงตันพุทธวนาราม 4401 South 360th Street, Auburn, WA 98001 Tel. 253 – 9275408

ในการบริการกงสุลสัญจร สถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้บริการ (1) หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (2) บัตรประจำตัวประชาชน (3) นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ (4) ให้คำปรึกษาด้านกงสุล โดยผู้ประสงค์ ทำหนังสือเดินทางจะต้องทำนัดหมาย เพื่อตรวจสอบเอกสารล่วงหน้า ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ จะเปิดรับนัดหมายตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวนที่สามารถให้บริการได้ ท่านสามารถทำนัดหมายได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

-ระบบนัดหมายออนไลน์ที่ www.thaiconsulatela.org (กดเลือก “กงสุลสัญจร” จากแถบเมนูงานบริการกงสุลด้านซ้ายมือ และกดเลือกนัดหมายของวัดวอชิงตันพุทธวนารามในวันเวลาที่ต้องการ)

-โทรศัพท์ 323 – 9629574

-อีเมล์: ppthaila@hotmail.com

ทั้งนี้ สำหรับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนและนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ไม่ต้องทำนัดหมาย ท่านสามารถเดินทางมารับบริการได้ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น