ชุมชนไทยในแอล.เอ.
ชุมชนไทยในแอล.เอ. 8 ธันวาคม 2555
เรื่อง การจัดงานครบรอบ ๔๑ ปี ม.รามคำแหง
เรียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของชุมชนไทยฯ

เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 41 ปีในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงในเดือนพฤศจิกายน ชาวลูกพ่อขุนจึงพร้อมใจกันจัดงานพบปะสังสรรค์ร่วมรับประทานอาหารเย็น Buffet Dinner และเสวนากับท่านอธิการบดี ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ซึ่งจะเดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2012 ณ ห้องอาหารไทยคิทเช่น เลขที่ 2730 Burbank Blvd. Burbank, Ca 91505 ระหว่างเวลา 17.30 – 23.00 น. และในงานจะจัดให้มีการร้องเพลงการกุศล เพื่อหารายได้มอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้ผ่านทางมหาวิทยาลัยฯ จึงขอเชิญชวนชาวลูกพ่อขุนทุกท่านและพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปเข้าร่วมงานในครั้ง (บัตรราคา 20 เหรียญ)

จึงเรียนมายังท่านบรรณาธิการฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยจักเป็นพระคุรยิ่ง


ขอแสดงความนับถือ
นายสมชาย ไทยทัน
ฝ่ายประสานงานชาวลูกพ่อขุน
Thaiclub05@yahoo.com สมชาย 818 855 4789