ข่าวจากกงสุลข่าวจากกงสุล 9 กรกฎาคม 2559

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้พบหารือกับ นางนงเยาว์ วรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชน (Thai Health and Information Services) โดย ได้รับฟังการบรรยายสรุปประวัติการก่อตั้งและการดำเนินการของศูนย์ฯ ในการช่วยเหลือคนไทยที่มีรายได้น้อย การให้บริการด้านสุขภาพ การจัดบริการสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อชุมชน การจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้สูงอายุ การสร้างเครือข่ายและการรวมตัวของชุมชนไทยในรัฐต่าง ๆ การเผยแพร่วัฒธรรมของศูนย์ฯ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ขอบคุณที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้การสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง

กงสุลใหญ่ฯ ขอบคุณและแสดงความชื่นชมผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ทุกคนที่ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือคนไทยมาโดยตลอด ซึ่งถือเป็นการแบ่งเบาภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วย และยืนยันนโยบายและความตั้งใจที่จะสานต่อการสนับสนุนดังกล่าวต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ (๑) การขยายการสร้างเครือข่ายของชุมชนไทยในรัฐต่าง ๆ ที่ดำเนินการควบคู่ไปกับการออกไปให้บริการกงสุลสัญจรและ (๒) การส่งเสริมให้คนไทยได้รับสัญชาติสหรัฐฯ เพราะเป็นการเสริมสร้างบทบาท (empower) ของคนไทยและชุมชนไทยในสหรัฐฯ ในระยะยาว


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะจัดบริการกงสุลสัญจรแก่ชาวไทยในรัฐยูท่าห์ ตามกำหนดวันเวลาและสถานที่ ดังนี้ วันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๖ – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. วัดธรรมคุณาราม 644 E 1000 N Ave., Layton, UT 84041 Tel 801-5447616

ในการบริการกงสุลสัญจร สถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้บริการ (๑) หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๒) บัตรประจำตัวประชาชน (๓) นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ เช่น การรับรองรายมือชื่อ การทำหนังสือ มอบอำนาจ การขอสูติบัตรไทย เป็นต้น และ (๔) ให้คำปรึกษาด้านกงสุล โดยผู้ประสงค์ทำหนังสือเดินทางจะต้องทำนัดหมาย เพื่อตรวจสอบเอกสารล่วงหน้า ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เปิดรับนัดหมายตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป จนครบจำนวนที่สามารถให้บริการได้ ท่านสามารถทำนัดหมายได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- ระบบนัดหมายออนไลน์ที่ www.thaiconsulatela.org (กดเลือกแบนเนอร์ “นัดหมายทำหนังสือเดินทางที่กงสุลสัญจร” ด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์ และกดเลือกสถานที่และวันเวลาที่ต้องการ)

- โทรศัพท์ ๓๒๓ – ๙๖๒๙๕๗๔

- อีเมล์: ppthaila@hotmail.com

สำหรับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนและนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ไม่ต้องทำนัดหมาย

ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบรายการเอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน และนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ได้ที่เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ (www.thaiconsulatela.org) รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้เพิ่มเติมที่ Facebook (Royal Thai Consulate – General Los Angeles) และ Twitter (ThaiCGLA) หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ ๓๒๓ – ๙๖๒๙๕๗๔


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะจัดบริการกงสุลสัญจรแก่ชาวไทยในเขตภาคเหนือของ รัฐแคลิฟอร์เนีย ตามกำหนดวันเวลาและสถานที่ ดังนี้ วันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๒๐ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. วัดไชยมงคล 1613 Fairfield Ave. Fairfield, CA 94533 Tel 707 – 4212278 โดยสามารถอ่านรายละเอียดการใช้บริการดังข้างต้น