ชุมชนไทยในแอล.เอ.
ชุมชนไทยในแอล.เอ. 9 มิถุนายน 2555
SCE เตือนลูกค้าที่ทำการเฉลิมฉลองด้วยลูกโป่ง

ลูกโป่งที่มีสีเกล็ดโลหะและบรรจุเต็มด้วยก๊าซฮีเลียมอาจลอยไปติดกับสายไฟฟ้าแรงสูง เป็นเหตุให้เกิดการลัดวงจร สายไฟฟ้าไหม้ เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ไฟฟ้า และทำให้ไฟฟ้าดับได้

ทาง SCE (Southern California Edison) ขอแนะนำให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติงานกับลูกโป่ง โดยเฉพาะลูกโป่งที่มีสีเกล็ดโลหะ (ลูกโป่ง Mylar) ดังนี้ อย่าพยายามเอาลูกโป่งที่ติดกับสายไฟคืน หรือวัตถุแปลกปลอมใดๆ ที่ติดอยู่กับสายไฟ แต่ขอให้แจ้ง SCE ที่ (800) 611-1911 และรายงานปัญหาให้ทราบ, เก็บลูกโป่งไว้ภายในบ้านและไม่ปล่อยให้ลูกโป่งลอยออกมาจากนอกบ้าน, จะต้องไม่วางหม้ออบติดกับลูกโป่งที่มีสีเกล็ดโลหะ - ลาเท็กซ์ หรือโลหะ, จะต้องแน่ใจว่าลูกโป่งได้ผูกติดกับวัตถุที่มีน้ำหนักพอเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกโป่งไปติดกับสายไฟฟ้าแรงสูง (เป็สิ่งผิดกฎหมายในการจำหน่ายลูกโป่งที่มีสีเกล็ดโลหะโดยไม่มีเชือกผูกติดกับสิ่งถ่วงน้ำหนัก), หากเห็นสายไฟตกอยู่ อย่าเข้าใกล้หรือจับต้องสายไฟหรือสัมผัสกับบุคคลหรือวัตถุใดๆ ที่ติดกับสายไฟดังกล่าว, หายเห็นสายไฟตกอยู่แจ้ง 911 ได้ทันทีและแจ้งพนักงานให้ทราบว่าเป็นเรื่องฉุกเฉินเกี่ยวกับไฟฟ้า หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sce.com/metallicballoons


สัมนาเรื่องระเบียบการขอลดราคาภาษีที่ดิน ทั้งที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์
วันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น
วัดป่าธรรมชาติ, ลาพวนเต้

Ms. Carol Wong Quan, Special Assistant Executive Office of Mr. John R. Noguez, Assessor จะมาบรรยายระเบียบการขอยื่นลดราคาภาษีที่ดินของที่อยู่อาศัย,อาคารพาณิชย์และอาพารต์เมนต์เช่า การยื่นแบบฟอร์มอย่างถูกต้องจะสามารถลดภาษีทิ่ดินที่ท่านเสียอยู่ตามราคาประเมินที่ได้เคยซื้อมา หากในปัจจุบันราคาของอสังหาริมทรัพย์ได้ลดมูลค่าลง จึงควรจะมีการยื่นขอลด เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของราคาอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญการหาข้อมูลเปรียบเทียบราคาอสังหาริมทรัพย์ Mr. Dennis Wilson จากสำนักงานโฉนดที่ดินบริษัท Investors Title และทีมงานจะมาช่วยกรอกแบบฟอร์มเพื่อยื่นเรื่องผ่านทางคอมพิวเตอร์ให้กับท่านที่มีความประสงค์จะให้ช่วยเหลือโดยมิได้เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างไร เพราะเจ้าหน้าที่ยินดีเสียสละเพื่อเป็นคุณประโยชน์ของชุมชนไทยและชุมชนเอเซียอื่นที่สนใจมาร่วมฟัง อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการสะดวกและการช่วยเหลือดำเนินการกรอกแบบฟอร์ม โปรดนำแบบฟอร์มค่าภาษีที่ดินที่ทางเคาน์ตี้ส่งให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์มายื่นให้เจ้าหน้าที่ได้กรอก โดยมิต้องค้นหาหมายเลขที่ของโฉนดและรายละเอียดที่ต้องกรอกบนแบบยื่นขอลดภาษีที่ดินด้วย จะเป็นแบบฟอร์มเสียภาษีสองตอนที่ต้องชำระทุกปี

ตัวอย่างหากท่านที่ได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยหรืออพารต์เมนท์ในปี 2000 ด้วยราคาซื้อในปีนั้นเป็นจำนวนเงิน $500,000.- และเสียภาษีที่ดินในอัตรา 1.25% ของราคาที่ซื้อ จะต้องเสียภาษีปีละ US$6,250.- หากราคาในแถบนั้นได้ลดราคาไปเหลือเพียง $300,000.- และมีเอกสารที่ตรวจสอบได้จากเจ้าหน้าที่กรมที่ดินว่าราคาอสังหาริมทรัพย์ได้ลดไปจริง ฉะนั้น, การขอยื่นแบบฟอร์มเพื่อลดการชำระภาษีที่ดินประจำปีอาจจะขอลดได้ตามแต่ทางกรมที่ดินจะได้พิจารณาเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินใหม่ตามราคาที่มีการแจ้งจดในบริเวณใกล้เคียงกับอสังหาริมทรัพย์ที่ขอยื่น โดยจัดเก็บภาษีให้ลดเหลือเพียง $3,750 เท่ากับอาจจะขอลดหย่อนการเสียภาษีต่อไปให้น้อยและประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง $2,500 ต่อปี ทั้งนี้,ย่อมขึ้นอยู่กับคณะเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเรื่องราคา ซึ่งจะเป็นการลดภาษีที่ดินชั่วคราวและจำเป็นต้องยื่นเรื่องขอพิจารณาในทุกๆ ปี สำหรับการลดหรือเพิ่มภาษีใหม่ให้ในปีถัดไป ขอให้ท่านมารับฟังการสัมนาที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง อีกทั้งกำหนดการยื่นของเขตต่างๆทั้งในเขตลอสแองเจลิช ซึ่งหมดกำหนดในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายนทุกปี สำหรับเขต์ออร์เรนซ์เคาน์ตี้, ซานเบอร์นาดิโน, ริเวอร์ไซดว่าจะแตกต่างกันอย่างไร และจะกรอกแบบฟอร์มอย่างไรจึงจะถูกต้องโดยการชี้แจงของคุณ Carol Wong Quan ที่จะบรรยายเรื่องที่เป็นคุณประโยชน์ด้านอื่นในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ อย่างถูกต้องโดยมิต้องกังวลว่าต้องรีบเร่งโอนให้ลูกหลานเพื่อเลี่ยงเรื่องคุณสมบัติปัญหาการขอความช่วยเหลือจากทางภาครัฐในอนาคตต่อไป อีกทั้งเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการขอย้ายภาษีจากเขตที่อยู่อาศัย ไปเขตอื่นเพราะต้องการเสียภาษีที่ดินในอัตราต่ำเหมือนเดิมว่ามีวิธีการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างไร

โดยเฉพาะท่านผู้สูงอายุและต้องการย้ายจากบ้านที่มีพื้นที่ใหญ่ให้เล็กลงกว่าเดิมจะมีประโยชน์ทางด้าน โปรดเขียนเช็คสำรองที่นั่งจำนวน ๑๕ เหรียญต่อจำนวนท่านที่จอง เพื่อเป็นการเตรียมเอกสารและอาหารว่างได้อย่างถูกต้อง หากท่านไม่สามารถมาร่วมฟังสัมนาและเซ็นรับเช็คคืนตามจำนวนที่ส่งมา

หรือโทรมาแจ้งยกเลิกภายใน 24 ชั่วโมง การจัดสัมนาเป็นวิทยาทานโดยมิได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หากท่านมิได้มาร่วมสัมนาในวันเวลาที่กำหนด และมิได้มาเซ็นขอรับเช็คคืน จะขออนุโมทนาและมอบเช็คท่านให้ทางวัดในการช่วยค่าก่อสร้างพระที่นั่งอัมภรณ์ปราสาทฯ ที่วัดป่าธรรมชาติต่อไป โปรดเขียนเช็คสั่งจ่าย Wat Padhammachart และส่งเช็คไปตามที่อยู่ที่แนบมาด้วยนี้


Wat Padhammachart
14036 E. Don Julian Road
La Puente, CA 91746

(สัมนาเรื่องลดราคาภาษีที่ดินวันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน. พ.ศ.๒๕๕๕)

โปรดส่งเช็คและโทรศัพท์มาจองที่ล่วงหน้า เพราะสถานที่ของศาลามีจำนวนจำกัด และจะมอบหมายเลขเบอร์ในการยื่นแบบฟอร์มให้ตามวันเวลาที่ได้รับการจอง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดทำแบบฟอร์มให้ท่านที่ต้องการรับบริการช่วยเหลือ

คุณนิต้า พิเชษฐ์วณิชย์โชค (714) 505-6610 โทรศัพท์มือถือ (562) 547-8898

ส่งอีเมล์ติดต่อได้ที่ ThailandRealtor@yahoo.com

Department of Real Estate License –DRE No.00880935.