ชุมชนไทยในแอล.เอ.
ข่าวกงสุล 15 เมษายน 2560

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้จัดกงสุลสัญจรเพื่อให้บริการชาวไทยมลรัฐยูทาห์ ณ วัดชัยมงคลวราราม เมืองอ็อกเดน เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๘ – ๙ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีกงสุลศรัณยู อัมพาตระการ นำคณะเจ้าหน้าที่ไปให้บริการ และมีผู้ใช้บริการรวม ๑๔๒ ราย แบ่งเป็น

(๑) หนังสือเดินทาง ๖๔ ราย

(๒) บัตรประจำตัวประชาชน ๒๖ ราย

(๓) นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ ๑๑ ราย

(๔) ให้คำปรึกษาด้านกงสุล ๔๑ ราย

ซึ่งการจัดกงสุลสัญจรครั้งนี้ยังมีคนไทยจากมลรัฐไอดาโฮ ไวโอมิง และโคโลราโดมาใช้บริการอีกด้วย ช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อที่นครลอสแอนเจลิส

ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดอบรมอาสาสมัครกงสุลให้แก่คนไทยในพื้นที่จำนวน ๖ คน เพื่อสร้างเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือคนไทย ซึ่งอาสาสมัครดังกล่าวจะเป็นกลไกสนับสนุนการดูแลชุมชนไทยของสถานกงสุลใหญ่ฯ ต่อไป

ในช่วงกงสุลสัญจร วัดชัยมงคลวรารามได้จัดงานเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้พี่น้องคนไทยได้ร่วมกันทำบุญในโอกาสปีใหม่ไทย และเผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้ชาวอเมริกันและชาวต่างชาติได้รู้จักอีกด้วย

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดชัยมงคลวรารามที่เอื้อเฟื้อสถานที่ รวมทั้งสมาคมไทยในมลรัฐ ยูทาห์และชุมชนไทยที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ทำให้การจัดกงสุลสัญจรครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการจัดบริการกงสุลสัญจรในเมืองอื่น ๆ ตลอดปี ๒๕๖๐ และตรวจสอบเอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน และนิติกรณ์และ งานทะเบียนราษฎร์ได้ที่

(๑) เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ (www.thaiconsulatela.org)

(๒) Facebook: Royal Thai Consulate – General, Los Angeles

(๓) Twitter: ThaiCGLA

(๔) โทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ ๓๒๓ – ๙๖๒๙๕๗๔

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะจัดบริการกงสุลสัญจรแก่ชาวไทยในมลรัฐอลาสกา ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๓ – ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. วัดธรรมภาวนา3840 O’Malley Road, Anchorage, AK99507 (ใกล้กับ Alaska Zoo) โทรศัพท์ ๙๐๗ – ๓๔๔๙๙๙๔

และในมลรัฐวอชิงตัน ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๒๔ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. วัดวอชิงตันพุทธวนาราม 4401 South 360th Street, Auburn, WA 98001 โทรศัพท์ ๒๕๓ – ๙๒๗๕๔๐๘ จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน