ชุมชนไทยในแอล.เอ.ชุมชนไทยในแอล.เอ. 4 สิงหาคม 2555

สมาคมธรรมศาสตร์แห่งแคลิฟลอเนียภาคใต้ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ไพสันติ์ พรหมน้อย เมี่อวันเสาร์ที่ 28 กรกฏาคมที่ผ่านมาที่ห้องอาหารแพไท เมืองอินดัสตี้ ที่ได้รับเลือกจากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2555 ในวาระโอกาสครบรอบ 78 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งในปีนี้มีเพียง 7 ท่านที่ได้รับเกียรติคุณนี้ คือ กรุณา ศุภการุณย์ ศ.ดร.อรุณ ภาณุพงศ์ได้รับเข็มเกียรติยศ ไพสันติ์ พรหมน้อย สามารถ ดวงวิจิตรกุล ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ วัฒน์ไชย วิไลลักษณ์ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาดำรงเวชและ พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา

กรจักร ศรีวงศ์ นายกสมาคมฯ ในนามของสมคมธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณ คุณไพสันติ์ พรหมน้อย ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสมาคมธรรมศาสตร์ฯ พร้อมทั้งขอขอบคุณน้ำใจรักของพี่น้องชาวธรรมศาสตร์ที่มาร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีนี้ด้วยที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความรักและความสามัคคี