ชุมชนไทยในแอล.เอ.ชุมชนไทยในแอล.เอ. 7 พฤษภาคม 2559

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะจัดบริการกงสุลสัญจรแก่ชาวไทยในรัฐอลาสกา วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 18 – 19 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ วัดธรรมภาวนา 3840 O’Malley Road, Anchorage, AK99507 (สถานที่ใหม่ ตั้งอยู่ใกล้ Alaska Zoo) Tel 907 – 3449994

ในการบริการกงสุลสัญจร สถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้บริการ (1) หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (2) บัตรประจำตัวประชาชน (3) นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ (4) ให้คำปรึกษาด้านกงสุล โดยผู้ประสงค์ ทำหนังสือเดินทางจะต้องทำนัดหมาย เพื่อตรวจสอบเอกสารล่วงหน้า ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ จะเปิดรับนัดหมายตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวนที่สามารถให้บริการได้ ท่านสามารถทำนัดหมายได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

- ระบบนัดหมายออนไลน์ที่ www.thaiconsulatela.org (กดเลือก “กงสุลสัญจร” จากแถบเมนูงานบริการกงสุลด้านซ้ายมือ และกดเลือกนัดหมายของวัดธรรมภาวนาในวันเวลาที่ต้องการ)

- โทรศัพท์ 323 – 9629574

- อีเมล์: ppthaila@hotmail.com

ทั้งนี้ สำหรับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนและนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ไม่ต้องทำนัดหมาย ท่านสามารถเดินทางมารับบริการได้ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น


การทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยในต่างประเทศ

ท่านทราบหรือไม่ว่ามีบริการทำบัตรประชาชนในต่างประเทศแล้ว และการมีบัตรประชาชนมีข้อดีอย่างไร สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมไขข้อข้องใจให้ทุกท่านทราบ

บัตรประชาชน ถือเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเพื่อใช้พิสูจน์ทราบและยืนยันตัวบุคคล และใช้ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการหรือภาคเอกชน เช่น การสมัครงาน การติดต่อธุรกิจการค้า การทำนิติกรรมสัญญา การใช้สิทธิเลือกตั้ง นอกจากนั้นยังเป็นหลักฐานที่หน่วยงานต่างๆ ใช้ตรวจสอบบุคคลเพื่อประกอบการออกหนังสือสำคัญต่างๆ เฉพาะด้าน เช่น บัตรประจำตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาล ใบอนุญาตขับรถ หนังสือเดินทาง หรือแม้แต่บัตรเครดิต ซึ่งหากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว ความยุ่งยากสับสนในการยืนยันตัวบุคคลย่อมเกิดขึ้น อีกทั้งจะส่งผลทำให้การติดต่อดำเนินการในเรื่องนั้นๆ ไม่อาจดำเนินการไปได้ด้วยความสะดวกรวดเร็ว

เมื่อทราบประโยชน์ของการมีบัตรประชาชนแล้ว ท่านคงอยากทราบว่าสามารถทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศได้ในกรณีใดบ้าง

ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องนั้น กำหนดไว้ว่าสามารถยื่นคำขอทำบัตรประชาชนในต่างประเทศได้เฉพาะ

1. กรณีขอมีบัตรใหม่ ได้แก่

- กรณีบัตรเดิมหมดอายุ (ต่อได้ก่อนหมดอายุ 60 วัน)

- กรณีบัตรสูญหาย หรือถูกทำลาย

2. กรณีขอเปลี่ยนบัตร ได้แก่

- กรณีบัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญ เช่น รูปถ่าย หรือข้อมูลบุคคลบนบัตรเลือนราง ไม่ชัดเจน หรือวัสดุเคลือบบัตรป้องกันการปลอมแปลงหลุดลอก เป็นต้น

- กรณีผู้ถือบัตรประสงค์เปลี่ยนชื่อตัว และ/หรือ ชื่อสกุล และที่อยู่ (โดยได้แก้ไขที่เขตหรืออำเภอที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว)

สำหรับบุคคลที่ไม่สามารถทำบัตรประจำตัวประชาชน ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ มีดังต่อไปนี้

1. บุคคลที่เกิดในสหรัฐฯ (บัตรประจำตัวประชาชนใบแรกต้องทำที่ประเทศไทย)

2. ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง

3. ผู้ที่ไม่มีข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบัตรประชาชนไทย

สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้บริการทำบัตรประชาชนไทย ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ สามารถไปทำได้โดยไม่ต้องนัดหมาย และได้รับบัตรทันที นอกจากนี้ ยังให้บริการในระหว่างกงสุลสัญจรในรัฐต่างๆ อีกด้วย ซึ่งไม่ต้องทำนัดหมายเช่นกัน

ส่วนเรื่องเอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับไปทำบัตรประชาชนนั้น ก็ไม่ยุ่งยากมีเพียง

- กรณีต่ออายุ: บัตรประชาชนใบเดิม และใบขับขี่หรือบัตรประจำตัวสหรัฐฯ ที่มีอายุการใช้งาน หรือหลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่ เช่น ใบเขียว หรือใบอนุญาตทำงาน

- กรณีสูญหาย: หนังสือเดินทางไทยหรือใบขับขี่ไทย และใบขับขี่หรือบัตรประจำตัวสหรัฐฯ ที่มีอายุการใช้งาน หรือหลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่ เช่น ใบเขียว หรือใบอนุญาตทำงาน

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่ www.thaiconsulatela.org หรือโทรศัพท์สอบถามที่ 323-962-9574