ข่าวกงสุล
ข่าวกงสุล 3 พฤษภาคม 2563

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่ 25/2563 เรื่อง มาตรการบริหารจัดการของรัฐบาลไทยเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในประเทศไทย (ฉบับที่ 4)

อนุสนธิประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่ 21/2563 เรื่อง มาตรการบริหารจัดการของไทย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในประเทศไทย (ฉบับที่ 3) ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 23.59 น. (เวลาประเทศไทย) ยกเว้นอากาศยานบางประเภท นั้น

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศฉบับที่ 4 ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.59 น. (เวลาประเทศไทย) ยกเว้นอากาศยานบางประเภท ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลและความจำเป็นในการคงความต่อเนื่องของมาตรการดังกล่าวต่อไปอีกเพื่อประสิทธิผลในการป้องกันและควบคุมโรค

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จึงขอประกาศแจ้งคนไทยเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ ดังนี้

(1)ขอให้คนไทยผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยชะลอการเดินทางในระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 ออกไปอีกระยะหนึ่ง ทั้งนี้ เมื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจะประกาศให้ทราบในโอกาสแรก

(2)คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย จะต้องเข้ารับการกักกันเฝ้าระวังโรค (Quarantine) ในสถานที่ที่รัฐกำหนดเป็นเวลา 14 วัน ทุกกรณี

(3)ขอให้คนทยลงทะเบียนแสดงความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยได้ที่ www.thaiconsulatela.org และติดตามข่าวสารจากทาง www.facebook.com/thaiconsulatela อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ ในกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อได้ที่ โทร. (323)580 4222 (323)552 3227 (747)334 4558 และ (818)292 7591

(4)สถานกงสุลใหญ่ฯ ตระหนักดีว่ามาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อกำหนดการเดินทาง อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งในประเทศไทยและสหรัฐฯ เป็นปอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ จึงขอแนะนำให้คนไทยอยู่ในที่พักอาศัย หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น และปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขภาพของกระทรวงสารธารณสุข www.ddc.moph.go.th ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ www.cdc.gov และหน่วยงานในพื้นที่ที่ท่านพำนักอยู่

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2563

นายมังกร ประทุมแก้ว

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส