ชุมชนไทยในแอล.เอ.
ข่าวจากกงสุลฯ 16 เมษายน 2559

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส แจ้งเรื่องการให้บริการทำบัตรประชาชน แก่คนไทยในระหว่างการจัดกงสุลสัญจร ดังนี้

1. ขณะนี้เครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับให้บริการในระหว่างการจัดกงสุลสัญจรชำรุด สถานกงสุลใหญ่ฯ อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขและซ่อมแซม โดยได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และบริษัทผู้จำหน่ายเครื่องแล้ว

2. สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงจำเป็นต้องงดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนในระหว่างการจัดกงสุลสัญจร ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 23 – 24 เมษายน 2559 ณ วัดพรหมคุณาราม เมืองวัดเดล รัฐอริโซนา โดยยังคงให้บริการทำหนังสือเดินทาง นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ตามปกติ

3. การให้บริการทำบัตรประชาชนที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังเป็นไปตามปกติ ผู้ประสงค์จะทำบัตรประจำตัวประชาชนยังสามารถขอรับบริการได้ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ (เลขที่ 611 N. Larchmont Boulevard, Los Angeles, CA 90004) ทั้งนี้ สามารถสอบถามหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 323 – 9629574 หรือเว็บไซต์ www.thaiconsulatela.org