ข่าวกงสุล
ข่าวกงสุล 21 มีนาคม 2563

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ประกาศแนวทางปฏิบัติของผู้ที่มีสัญชาติไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่ประสงกลับไทยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

1.สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) มีประการศฉบับใหม่ ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศที่ทำการบินมายังประเทศไทย โดยกำหนดว่า ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม เวลา 0.00 น. ของประเทศไทย เป็นต้นไป ผู้มีสัญชาติไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาด จะต้องนำเอกสาร 2 ฉบับ ได้แก่ (1) ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate) และ (2) หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทย มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สายการบินในขณะ check-in จึงจะสามารถขอรับบัตรโดยสารเครื่องบินและเดินทางเข้าประเทศไทยได้

2.ขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทซไทยจากสถานกงสุลใหญ่ฯ มีดังนี้

2.1.ดาวน์โหลด “แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทย” จากเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ www.thaiconsulatela.org กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และสแกนเป็นไฟล์ภาพสี หรือถ่ายรูปสี

2.2.นำส่งไฟล์แบบฟอร์มฯ พร้อมเอกาสารประกอบ ได้แก่ (1) ใบรับรองแพทย์ (สแกนเป็นไฟล์ภาพสี หรือถ่ายภาพสี) (2) หน้าหนังสือเดินทาง (3) เอกสารสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน และ (4) หมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ ไปยังอีเมลสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ consular@thaiconsulatela.org

2.3.สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดทำหนังสือรับรองฯ และนำส่งไฟล์สแกนภาพสีของหนังสือรับรองฯ ให้ผู้ร้องทางอีเมล ซึ่งผู้ร้องสามารถนำไฟล์ดังกล่าวไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่สายการบินต่อไป

3.หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ที่หมายเลขโทศัพท์ปกติ โทร.323-962-9574 (เวลทำการ) หรือหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน โทร.323-580-4222 หรือ 323-552-3227