สุขภาพและการบำบัด
สดศรี สุริยะฉาย
ชีวิต

ส่วนประกอบของชีวิต คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ดินเปรียบได้กับเนื้อหนังมังสา น้ำคือส่วนที่เป็นโลหิต มีสีแดงเพราะมีออกซิเจน ไม่มีสีแดง คือพลาสม่าที่เป็นส่วนประกอบของโลหิตที่เลี้ยงเซลล์ชั้นบน ถ้าผิวหนังถูกตัดขาดไม่ลึกจะเห็นน้ำสีขาวซึมออกมา ถ้าตัดผิวหนังลึกถึงชั้นเส้นโลหิตจึงจะมีเซลล์โลหิตแดงออกมา ลมได้แก่ ลมหายใจเข้าและลมหายใจออก เข้าเพื่อนำก๊าซออกซิเจนเข้าสู่ปอด ลมหายใจออกเพื่อนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออก การผายลมหรือการเรอคือการระบายลมส่วนเกินที่เป็นอากาศเสียออกจากระบบ ไฟเกิดจากการสันดาปเมื่อมีการสังเคราะห์อาหารทำให้ร่างกายอุ่นเพื่อแสดงว่ายังมีชีวิตอยู่

จากการค้นคว้าเรื่องโกรทฮอร์โมนที่สืบเนื่องยาวนานเป็นศตวรรษ ดร.แคลทซ์ กล่าวว่า ชีวิตมนุษย์ผลิตโกรทฮอร์โมนเพื่อการเจริญเติบโตตั้งแต่จุติชีวิต จนถึงอายุ 20 ปีในชาย 18 ปีในหญิง ญี่ปุ่นบอกว่าวงจรชีวิตมนุษย์มี 6 วงจรของการเปลี่ยนแปลง จึงประเมินว่ามนุษย์น่าจะมีชีวิตยืนยงอยู่ได้ 6 วงจร นั่นคือ 120 ปี แล้วแต่ว่าใครจะสะดุดกับวงจรที่ไม่สมดุลหรือสมบูรณ์ต่างกันไป เช่น อาหาร สิ่งแวดล้อม สภาพจิตใจ และการสันดาป หรือสร้างธาตุทั้ง 4 ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแต่ละวงจรเพียงใด

ชีวิตมีความต้องการต่างกันแต่ละวงจร ระยะต้นการได้รับการเลี้ยงดูเพื่อเติบโต ระยะที่ 2 ต้องการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชีวิต ระยะที่ 3 ต้องการสร้างบึกแผ่นให้แก่ครอบครัว ระยะที่ 4 ต้องการเป็นที่ยอมรับของสังคมรอบตัว จึงได้มีการค้นคว้า จนกว่าจะสิ้นวงจรชีวิต

น่าขอบคุณที่วงจรชีวิตได้สร้างสรรค์ให้มีการค้นคว้าที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตนับอเนกอนันต์ เราเรียนศาสตร์ต่างๆ ไม่รู้จบ จากชีวิตมนุษย์และชีวิตสัตว์ แล้วแต่ว่าผู้ใดจะจรรโลงชีวิตได้ดีแค่ไหน เหตุนี้ จึงมีประเทศมหาอำนาจ และประเทศกำลังพัฒนา เนื่องจากผู้คนก็พยายามพัฒนาชีวิต ทั้งนี้ทั้งนั้น แต่ละชีวิตเกิดมามีความเพียงพอในตัวเองเสมอภาคกัน ต่างกันตรงที่ว่า ใครได้รับการพัฒนาทางด้านความคิดและจิตใจแค่ไหน

หน่วยเล็กที่สุดของชีวิตเรียกว่าเซลล์ มีความเพียงพอในตัวเอง อะไรที่ไม่สมบูรณ์เพียงพอในตัวเองไม่เรียกว่าชีวิต นั่นคือ หน่วยของชีวิตจะต้องสามารถหายใจได้ สังเคราะห์ได้ ผลิตชีวิตใหม่ได้ ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ เซลล์ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ เปลือกหุ้ม ส่วนกลาง และส่วนล้อม ส่วนกลางเรียกว่า นิวเคลียส สามารถสร้างชีวิต ส่วนล้อมคือของเหลว สามารถหายใจ บริโภคอาหาร ย่อยอาหาร ขับของเสีย และซ่อมแซมตัวเองได้ ถ้าเรามองว่า ไข่ เป็นเซลล์หนึ่งที่เพียงพอในตัวเอง มีเปลือกไข่ ไข่แดง และไข่ขาว เปลือกไข่มีรูที่ช่วยให้อวัยวะหรือกลไกภายในเรียกว่าไมโตคอนเดรีย สามารถหายใจได้ โดยรับออกซิเจนผ่านเข้าไปในเซลล์เพื่อสร้างพลังงาน ทำให้เซลล์อุ่นพอต่อการสังเคราะห์โปรตีน ผลลัพธ์ของการหายใจคือคาร์บอนไดออกไซด์ก็ถูกผ่านออกไปทางเปลือกไข่ เราจึงไม่เก็บไข่ในถุงพลาสติกเพราะเหตุนี้ เพื่อให้เซลล์สามารถผ่านแก๊สได้ ส่วนที่เป็นของเหลวจะผ่านเข้าออกทาง Vacuoles หรือ Pinocytotic Vesicles ซึ่งเป็นอวัยวะอยู่ในส่วนล้อมติดกับเปลือกไข่ การเตรียมตัวสร้างเซลล์ใหม่ก็มี Endoplasmic Reticulum หรือ ER ทำหน้าที่ผลิตสารสเตอรอยด์ เช่น เอสโตรเจน และคอร์ติโซล อีกส่วนหนึ่งผลิต RNA (Ribonnucleic Acid) เพื่อสื่อสารระหว่างโปรตีน โดยทำงานร่วมกับ DNA (Deosoxyribonucleic Acid) หรือตัวสร้างเซลล์ใหม่ให้สืบทอดลักษณะเซลล์แม่ต่อไป อวัยวะที่เก็บโปรตีนอยู่ในส่วนที่ล้อมคือไข่ขาวเรียกว่า Golgi Complex รับโปรตีนมาจาก Lysosomes ที่เป็นเสมือนกระเพาะอาหารทำหน้าที่ย่อยหรือสังเคราะห์อาหารและซับสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อเซลล์ออกไป

ชีวิตมีความพอเพียงในตัวเอง เพราะประกอบด้วยเซลล์ชนิดเดียวกัน ที่มีความพอเพียงภายในกลุ่มอยู่แล้ว เช่น กล้ามเนื้อ หัวใจ เนื้อเยื่อ ปอด โลหิต สืบพันธุ์ หายใจ ซ่อมแซม เซลล์แต่ละกลุ่มจะทำงานช่วยเหลือส่งเสริมกัน ให้ชีวิตดำเนินไปได้อย่างราบรื่นสมดุล ถ้าเมื่อใดที่กลุ่มทำงานล้าหลัง กลุ่มอื่นก็จะกุลีกุจอทำงานหนักขึ้น เพื่อให้ชีวิตส่วนรวมยังดำเนินไปได้ด้วยดี ไม่มีเซลล์เกี่ยงกัน ไม่มีกลุ่มใดเกี่ยงกัน แต่จะทำงานประสานกัน อันนี้เป็นหลักแห่งชีวิต จนกระทั่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งล้าหลัง ชะลอการทำงานของกลุ่มอื่นจนชีวิตไม่สามารถซ่อมแซมกลุ่มใดได้ นั่นแหละจะปรากฏผลของการเลื่อมของชีวิตโดยรวม เช่น อ่อนแรง เพลีย ฟุบ ไม่ฟื้นชีวิตอีก

การพัฒนาชีวิต ทำได้ด้วยการโภชนาการอาหารครบ 5 หมู่ คือโปรตีน ไขมัน แร่ธาตุ น้ำ แป้ง ชีวิตมนุษย์ยังต้องพึ่งปัจจัยเสริมอีก เช่นสุขภาพจิตไม่หม่นหมอง มิฉะนั้นจะทำให้เกิดสารศัตรูอิสระ บ่อนทำลายความพอเพียงในระบบ การพักผ่อนที่ชีวิตต้องการ เช่น การไปเวเคชั่นหรือตากอากาศ การออกกำลังกาย เพื่อให้กลุ่มของเซลล์ทำงานตามที่ควร การทำสมาธิจิตช่วยให้เซลล์ได้ปรับภาวะพอเพียงหรือสมดุล มีโอกาสใช้สิ่งที่เป็นประโยชน์ เช่นออกซิเจนสู่กลุ่มเซลล์สมองมากขึ้น สั่งการให้กลุ่มเซลล์หัวใจเป็นปกติ ไม่ช้าหรือเร็วเกินไป การนอนหลับช่วยให้กลุ่มเซลล์บางกลุ่มมีโอกาสพัก เพราะทำงานหนักมาแล้ว เช่นการสังเคราะห์หรือการย่อยอาหาร มีโอกาสนำสารไปสู่เซลล์ได้ทั่วถึงระหว่างที่นอนหลับ คนที่หลับไม่เพียงพอจึงไม่รู้สึกแข็งแรง รู้อย่างนี้ก็กินให้พอนอนให้พอ

ความรู้ในการพัฒนาชีวิต คือกำไรที่จะเสริมความพอเพียงในชีวิต มีบางคนพูดว่าปราศจากโรคอย่างเดียวไม่พอ ต้อมีอายุยืนยาวอีกด้วย จะเห็นได้ว่าชีวิตมนุษย์มีการย้ายถิ่น ย้ายที่อยู่อาศัย เพื่อให้ได้อยู่ในภาวะอำนวยความพอเพียงของชีวิต เราเป็นมนุษย์ มีกฎเกณฑ์ในการพำนักในถิ่นใดถิ่นหนึ่ง แต่มีการอพยพเกิดขึ้น เพื่อย้ายถิ่นฐานที่เอื้ออำนวยต่อชีวิต คนที่อยู่สบาย เรียกว่าคนโชคดี ย่อมต้องเอื้ออำนวยชีวิตอื่นให้อยู่สบายตามอัตภาพด้วย จึงจะอำนวยสุขภาพจิตของตนเอง

อย่าลืมว่าชีวิตที่พอเพียงในตัวเองก็พอแล้วที่จะมีอายุยืนยาว สิ่งที่จะเอื้อชีวิตนอกจากปัจจัย 4 และสิ่งแวดล้อม ประสาทเป็นสิ่งสำคัญและละเอียดอ่อนต่อการพัฒนาชีวิต