สุขภาพและการบำบัด
สดศรี สุริยะฉาย
นิพพาน

ถ้าถามว่าชีวิตคืออะไร คำตอบก็อยู่ในบทความที่ผู้เขียนเริ่มส่งหนังสือพิมพ์ตั้งแต่ปี 1995 มาถึงปัจจุบัน ฉบับนี้จะพูดถึงว่าถ้าจบวงจรชีวิตแล้วไม่ต้องการเกิดอีก เพื่อที่จะไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ต้องการไปแดนนิพพานจะทำอย่างไร ต้องฟังการบรรยายธรรมะของพระธรรมทูตส่งมาจากเมืองไทย ขณะนี้พระอาจารย์มหาสุภณ จากวัดโพธิ์ประเทศไทย อธิบายให้รู้ถึงการนำพระธรรมไปใช้กับจิตขณะจะสิ้นลมว่า ถ้าตัวข้างในดิ้นเมื่อไหร่ ให้นิ่งไว้ แสดงว่าจะไปแล้ว เหมือนแสงเทียนที่ค่อยๆ หรี่ แล้วจะดับลง ถ้าดิ้น กรรมจะพาไปเกิดใช้หนี้กรรมที่ทำไว้ ดังที่เรามักพูดให้สติคนที่กำลังจะตายว่าให้นึกถึงพุทโธไว้ ถ้าจิตสงบจะพาไปหาอาสวะ เช่นพระอริยะ อาจจะอึดอัดเล็กน้อย แต่จะทำให้จิตตรงนั้นมีกำลังมากกว่าคนอื่น เป็นเคล็ดลับของการดับ เป็นนุสสติกรรมฐาน ใช้การฝึกดับตรงนี้ให้ได้ คือนึกถึงมรณานุสติได้ ฝึกให้นึกถึง สติ และนึกถึงปัญญา ต้องเคลียร์ตรงนั้น ต้อพร้อมเมื่อถึงเวลาที่จะไปแล้ว เป็นการเตรียมพร้อมของจิตให้ไม่หลงอยู่ที่อื่น ให้จิตอยู่ในองค์ภาวนา จะไปสุคติ ทุกอย่างต้องรวมไว้ที่จิต เพราะเป็นอมตะ สลายแค่ร่าง พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ยังอยู่ สรรพสิ่งเกิดแล้วมีความดับเป็นธรรมดา กลับไปสู่ธาติดินน้ำลมไฟ ให้รู้จักดับกรรมเป็น ปิดทวาร ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เปิดทวารจิต เป็นประตูสุดท้าย เป็นตัวหน่วงจิตไปเกิด

จากหนังสือชื่อวิปัสสนากรรมฐานของพระครูศาสนวิเทศ หรือหลวงตาประทีปที่สิ้นไปแล้ว แสดงไว้ว่าการให้ทานรักษาศีลในแดนมนุษย์ จะส่งผลให้ไปเกิดในสวรรค์ 6 ชั้น การทำสมาธิที่ได้ฌาน สามารถไปเกิดในแดนพรหม คือรูปพรหม มี 16 ชั้น กับอรูปพรหม มี 4 ชั้น การปฏิบัติวิปัสสนภาวนา สามารถบรรลุพระโสดาบัน พระสถิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์ เมื่อพระองหันต์หลุดพ้นจากการเกิดก็ไปนิพพานท่านพระอาจารย์สุภณกล่าวว่า ระหว่างสวรรค์กับชั้นพรหม คือแดนสุขาวดี ผู้มีบุญตายไปสามารถเดินทางในภพภูมินี้ได้โดยไม่ต้องใช้อัตภาพขันท์ คือร่าง เหตุนี้เองเวลาเรากรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่สถิต อยู่ ณ 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน ก็หมายรวมถึงคนหรือสัตว์ ในภูมิต่างๆ อันเป็นวิมานลอยอยู่ในอากาศมี 16 ชั้น และภูมิที่ตั้งอยู่บนและใต้แผ่นดิน อีก 15 ชั้น โดยถือเอายอดเขาสิเนรุราชบรรพตเป็นหลัก นี่คือแดนสุขาวดี ถ้าได้ไปก็นับว่าทำบุญไว้โข จากธรรมะบรรยายนี้ทำให้มีความหวังว่า จิตพาเราไปได้ด้วยบุญและปิดประตูกรรม แถมยังมีศาลาสุธรรมาบนสวรรค์ให้พักสำหรับฟังธรรมด้วย จากข้อสงสัยว่า คำว่าบรรลุนั้นเป็นอย่างไร ก็พอจะเข้าใจจากธรรมะบรรยายนี้เองว่า เป็นฐานที่ตั้งของสติที่จะพิจารณาเห็นธรรม ผู้อ่านที่พิจารณาเห็นธรรมก็แปลว่าเข้าใจวิธีตั้งสติให้นิ่งได้ ผู้เขียนเมื่อตอนเกิดใจหวิวๆ เรียก 911 นั้น ยังมืดอยู่เพราะยังไม่ได้ฟังธรรมะ ถามพยาบาลว่านี่ฉันจะตายหรือยัง เขาบอกว่ายังไม่ตายดอก หลวงตาประทีปเคยบอกผู้เขียนว่าดวงนี้ยังไม่ตายดอก แต่ชีวิตจะเปลี่ยนไป จะเห็นสัจธรรม พอมาถึงตอนนี้ มันบ่แน่ดอกนาย เพราะมีการเตือนแล้ว ยังดีที่ได้แนวทางเตรียมสติไว้ก่อน ขอแต่ว่าอย่าลืมก็แล้วกัน

เขานับเอายอดเขาสิเนรุราชบรรพตเป็นหลัก สูงขึ้นไปคือชั้นฟ้า ต่ำลงมาคือชั้นดิน

คำว่า “16 ชั้นฟ้า” หมายถึง ภูมิอันเป็นวิมานลอยอยู่ในอากาศโดยสิ้นเชิง

-อรูปภมูิ 4

-ปัญจสุทธาวาสภูมิ 5

- ตติฌานภูมิ 1 (นับเป็น 1 เพราะวิมานอยู่ในระดับเดียวกัน)

-ทุติยฌานภูมิ 1 (นับเป็น 1 เพราะวิมานอยู่ในระดับเดียวกัน)

-ปฐมฌานภูมิ 1 (นับเป็น 1 เพราะวิมานอยู่ในระดับเดียวกัน)

-ปรนิมมิตตวัดสวัตดีภูมิ 1

-นิมมานรดีภูมิ 1

-ดุสิตภูมิ 1

-ยามาภูมิ 1


คำว่า “15 ชั้นดิน” หมายถึง ภูมิที่ตั้งอยู่บนและใต้ “แผ่นดิน” อันเป็นที่ตั้งของพญาเขาพระสิเนรุราช อันแวดล้อมด้วย “มหานทีสีทันดร” และ “ขอบเขาจักรวาล” เป็นที่สุด

-ดาวดึงส์ 1 (สุทัสนนครของพระอินทร์ตั้งอยู่บนยอดเขาสิเนรุราชบรรพต)

-จาตุมหาราชิกา 1 (วิมานของมหาราชทั้ง 4 ตั้งอยู่บนยอดเขายุคันธร)

-มนุษย์ 1 (ที่อยู่ของมนุษย์ทั้ง 4 ทวีปตั้งอยู่บนแผ่นดิน)

-สัตว์เดรัจฉาน 1 (ที่อยู่ของสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายตั้งอยู่บนแผ่นดิน)

-เปรต 1 (ที่อยู่ของเปรตทั้งหลายตั้งอยู่บนแผ่นดิน)

-อสูรกาย 1 (ที่อยู่ของอสูรกายทั้งหลายตั้งอยู่บนแผ่นดิน)

-นรก 8 ขุม (ที่อยู่ของสัตว์นรกทั้งหลายตั้งอยู่ใต้แผ่นดิน)

-โลกันตะมหานรก 1 (ที่อยู่ของสัตว์นรกประเภทนี้ตั้งอยู่ระหว่างขอบเขาจักรวาล ทั้ง 3 จักรวาลบรรจบกัน เหมือนช่องว่างที่เกิดขึ้น ระหว่างการแนบสนิทของบาตร 3 ใบ)