ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 12 ธันวาคม 2563

แม้ช่วงนี้สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 รอบที่ 2 ยังคงไม่ลดระดับลง แต่วัดไทยฯ ก็ยังอำนวยความสะดวกญาติโยมที่มาไหว้พระสวดมนต์ และถวายสังฆทานอย่างต่อเนื่อง โดยทางวัดไทยฯ จัดบริการซุ้มถวายสังฆทานด้านบริเวณลานวัดใกล้ๆ กับอุโบสถศาลา เป็นกิจกรรม Outdoor ตามข้อกำหนดของฝ่ายบ้านเมืองท้องถิ่น และขอแจ้งให้ญาติโยมติดตามกำหนดการกิจกรรมของวัดไทยฯ เป็นรายวันและรายสัปดาห์ ซึ่งทางวัดจะแจ้งให้ทราบทางไลน์ และหนังสือพิมพ์ซึ่งยัง

คงมีบริการพี่น้องไทยอยู่ 3 ฉบับ ขออนุโมทนาญาติโยมทุกท่านที่ให้ความสนใจต่อความเป็นไปของวัดไทยฯ ด้วยดีมาตามลำดับ

ประชาสัมพันธ์สัปดาห์นี้ ขอเสนอพุทธพจน์สำหรับเป็นข้อคิดแก่ญาติโยมทั้งหลาย จากหนังสือ “พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน” ฉบับวาระ 100 ปี ชาตกาล อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ พุทธศักราช 2560 หน้า 105 ว่าด้วยสาเหตุผู้ตกนรกและผู้ขึ้นสวรรค์ ดังต่อไปนี้

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม 5 อย่าง ย่อมตกนรกเหมือนถูกนำตัวไปวางไว้ ธรรม 5 อย่าง คือ

1. เป็นผู้มักฆ่าสัตว์

2. เป็นผู้มักลักทรัพย์

3. เป็นผู้มักประพฤติผิดในกาม

4. เป็นผู้มักพูดปด

5. เป็นผู้มักตั้งอยู่ในความประมาท ด้วยการดื่มน้ำเมา คือสุราและเมรัย

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม 5 อย่างเหล่านี้แล ย่อมตกนรกเหมือนถูกนำตัวไปวางไว้ (ที่มา : อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต 22/145/161)

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม 5 อย่าง ย่อมตกนรกเหมือนถูกนำตัวไปวางไว้ ธรรม 5 อย่าง คือ

6. ผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์

7. ผู้เว้นจากการลักทรัพย์

8. ผู้เว้นจากการประพฤติผิดในกาม

9. ผู้เว้นจากการพูดปด

10. ผู้เว้นจากการตั้งอยู่ในความประมาท ด้วยการดื่มน้ำเมา คือสุราและเมรัย

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม 5 อย่างเหล่านี้แล ย่อมขึ้นสวรรค์เหมือนถูกนำตัวไปวางไว้” (ที่มา : อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต 22/145/161)

คณะสงฆ์วัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ขออนุโมทนาบุญ คุณจอห์น และพี่น้องตระกูล “สังขมี” แห่งห้องอาหาร “จิตลดา” “เอ็มโพเรี่ยม” และ “บ้านไทย” เมืองลองบีช มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเพลตามโครงการ “บิณฑบาตอาหารเพลเดือนละครั้ง” ถวายแด่พระสงฆ์วัดไทยฯ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยเน้นอาหารพื้นบ้านของพี่น้องชาวใต้รสชาติอร่อยเลิศเป็นหลัก คณะสงฆ์วัดไทยฯ ขออนุโมทนาสาธุ ขอบารมีพระคุณพระรัตนตรัยโปรดคุ้มครองบันดาลให้เจริญสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลด้วยจตุรพิธพรชัย และเจริญในธรรมตลอดกาลนาน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ข้ามปี เสริมบารมีชีวิต อิติปิโส 108 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2564 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 19.30 น. และทำบุญวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม 2564 ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถือศีล ฟังเทศน์ ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com